دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش استخراج معدن و در رشته مهندسی معدن

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1268 - مهندسی معدن (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22512 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22513 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22514 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22515 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
22517 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22518 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
22519 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
22520 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22521 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22522 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22523 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
22524 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22525 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22526 روزانه دانشگاه یزد یزد استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22527 روزانه مجتمع آموزش عالی زرند کرمان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
22531 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22532 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22533 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22534 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
22535 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22536 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
22537 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22538 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
22539 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
22540 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22541 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22542 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22543 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22544 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22545 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22546 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان استخراج معدن آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه