دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش اکتشاف معدن و در رشته مهندسی معدن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - اکتشاف معدن
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22034 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22035 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22036 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22037 روزانه دانشگاه تهران تهران اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22038 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22039 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22040 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22041 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22042 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
22043 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
22044 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22045 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22046 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22047 روزانه دانشگاه یزد یزد اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
22048 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22049 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22050 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22051 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22052 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22053 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22054 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22055 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22056 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22057 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22058 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22059 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22060 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22061 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22062 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان اکتشاف معدن آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول