دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - پژوهش هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26146 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
26147 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26148 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26149 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26150 روزانه دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26151 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
26152 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26153 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26154 روزانه دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26155 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26156 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26157 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26158 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26159 روزانه دانشگاه هنر تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26160 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26161 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26162 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
26163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26164 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26165 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26166 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26167 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26168 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26169 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26170 مجازي دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26178 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران پژوهش هنر آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26171 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26172 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26173 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26174 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26175 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26176 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26179 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26180 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26181 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26182 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26183 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26184 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26185 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26186 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26187 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26188 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26189 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26191 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26192 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26193 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول