دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اکتشاف مواد معدنی و در رشته مهندسی معدن

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22548 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22549 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22550 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22551 روزانه دانشگاه تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
22552 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22553 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22554 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22555 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22556 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22557 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22558 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22559 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22560 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22561 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
22562 روزانه دانشگاه یزد یزد اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22563 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22564 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22565 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22566 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22567 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22568 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22569 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22570 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22571 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22572 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22573 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22574 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22575 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اکتشاف مواد معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول