دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26146 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
26147 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26148 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26149 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26152 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26159 روزانه دانشگاه هنر تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26162 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
26163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26165 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26170 مجازي دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26178 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران پژوهش هنر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26171 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26179 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26180 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26181 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26191 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26194 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه دوم فقط زن
26196 روزانه دانشگاه هنر تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26198 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26201 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26203 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26209 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26210 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26211 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26212 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26213 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26214 روزانه دانشگاه هنر تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26217 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26220 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26221 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26222 پرديس خودگردان دانشگاه هنر تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26224 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مطالعات تاریخی هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26226 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26231 روزانه دانشگاه هنر تهران مطالعات موزه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول