دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان همدان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11530 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 35
11531 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11532 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 45
16072 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16073 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16074 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16075 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 36
16076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض با آزمون زن و مرد 36
15409 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15410 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15411 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 68
15412 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15413 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15414 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15415 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
11533 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن 20 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار
15416 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق مرد 18 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان
16077 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری با آزمون مرد 12 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16078 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 14 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16079 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 14 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16080 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 14 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16223 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40
15571 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15572 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16224 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
12677 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 50 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12678 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 50 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12679 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 28 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12680 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12681 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12682 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 12 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12683 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12684 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12685 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12686 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12687 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12688 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12689 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12690 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12691 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 17 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12692 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12693 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12694 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12695 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی با آزمون زن 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12696 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12697 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
16665 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
16666 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12710 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12711 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 26 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12709 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 32 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
11775 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری با آزمون زن و مرد 70
11776 روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 80
16507 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16508 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 56
15255 روزانه دانشگاه ملایر همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 7
15256 روزانه دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15257 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 7
15809 روزانه دانشگاه ملایر همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 72
15810 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15811 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15812 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15813 روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15814 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15815 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15816 روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
15323 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن 4
15324 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 4
15881 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن 18
15882 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن 18
16583 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن 32
16584 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن 15
15573 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15574 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
15915 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
16225 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16226 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 20
16509 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
15258 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15259 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15817 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15818 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15819 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15820 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15821 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15822 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15823 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16510 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15325 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن 2
15326 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 2
15883 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن 18
15884 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن 18
16585 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن 16
16586 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن 3
12698 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12699 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12700 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 3
12701 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12702 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12703 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 بدون خوابگاه
12704 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 5
12705 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 4
12706 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه
12707 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 4
12708 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی با آزمون زن 5 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12712 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12713 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12714 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارائه خوابگاه
31777 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31778 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
33251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30
33253 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 30
33254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
33255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
33256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30
31779 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31780 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی مخابرات صرفا سوابق زن و مرد 10
33257 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
31781 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 6
31782 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31783 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31784 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31785 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 6
33258 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33259 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
31786 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31787 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31788 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
31789 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31790 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 8
31792 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 8
31903 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 27
32102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33260 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33261 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 18
31793 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
33262 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33263 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
33264 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33265 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی صرفا سوابق زن و مرد 30
33266 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 30
33267 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 30
33268 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
33269 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 30
31794 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
31795 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
31796 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هگمتانه - همدان همدان کاردانی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 10
40248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
45242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
47983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
47984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
40249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
42143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
45249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
47988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
47991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
47992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
47993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
47994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
40250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
45257 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45258 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45259 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45260 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
47996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
47997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
47998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
47999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
48000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
40251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
45267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
45273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
48002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 24
48006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
48007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 15
48009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
42153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
42155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 1
45280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
48013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
42157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
45287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
40252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
45293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
40253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
48031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
48032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
48033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
48034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
42164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
42165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
42166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 8
42168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
42169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4
42170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
42171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
42172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
42174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 4
42655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
42657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
42658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
42659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
45300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
45301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
48035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
48038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
48039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 24
48040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
40254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
42177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 5
45311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
45315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
45318 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45320 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد صالح آباد همدان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
42178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
42179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
42660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
45321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 15
48050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
48055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 15
45326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
48056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
42181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
42182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 8
42661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
45331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
48059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
48060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 15
48062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15
48063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 15
42662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
45333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
48064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
48065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
48066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 15
48067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 15
48068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 15

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17608 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان همدان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان همدان مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط اب
17609 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 3 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان ملایر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان ملایر مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط اب
17610 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان تویسرکان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان تویسرکان مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضو
17611 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان نهاوند پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان نهاوند مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط
17612 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان بهار پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان بهار مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتد
17613 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان رزن پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان رزن مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای
17614 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان فامنین پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان فامنین مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط
17615 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان کبودرآهنگ پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان کبودرآهنگ مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و
17616 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان رزندانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان رزن مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه 
17617 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان تویسرکاندانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان تویسرکان مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با د
17618 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان کبودرآهنگدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان کبودرآهنگ مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17619 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان نهاونددانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان نهاوند مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت م
17620 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان اسدآباددانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان اسدآباد مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت
17621 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان فامنیندانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان فامنین مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت م
17622 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان نهاونددانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان نهاوند مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت م
17623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان کبودرآهنگدانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان کبودرآهنگ مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17624 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان فامنیندانشگاه علوم پزشکی همدان - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل محل تعهد: شهرستان فامنین مخصوص داوطلبان بومی استان همدان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت م

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18164 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی با آزمون مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همداندانشگاه بوعلی سینا - همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18165 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن 2 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علـوم و صـنایع غـذایی بهـار) - امکان انتقـال ازدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سی
18269 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 1 دانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مـدیریت و حسـابداری رزن) - امکان انتقـال ازدانشکده مدیریت و حسابداری رزن به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل
18168 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز با آزمون مرد 1 دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همداندانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه
18169 روزانه دانشگاه ملایر همدان میکروبیولوژی با آزمون زن 2 دانشگاه ملایردانشگاه ملایر مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
28960 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت ملایر
28961 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت سامن
28962 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت لالجین
28963 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودرآهنگ محل خدمت گل تپه
28964 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فامنین محل خدمت فامنین
28965 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت بهار
28966 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رزن محل خدمت رزن
28967 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رزن محل خدمت سردرود
28968 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت خزل
28969 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رزن محل خدمت قروه درجزین
28970 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسدآباد محل خدمت اسدآباد
28971 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودرآهنگ محل خدمت کبودراهنگ
28972 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت قلقلرود
28973 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت تویسرکان
28974 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت نهاوند
28975 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت جوکار
28976 روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت قهاوند
28977 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسدآباد محل خدمت اسدآباد
28978 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت تویسرکان
28980 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت بهار
28981 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت لالجین
28982 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت جوکار
28983 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فامنین محل خدمت فامنین
28984 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت خزل
28985 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت سامن
28986 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رزن محل خدمت قروه درجزین
28987 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رزن محل خدمت سردرود
28988 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت نهاوند
28989 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودرآهنگ محل خدمت گل تپه
28990 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت قهاوند
28991 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودرآهنگ محل خدمت کبودراهنگ
28992 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت ملایر
28993 روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رزن محل خدمت رزن

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18594 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد (استان همدان) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18627 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18591 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید