دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26146 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
26147 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26148 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26149 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26150 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26151 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
26152 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26153 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26154 روزانه دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26155 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26156 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26157 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26158 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26159 روزانه دانشگاه هنر تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26160 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26161 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26194 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه دوم فقط زن
26195 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26196 روزانه دانشگاه هنر تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26197 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26203 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26204 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر و صنایع چوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26205 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی - هنر و صنایع فلزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26206 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26207 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26208 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تاریخ هنر ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26209 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26210 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26211 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26212 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26213 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26214 روزانه دانشگاه هنر تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26215 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26216 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26231 روزانه دانشگاه هنر تهران مطالعات موزه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26232 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مدیریت موزه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول