دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان گیلان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12573 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 32 محل تحصیل دانشکده دندانپزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12574 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون زن و مرد 58 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12575 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی با آزمون زن و مرد 56 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12576 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12578 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 44 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12579 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 42 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12580 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12589 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 26 محل تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12591 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12592 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 21 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
16659 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 17 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12584 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12585 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی با آزمون زن 16 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12568 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 16 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12569 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12570 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 24 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12571 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری با آزمون زن و مرد 18 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11741 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
11742 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11743 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11744 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16442 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16443 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16444 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16445 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 11
16446 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40
16447 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون زن و مرد 44
16448 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 9
16449 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16450 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
15745 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 27
15746 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15747 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15748 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15749 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15750 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15757 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15758 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15759 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15760 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11745 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 5
11746 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 5
11747 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11748 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16451 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16452 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16453 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16454 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16455 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 4
16456 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون زن و مرد 4
16457 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 9
16458 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16459 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
15235 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15751 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 4
15752 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15753 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15754 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15755 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15756 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15923 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 2
15761 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15762 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15763 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15764 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
12587 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی با آزمون زن و مرد 35 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12588 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 17 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12577 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12581 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12582 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 13 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12583 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12590 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 6 محل تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12593 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12594 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
16660 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12586 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12572 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
32975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
31411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 6
31412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی ساخت و تولید صرفا سوابق زن و مرد 6
31415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31420 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی هوافضا صرفا سوابق زن و مرد 6
32060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
31421 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
31422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31423 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31428 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 10
31429 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 10
32976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32978 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32979 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
32980 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
32981 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32982 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان مدیریت و بازرگانی دریایی صرفا سوابق زن و مرد 18
32983 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
32984 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
32985 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی گیلان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 30
31430 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31431 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31432 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31434 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31435 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31436 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
32061 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32986 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32987 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 18
31437 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31438 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
32988 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32989 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
30138 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 35
31439 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31440 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31444 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31445 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31446 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
32990 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
32992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
31447 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31448 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31449 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31450 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31451 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
32062 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32993 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
32994 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
32995 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 18
32996 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
32997 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
32998 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
31453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
31454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 6
31455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
32999 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
31458 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31459 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31460 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31461 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
33000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
33002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
33003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش رشت گیلان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
31462 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
31463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31464 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31465 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31466 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
31467 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 10
31468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
32063 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
33006 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
33007 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
33008 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
31469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 6
31870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 32
31871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 90
33009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 48
33011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
33014 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 30
33015 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
33016 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
18691 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
31471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31472 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
32064 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
33017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
33019 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 18
33020 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
33021 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33022 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33023 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
31473 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31474 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31475 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31476 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31478 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
31480 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 10
31481 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
33024 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
31482 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31483 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31485 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 10
31486 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
32065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33025 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33026 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33027 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 18
33028 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
31487 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 6
31488 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31489 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 8
31491 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی فنی جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 10
31492 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 8
33029 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
49017 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
31493 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31494 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 6
31495 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31496 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
31497 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31498 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 10
31499 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی مخابرات صرفا سوابق زن و مرد 10
32067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33030 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33031 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
33032 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33033 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
33034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
31500 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31501 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31502 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31872 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 32
33035 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 18
33036 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18
33037 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
40225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
44835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
40226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیلات با آزمون زن و مرد 15
40227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
40228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون زن و مرد 15
47592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
47593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
47594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
47595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
40229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
41940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
41943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
41944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی پلیمر صرفا سوابق زن و مرد 4
41945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
41946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 4
41947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
41950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
44840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
47596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
41951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
44841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام) گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
41952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل سنگر) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
44842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل سنگر) گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل سنگر) گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
41953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
44844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
44848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
44851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
47605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
41954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
44865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
41956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
41957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
44859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
41958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
44861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
42572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 14
44868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
44873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد خشکبیجار گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد خشکبیجار گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
41959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
44878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
44879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
44881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
41960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
44888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
47630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
41961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
44889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
41962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
41964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
41965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
41966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
44893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44894 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
44895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
44896 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
44897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود (محل تحصیل و اجرای رشته اطاقور) گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال گیلان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
47639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
41967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
41968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
44899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
44900 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
44902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
44906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
47646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17520 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رودباردانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رودبار مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط
17521 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آستارادانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آستارا مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط
17522 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طوالشدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طوالش مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط و
17523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان املشدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان املش مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط و ض
17524 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماسالدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده داروسازی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماسال مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط و
17525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان املشدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان املش مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرایط
17526 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماسالدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ماسال مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرا
17527 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیاهکلدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان سیاهکل مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (ش
17528 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طوالشدانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان طوالش مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (شرا
17529 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آستارادانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان آستارا مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (ش
17530 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رودباردانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (دانشکده دندانپزشکی) - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رودبار مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان (ش

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27147 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 1
27149 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 3
27150 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 4
27151 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
27861 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت خدابنده
27864 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود
28282 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه1
28283 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز، قزوین محل خدمت البرز
28590 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
28591 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
28592 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت سنگر
28593 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
28595 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا
28596 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
28597 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رحیم آیاد
28598 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رحمتآباد
28600 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خمام
28602 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت رودبنه
28603 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل
28604 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت
28605 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
28606 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت کوچصفهان
28607 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت کلاچای
28608 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
28609 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو
28610 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت حویق
28611 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش
28612 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت بندرکیاشهر
28613 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی
28614 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه
28615 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت تولمات
28616 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
28617 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
28618 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت ماسال وشاندرمن
28619 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت اتاقور
28620 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت چابکسر
28621 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
28622 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت لشت نشا
28623 روزانه پردیس امام علی(ع) رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت املش
28626 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خمام
28627 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
28628 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت ماسال وشاندرمن
28629 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
28632 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
28633 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت املش
28635 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت
28636 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
28637 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو
28638 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
28639 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت کلاچای
28640 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت سنگر
28642 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
28643 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت رودبار
28644 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل
28646 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
28649 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت حویق
28650 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
28652 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش
28654 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت بندرانزلی
28655 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه
28656 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت آستارا
28679 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
28691 روزانه پردیس بنت الهدی صدر رشت گیلان آموزش و پرورش کودکان استثنایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18585 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 23 و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده پرستاری پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18654 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18677 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18698 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده پرستاری پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید