دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26179 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26180 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26181 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26182 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26183 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26184 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26185 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26186 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26187 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26188 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26189 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26191 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26192 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26193 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26201 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26202 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26223 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26224 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مطالعات تاریخی هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26225 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مطالعات تاریخی هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26226 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26227 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تاریخ هنر ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26228 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حکمت هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
26229 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول