دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اگرو اکولوژی و در رشته 1303 - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 6 - اگرو اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24080 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24081 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24082 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24083 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24084 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24085 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24086 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24087 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24088 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24089 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24090 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24091 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24092 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24093 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24094 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24095 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24096 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24097 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24098 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24099 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24100 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24101 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24102 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24103 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24104 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24105 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24106 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24107 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24108 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24109 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24110 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24111 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24112 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24113 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول