برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش اکتشاف معدن و در رشته مهندسی معدن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - اکتشاف معدن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22034 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22035 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22036 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22037 روزانه دانشگاه تهران تهران اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22038 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22039 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22040 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22041 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22042 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22043 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22044 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22045 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22046 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22047 روزانه دانشگاه یزد یزد اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22048 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22049 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22050 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22051 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22053 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22054 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22056 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22057 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22058 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22059 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22060 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22061 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22062 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول