برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10495 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10496 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10497 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10498 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
10499 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10500 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10501 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10502 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10503 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10504 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10526 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10527 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10528 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10529 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10530 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10531 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10532 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10533 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10534 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10548 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10549 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10550 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10589 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10590 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10591 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10592 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10593 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10594 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10595 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور