دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تربیت مدرس و در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25989 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25990 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25997 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25998 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26002 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26009 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26010 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26018 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26024 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26025 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه