دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - پژوهش هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25382 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25383 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25384 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم پژوهش هنر آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 2 - صنایع دستی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25399 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25400 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد صنایع دستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - هنر اسلامی و تاریخ هنر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25416 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی - مطالعات نظری هنر اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25417 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنراسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25418 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران هنراسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25419 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات نگارگری و کتابت هنر اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25420 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تاریخ هنر ایران باستان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25421 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حکمت هنر اسلامی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه