دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26146 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
26147 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26148 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26149 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26150 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26151 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
26152 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26153 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26154 روزانه دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26155 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26156 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26157 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26158 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26159 روزانه دانشگاه هنر تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26160 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26161 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26162 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
26163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26164 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26165 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26166 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26167 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26168 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26169 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26170 مجازي دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26178 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران پژوهش هنر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26171 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26172 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26173 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26174 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26175 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26176 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26179 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26180 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26181 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26182 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26183 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26184 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26185 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26186 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26187 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26188 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26189 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26191 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26192 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26193 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26194 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه دوم فقط زن
26195 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26196 روزانه دانشگاه هنر تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26197 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
26198 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26200 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26201 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26202 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26203 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26204 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر و صنایع چوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26205 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی - هنر و صنایع فلزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26206 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26207 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26208 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تاریخ هنر ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26209 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26210 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26211 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26212 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26213 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26214 روزانه دانشگاه هنر تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26215 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26216 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26217 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26218 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26220 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26221 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26230 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حکمت هنر اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
26222 پرديس خودگردان دانشگاه هنر تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26223 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26224 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مطالعات تاریخی هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26225 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مطالعات تاریخی هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26226 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26227 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تاریخ هنر ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26228 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حکمت هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
26229 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26231 روزانه دانشگاه هنر تهران مطالعات موزه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26232 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مدیریت موزه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول