دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - هنر اسلامی و تاریخ  هنر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26203 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26204 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر و صنایع چوبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26205 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی هنر اسلامی - هنر و صنایع فلزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26206 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26207 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26208 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان تاریخ هنر ایران اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26209 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26210 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26211 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26212 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26213 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26214 روزانه دانشگاه هنر تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26215 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26216 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
26217 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26218 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26220 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26221 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26230 مجازي غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حکمت هنر اسلامی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
26222 پرديس خودگردان دانشگاه هنر تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26223 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26224 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مطالعات تاریخی هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26225 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مطالعات تاریخی هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26226 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26227 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران تاریخ هنر ایران باستان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26228 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم حکمت هنر اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
26229 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول