برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تربیت مدرس و در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25989 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25990 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کارگردانی نمایش آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25997 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25998 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26002 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26009 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26010 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26018 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26024 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26025 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بازیگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه