دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیمی پلیمر و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16897 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16898 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16899 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16900 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16901 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16902 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16903 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16904 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16905 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16906 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16907 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16954 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16955 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16956 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16957 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16958 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16959 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16960 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16983 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه