دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10495 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10496 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10497 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10498 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
10499 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10500 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10501 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10502 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10503 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10504 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10526 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10527 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10528 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10529 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10530 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10531 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10532 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10533 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10534 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10548 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10549 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10550 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10589 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10590 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10591 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10592 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10593 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10594 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10595 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور