دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه نوبت دوم و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11136 نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران-نقشه برداری با آزمون مرد 70
15301 نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردان فنی عمران صرفا سوابق مرد 63
15304 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن 14
15305 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15306 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
15307 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
11144 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
11145 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11146 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 100
11147 نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 140
15316 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
15317 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15318 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
15319 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15876 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15877 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15878 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15879 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15880 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16582 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
10024 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
15380 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15381 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15382 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
10032 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون زن 10
10033 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون زن 5
10034 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون زن 5
10035 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون زن 5
10036 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون زن 5
10037 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 5
10038 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون زن 5
16013 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16014 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
16015 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 1
15386 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15387 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15388 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
16018 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
16019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 2
10069 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 5
10070 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10071 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10072 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 10
10073 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون زن و مرد 5
10074 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 5
10075 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 5
10076 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 5
16036 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16037 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون زن و مرد 2
16038 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16039 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
16040 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 1
16041 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 1
10085 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار و کاربردها با آزمون زن 10
10086 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 10
10087 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن 10
10088 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک با آزمون زن 9
10089 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 8
10090 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع با آزمون زن 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10091 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران با آزمون زن 6
10092 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 12
16049 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 1
16050 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 1
16051 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 1
16052 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی با آزمون زن 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16053 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 2
16054 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 1
16055 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 1
16056 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی با آزمون زن 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10101 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10102 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10103 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
10104 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10105 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10106 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10107 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
16060 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16061 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 1
16062 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
15009 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15010 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15011 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15403 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15404 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15405 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15406 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 1
15407 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15408 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15906 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 1
15907 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 1
16064 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 3
16065 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15014 نوبت دوم دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15015 نوبت دوم دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
10006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون مرد 20
10007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن 20
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 20
10009 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون مرد 10
10010 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 20
16002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون مرد 2
15003 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 18
16004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 4
16071 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون زن و مرد 1
15024 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15025 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15026 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 9
15027 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 9
15028 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 9
15029 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 9
10152 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10153 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10154 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
16084 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
16085 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 1
15034 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 18
15035 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 9
15424 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
16087 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 2
16088 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
16089 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
49002 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 9
49004 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 9
49006 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 9
10185 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 18
10186 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 36
10187 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 18
10188 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10189 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10190 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 24
10191 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 56
10192 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 16
10193 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 18
10194 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 16
10195 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 52
10196 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 28
10197 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 14
10198 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 16
10199 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 32
10200 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 28
10201 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 16
10211 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 16 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
10213 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 14 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
16101 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16102 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
16103 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16104 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16105 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 4
16106 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 2
16107 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری با آزمون زن و مرد 2
15435 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15437 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15438 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15439 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15440 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 1
10204 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10205 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 15
15040 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند
15041 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 18
10208 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 32
10209 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 32
15044 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی خط و ابنیه صرفا سوابق زن و مرد 22
15045 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 22
15444 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15445 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15446 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15447 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
10219 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10220 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10221 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
15449 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 2
10227 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10228 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 20
10229 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10230 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10231 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
15049 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 18
15050 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 18
15051 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 18
15454 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15455 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15456 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15457 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 2
16109 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
10238 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 15
10239 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
10240 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
10241 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10242 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
10243 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 10
10286 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10287 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10288 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
15060 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15061 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
15062 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15474 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15475 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15476 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15477 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15478 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15479 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15480 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15481 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15482 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15483 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16128 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
16129 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 6
16130 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16576 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 4
16577 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 3
16578 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 3
16579 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 3
16580 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 3
10297 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 28
10298 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 16
10299 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 8
10300 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10301 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 5
10302 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
10303 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 8
10304 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 8
16133 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
16134 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2
15066 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15067 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15068 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 11
15486 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15487 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15909 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
16136 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
10331 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10332 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
10333 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10334 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
16156 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16157 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15076 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15077 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15078 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15079 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 11
15080 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 11
15081 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15494 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15495 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
16159 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
10339 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 35
16162 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16163 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
15083 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15084 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
15085 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 32
15086 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 14
15499 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15500 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 3
15501 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
16165 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 5
10352 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10353 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
16172 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16173 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16174 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2
15090 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15091 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15092 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15510 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15511 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15512 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15513 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15514 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15515 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15516 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15910 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 1
16175 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
16176 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15096 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 18
15097 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15098 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
10361 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
16181 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 2
15103 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15104 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15105 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
15106 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 14
15107 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
15108 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 14
15109 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 41
15110 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 14
15111 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 14
15112 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15530 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15531 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 2
15532 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15533 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15534 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15535 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15536 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15537 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15538 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15539 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15540 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15541 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15542 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16185 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16186 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 4
16187 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16188 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10377 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10378 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10379 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10380 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10381 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10382 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16195 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16196 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16197 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 2
16198 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
16199 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16200 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 1
15118 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15119 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15120 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15552 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 1
15553 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15554 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15555 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15556 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15557 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15558 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15913 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
10387 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10388 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10389 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10390 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
16202 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
15125 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15126 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15127 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15128 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 4
10402 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10403 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10404 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 20
10405 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 15
10406 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10407 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10408 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10409 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 65
10410 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 15
10411 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10412 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 100 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16211 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16212 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16213 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16214 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری با آزمون زن و مرد 5
16215 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16216 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16217 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16218 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 3
15133 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15134 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15135 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15136 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15563 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15914 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 2
16221 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16222 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15568 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15569 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15570 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10415 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10416 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 25
15573 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15574 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
15915 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
16225 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16226 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 5
16234 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16235 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 1
16236 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16237 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2
16238 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 3
16239 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 2
15140 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15141 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 14
15578 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16241 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15143 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 18
15144 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15145 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 18
10447 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10448 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 5
10449 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک با آزمون زن و مرد 5
10450 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق با آزمون زن و مرد 2
10451 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 2
10452 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 2
10453 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 5
10454 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 5
10455 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 2
10456 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 5
10457 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 2
16247 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری با آزمون زن و مرد 1
15147 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15588 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15589 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15590 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15591 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15592 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15593 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15594 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15595 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15596 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
10474 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10475 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 15
10476 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون زن و مرد 15
10477 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 10
10478 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن و مرد 10
10479 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10480 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10481 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
10482 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10483 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10484 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10485 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
10486 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 15
10487 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
16256 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16257 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 1
16258 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 2
16260 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
15149 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15603 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15604 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 1
15605 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15606 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15607 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15608 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15609 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15916 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
16261 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
16262 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 6
16263 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16267 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون زن 4
16268 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 3
16269 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
10495 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
16286 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16287 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15614 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10539 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10 (شرایط در بخش پیوستها)  * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
10760 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 20
10761 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10762 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 20
10763 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10764 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 15
10765 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10766 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10767 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 5
10768 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10769 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 15
10770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 20
15194 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
10618 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10619 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10620 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10621 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
15156 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15157 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 23
15158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 18
15159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 27
15160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 18
10637 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 10
16312 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2
15162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15634 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15635 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15636 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15637 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15638 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 1
15639 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
10659 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 5
10660 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10661 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 20
10662 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 10
10663 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10664 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10665 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 17
10666 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
10667 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 20
10668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 10
15163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
10675 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10676 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10677 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
10678 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
10680 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 20
15171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15173 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 18
10693 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10694 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 15
10695 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10696 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10697 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10698 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10699 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 20
10700 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10701 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10702 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 20
16317 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16318 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16319 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
15178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
15179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15643 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
16321 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 4
10778 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10779 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 30
10780 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25
10781 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10782 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 20
10783 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
10784 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 25
16335 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 8
16336 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 2
16337 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 2
16338 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری با آزمون زن و مرد 1
16339 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
16340 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 1
16341 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 1
16342 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 1
16344 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون زن و مرد 3 (شرایط در بخش پیوستها)
10805 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10806 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10807 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10808 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 50
10809 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10810 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
15196 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
10812 نوبت دوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران ایمنی صنعتی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10819 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10820 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 10
10821 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 10
16348 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 2
15663 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 1
15664 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15665 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15666 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15667 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15668 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15669 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15670 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 1
15671 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 1
15672 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
15197 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
15198 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 18
15199 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15685 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15686 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15687 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15688 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15689 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15690 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15691 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15692 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15693 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15694 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 1
15695 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 1
15696 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
15697 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16350 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
10828 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات و الکترونیک دریایی با آزمون مرد 5
10829 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا با آزمون مرد 5
10830 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی با آزمون مرد 5
16353 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16354 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون زن و مرد 1
15701 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 1
15702 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15703 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
16356 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
16358 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16360 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
16362 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
16365 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16366 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 6
16370 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
16372 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
16374 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 7
16376 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
16368 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
10848 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 20
10849 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
10850 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10851 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون زن و مرد 20
10852 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10853 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 13
10854 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 24
10855 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 15
10856 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 18
10857 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10858 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10859 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10860 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 25
10861 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 12
10862 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون زن و مرد 12
16387 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16388 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 3
16389 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون زن و مرد 2
16390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16391 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 3
16392 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون زن و مرد 3
16393 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 2
16394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
16395 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 1
16396 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 1
15705 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15706 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15707 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15708 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15709 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15919 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 1
15200 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 72 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10870 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10871 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10872 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5
10873 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 5
10874 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
10875 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 5
15204 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15205 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15206 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 18
15711 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15311 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا سوابق زن 14
15312 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 14
15313 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 14
10900 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 11
10901 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 11
10902 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک با آزمون زن و مرد 27
10903 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 12
10904 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10905 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
10906 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
10907 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10908 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 15
10909 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 12
10910 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 8
10911 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 33
10912 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 10
16407 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
16408 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2
16409 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 2
16410 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
15208 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
10925 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 15
16418 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16419 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16420 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15213 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 18
15214 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15723 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15724 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15725 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15726 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15727 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15728 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15729 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15730 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15731 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15732 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
15920 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16423 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
10935 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10936 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10937 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 10
10938 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
10939 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
10940 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10941 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 10
10942 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
16429 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16430 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2
16431 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
15227 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15228 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15229 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15735 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15736 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
16433 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 1
10946 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 15
10947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
15230 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 9
15744 نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10965 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 20
10966 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 25
10967 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10968 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10969 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
10970 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10971 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
10972 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10973 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10974 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10975 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 20
10976 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 15
10977 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 10
16451 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16452 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
16453 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16454 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16455 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 1
16456 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون زن و مرد 1
16457 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری با آزمون زن و مرد 3
16458 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16459 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
15235 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15751 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 1
15752 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15753 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15754 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15755 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15756 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15923 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 2
15761 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15762 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15763 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15764 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 15
10992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10994 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 10
10995 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 20
10996 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10997 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
10998 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
16464 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16465 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16466 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 3
16467 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15240 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15241 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15242 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 14
15243 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15775 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15776 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 2
15777 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15778 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15779 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15780 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15781 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15782 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15783 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 1
15784 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15785 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
16469 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 3
11010 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
11011 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 15
11012 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 10
11013 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 15
11014 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 15
11015 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 15
11016 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 13
11017 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 15
16486 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16487 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16488 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16489 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
16490 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16491 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری با آزمون زن و مرد 2
16492 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
16493 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 5
15248 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15249 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15250 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 45
15787 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15788 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
16495 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران گردشگری با آزمون زن و مرد 4
15925 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
11035 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 10
11036 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
11037 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
11038 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 10
11039 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 10
16503 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
16504 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 2
15254 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15806 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15807 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15808 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
16506 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
11048 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
11049 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 10
11050 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
11051 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 20
16509 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
15258 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15259 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15817 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15818 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15819 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15820 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15821 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15822 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15823 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16510 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10734 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10735 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25
10736 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 25
15190 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 14
15191 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
15192 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 23
15193 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
11059 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
11060 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 10
11061 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 15
15263 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15264 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15265 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 14
11094 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
11095 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
11096 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
15851 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
15852 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
15853 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2 دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی میناب به
11083 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 10
11084 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 10
11085 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان فیزیک با آزمون زن و مرد 10
11086 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5
11087 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
11088 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 10
11089 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 5
11090 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
16541 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون زن و مرد 1
16542 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
16543 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون زن و مرد 2
16544 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 1
16545 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 1
16546 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 1
16547 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 1
15843 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15844 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15845 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 2
15846 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15847 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
16548 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16519 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 2
16520 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16521 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2
16522 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 2
15270 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15271 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 14
15272 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
15273 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 14
15274 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 14
15275 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 14
15276 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 14
15277 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 18
15278 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 14
15828 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15829 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15830 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 15
15831 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
16528 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 2
16529 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 2
16530 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16531 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2
15283 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15284 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15285 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
15286 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15287 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15835 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15836 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15837 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15927 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 2
16533 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 4
11114 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی برق با آزمون زن و مرد 5
11115 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 5
11116 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 5
11117 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
11118 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 5
16552 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 1
16553 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون زن و مرد 1
15291 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15292 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15293 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 9
15859 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15860 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15861 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15862 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15863 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
16555 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 2
15296 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی عمران صرفا سوابق مرد 9
15297 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق مرد 9
11120 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 10
16557 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 1
15299 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا سوابق مرد 9
11135 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
16568 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16569 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16570 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
11159 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
11160 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 20
16589 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان گردشگری با آزمون زن و مرد 2
15331 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15332 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15333 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 18
15334 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 18
15335 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 18
15336 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردان فنی مکانیک-جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 18
16592 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 2
16593 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 2
16594 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 2
15321 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 45 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15322 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
16596 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 3
15340 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 23
15341 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 23
15342 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 23
15892 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15893 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15894 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15895 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15896 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
15897 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 3
15898 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و فرآوری خرما صرفا سوابق زن و مرد 3
16599 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 3
16600 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
15325 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن 18
15326 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 18
15883 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن 2
15884 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن 2
16585 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن 4
16586 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن 1
11167 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی ایمنی صرفا سوابق زن و مرد 30
15347 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 27
15348 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 27
15349 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 27
15350 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15351 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
15352 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15353 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 27
11174 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون مرد 30
11175 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون مرد 30
11176 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 30
11177 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون مرد 30
16603 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
16604 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3
15358 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 27
15359 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 27
15360 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 27
15361 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 27
15902 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15903 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15904 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15929 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
16606 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 6
11184 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 10
11185 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 10
11186 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
11202 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 15
11203 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 10
11204 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 10
15931 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 1
11219 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی صنایع با آزمون مرد 15
11220 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی عمران با آزمون مرد 15
11221 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 15
11222 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون مرد 15
15372 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 18
15374 نوبت دوم مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 14

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18665 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون زن 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18666 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18667 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی با آزمون زن 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18668 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18669 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18670 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18671 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18672 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18673 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18674 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18675 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18676 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون زن 1 محل تحصیل پردیس خواهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18677 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18678 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18679 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید