دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه روزانه و در رشته گروه علوم تجربی-قسمت1

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15302 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15303 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
12769 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی با آزمون زن 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12770 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
16671 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 12 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12771 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال
12772 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15 محدودیت نقل و انتقال
12773 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال
12774 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20 محدودیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16672 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 12
12756 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 20
12757 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12758 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12759 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12760 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12761 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12762 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
12763 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
12764 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12767 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12768 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
16670 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 12
12775 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12776 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12777 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12781 روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12782 روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12783 روزانه دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12784 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
12785 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
12786 روزانه دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
12787 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12788 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 12
12789 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12790 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12791 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12792 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12793 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 34
12794 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 35
12795 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15
12796 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12797 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 26
12798 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12799 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12800 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری با آزمون زن و مرد 16
16673 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12801 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12802 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12803 روزانه دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12804 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12805 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12806 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12807 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12808 روزانه دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 27
12809 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 17
12810 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12811 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22
12812 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12813 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12814 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی با آزمون زن 20
12815 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
12816 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12817 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12818 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 10
12823 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12824 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 8 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12820 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12821 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
16674 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
12826 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 28
12827 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12828 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12829 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12830 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12831 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12832 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
12837 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12838 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12839 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12840 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 15
12841 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12842 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12843 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16676 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 22
15867 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15868 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15869 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری صرفا سوابق زن و مرد 36
15870 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 45
15314 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15315 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 4
15871 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15872 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15873 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15874 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15875 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16581 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32
11501 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 65 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 15
16006 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون زن و مرد 14
16007 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 48
16008 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض با آزمون زن و مرد 48 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 14
15005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 9
15375 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 59
15376 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15377 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15378 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15379 روزانه دانشگاه اراک مرکزی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 32
11502 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون زن 30
16010 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 8
16011 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 8
16012 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن 8
15383 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15384 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15385 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16016 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16017 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 16
11504 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
11505 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11506 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16020 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 15
16021 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری با آزمون زن و مرد 15
16022 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی با آزمون زن و مرد 14
16023 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 44 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16024 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
16025 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 15
15006 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15389 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 50
15390 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15391 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 50
15392 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15393 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15394 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15395 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15396 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15397 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16026 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 44
11508 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی با آزمون زن و مرد 50
11509 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
11510 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11511 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 35
11512 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 30
16027 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16028 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون زن و مرد 17
16029 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 15
16030 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 28
16031 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
16032 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 9
16033 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
16034 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 9
16035 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 9
11515 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن 34
11516 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری با آزمون زن 25
11517 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی با آزمون زن 34
16042 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 10
16043 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 6
16044 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 16
16045 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 30
16046 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 8
16047 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 6
16048 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی با آزمون زن 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11521 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی با آزمون زن و مرد 30
11522 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11523 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11524 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
16057 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16058 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 9
16059 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
11528 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15007 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15008 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15398 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15399 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15400 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15401 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15402 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16063 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
15012 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15013 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون مرد 24
15001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
16003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 64
16511 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 11
16512 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون زن و مرد 12
16513 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 11
16514 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 11
15926 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 2
16066 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 30
16067 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16068 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون زن و مرد 14
16069 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 15
15016 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15017 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15018 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 5
15019 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
16070 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون زن و مرد 18
15020 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15021 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15022 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15023 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15030 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
11530 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 35
11531 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11532 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 45
16072 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16073 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16074 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16075 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 36
16076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض با آزمون زن و مرد 36
15409 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15410 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15411 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 68
15412 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15413 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15414 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15415 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
11533 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن 20 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار
15416 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق مرد 18 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان
16077 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری با آزمون مرد 12 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16078 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 14 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16079 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 14 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16080 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 14 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
11534 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 50
11535 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16081 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون زن و مرد 14
16082 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 36
16083 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 15
15031 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15032 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15033 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15417 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15418 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15419 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15420 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15421 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15422 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15423 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16086 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 36
15036 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 4
49005 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15037 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) خراسان جنوبی کاردانی فنی معدن صرفا سوابق مرد 4
15425 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15426 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
16090 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16091 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16092 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
16093 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
15427 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 41
15428 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15429 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
11537 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 35
11538 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون زن و مرد 48
11539 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
11540 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11541 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 40
11542 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11543 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11544 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز با آزمون زن و مرد 20
16094 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 16
16095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16096 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 7
16097 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16098 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16099 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 11
16100 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 11
15430 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15431 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15432 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15433 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15434 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15038 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند
15039 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
15042 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردانی فنی خط و ابنیه صرفا سوابق زن و مرد 4
15043 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردانی فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 4
11552 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15441 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15442 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15443 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
11553 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون زن و مرد 30
11554 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون زن و مرد 30
11555 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11556 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
11557 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11558 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
15448 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 27
15046 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 3
15047 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15048 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 3
15450 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15451 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15452 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15453 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 36
16108 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
15052 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15053 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
11565 روزانه دانشگاه تهران تهران دامپزشکی با آزمون زن و مرد 50
11566 روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی با آزمون زن و مرد 30
11567 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 15
11568 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 15
11569 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 15
11570 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 15
11571 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 15
16110 روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی با آزمون زن و مرد 11 سنجش اعلام خواهد شد). استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
16111 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16112 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 8
16113 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 9
16114 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 18
16115 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 18
16116 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 8
16117 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 8
16118 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 8
16119 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 8
11584 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم دامی با آزمون زن 20
11585 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون مرد 20
11586 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با آزمون زن و مرد 20
15461 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
16121 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری با آزمون زن و مرد 8 توضیحات در بخش پیوستها
16122 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 8 توضیحات در بخش پیوستها
16123 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 8 توضیحات در بخش پیوستها
16124 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 8 توضیحات در بخش پیوستها
11573 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم دامی با آزمون مرد 20
11574 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم باغبانی با آزمون زن 20
11575 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی خاک با آزمون مرد 20
11576 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی شیلات با آزمون زن 20
11577 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن 20
11578 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون زن 20
11579 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی گیاه پزشکی با آزمون مرد 20
11580 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با آزمون زن و مرد 20
11581 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع مبلمان با آزمون زن 20
11582 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی طبیعت با آزمون زن 20
11583 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی فضای سبز با آزمون زن 20
16120 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی با آزمون زن 16
15458 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15459 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15460 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
11587 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
15055 روزانه دانشگاه جهرم فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15056 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15057 روزانه دانشگاه جهرم فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15462 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15463 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
16125 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 24
11588 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15058 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15059 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15464 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15465 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15466 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15467 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15468 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15469 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15470 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15471 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15472 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15473 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16126 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16127 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
16571 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 11
16572 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 12
16573 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 12
16574 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 12
16575 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 8
11590 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 52
11591 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 56 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16131 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 13
16132 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 38
15063 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15064 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15065 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15484 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 47
15485 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
16135 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 38
16137 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 14
16138 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری با آزمون زن و مرد 14
16139 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون زن و مرد 14
16140 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 18
16141 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 14
16142 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 15
15069 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15070 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15071 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15491 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18 محل تحصیل پردیس شماره یک بوشهر
16143 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
11594 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15488 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15489 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15490 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
16148 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16149 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16150 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون زن و مرد 8
16151 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 8
16152 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 8
16153 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 12
11595 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زمین شناسی با آزمون زن و مرد 40
11596 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 44
11597 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11598 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 44
11599 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
16144 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16145 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16146 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
16147 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 9
11600 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 40
11601 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
16154 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16155 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 64 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15073 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15074 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15075 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
15492 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 63
15493 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
16158 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 64
16160 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16161 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
15082 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15496 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15497 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 27
15498 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
16164 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 20
11604 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11605 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
11606 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11607 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
11608 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16166 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 30
16167 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16168 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16169 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40
16170 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون زن و مرد 40
16171 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 12
15087 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15088 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15089 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15502 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15503 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
15504 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15505 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15506 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15507 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15508 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15509 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15093 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 2
15094 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15095 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
16177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16178 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16179 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 12
11612 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 20
16180 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 12
11614 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 40
11615 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15099 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4
15100 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15101 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15102 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15517 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15518 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 36
15519 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15520 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15521 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15522 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15523 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15524 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15525 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15526 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15527 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15528 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15529 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16182 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16183 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 32
16184 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11618 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
11619 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 40
11620 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11621 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16189 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 11
16190 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 36 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16191 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 36
16192 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 11
16193 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16194 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 9
15545 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15546 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15547 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
15548 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15549 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15550 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15551 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
16201 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 9
15121 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15122 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 5
15123 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15124 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 3
11626 روزانه دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 25
11627 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 45
11628 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
11629 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16203 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16204 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 14
16205 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40
16206 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 14
16207 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16208 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 12
16209 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
16210 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 14
15129 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 6
15130 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15131 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15132 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
15559 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15560 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15561 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11634 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
16219 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 8
16220 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 15
15565 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15566 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15567 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16223 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40
15571 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15572 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16224 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
11636 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 35
11637 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16227 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16228 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 15
16229 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 9
16230 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 28
16231 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 6
16232 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 8
16233 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 6
15137 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15138 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15139 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
15575 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 72
15576 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 32
15577 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16240 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 28
15142 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 3
11638 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11639 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
16242 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 18
16243 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 18
16244 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16245 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
11640 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دامپزشکی با آزمون زن و مرد 35
11641 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
11642 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 30
11643 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16246 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 9
15146 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15579 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 27
15580 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15581 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15582 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15583 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15584 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15585 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15586 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15587 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11648 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 45
11649 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 25
11650 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 20
11651 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11652 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16248 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16249 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16250 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 11
16251 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 8
16252 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 24
16253 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16254 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 8
16255 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
15148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15597 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15598 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 23
15599 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15600 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15601 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15602 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
16264 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16265 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 9
16266 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
11657 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی با آزمون زن و مرد 25
11658 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 25
11659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی دریا با آزمون زن و مرد 20
11660 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 20
11661 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 30
11662 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 22
16270 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16271 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 9
16272 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 20
16273 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 24
16274 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16275 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
16276 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 9
16277 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 9
16278 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 9
11663 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 50
11664 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 35
11665 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16279 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 27
16280 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16281 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16282 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 28
16283 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون زن و مرد 28 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16284 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 12
16285 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
15610 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15611 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15612 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15613 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
11667 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 50
11668 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16288 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16289 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40
16290 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 40
16291 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 12
15615 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 45
15616 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15617 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
16292 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن 18 دانشجویان علاوه بر واحدهای تخصصی میبایست 22 واحد حوزوی را نیز بگذرانند. * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه ـ شرایط و ضوابط دانشگاه در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر
16293 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 36 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه ـ شرایط و ضوابط دانشگاه در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد
16294 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 9 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه ـ شرایط و ضوابط دانشگاه در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد
16295 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون مرد 5 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه ـ شرایط و ضوابط دانشگاه در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد
11669 روزانه دانشگاه شیراز فارس دامپزشکی با آزمون زن و مرد 90
11670 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی با آزمون زن و مرد 35
11671 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 20
11672 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 25
11673 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11674 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون زن و مرد 20
11675 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16296 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16297 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16298 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16299 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون زن 9
16300 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض با آزمون زن و مرد 32
16301 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 10
16302 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 8
16303 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 8
16304 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 8
16305 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 6
15618 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15619 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15620 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15621 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15622 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15623 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15624 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15625 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15626 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15627 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16307 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 32
11676 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم دامی با آزمون زن و مرد 20
11677 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم باغبانی با آزمون زن 20
11678 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی خاک با آزمون زن و مرد 20
11679 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیلات با آزمون زن 20
11680 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن 20
11681 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون مرد 20
11682 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11683 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با آزمون زن و مرد 20
11684 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت با آزمون زن 20
16308 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 24
16309 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
15153 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15154 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6
15155 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 6
16310 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 32
16311 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 28
15161 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15628 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 27
15629 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15630 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15631 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15632 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15633 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16313 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 32
15167 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردانی فنی معدن صرفا سوابق مرد 8
15168 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
15169 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
15170 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6
11685 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16314 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 15
16315 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16316 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
15174 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15175 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15176 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 4
15177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15640 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
15641 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15642 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
16320 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 48
16322 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 21
16323 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 21
16324 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16325 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 9
16326 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 8
16327 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 5
16328 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 5
16329 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
16330 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 5
16331 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 5
16332 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 5
16333 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 8
16334 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 5
16343 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون زن و مرد 9 (شرایط در بخش پیوستها) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد
15195 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
11794 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 21
11795 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 22
11796 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 25
11797 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 18
16345 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16617 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 8
11798 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون زن و مرد 25
11799 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون زن و مرد 55 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11800 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11801 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
11802 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 18
11803 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
11804 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 38
11805 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
11806 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
11807 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری با آزمون زن و مرد 22
11812 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
11813 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
11814 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11815 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی با آزمون زن 15 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
16618 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 24
11811 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11816 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون زن و مرد 74 بدون خوابگاه
11817 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی با آزمون زن و مرد 21 بدون خوابگاه
11818 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
11819 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل اتاق عمل با آزمون زن و مرد 23 بدون خوابگاه
11820 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
11821 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11822 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 26 بدون خوابگاه
11823 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 24 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11824 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25 بدون خوابگاه
11825 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 27 بدون خوابگاه
11826 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11827 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مامایی با آزمون زن 24 بدون خوابگاه
11828 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 بدون خوابگاه
11829 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری با آزمون زن و مرد 22 بدون خوابگاه
16619 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه
11830 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 30 بدون خوابگاه - ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11831 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل پرستاری با آزمون زن و مرد 30 بدون خوابگاه - ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11835 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون زن و مرد 28
11836 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11837 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی با آزمون زن و مرد 20
11838 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 25
11839 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11840 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11841 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 32
11842 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11843 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 26
11844 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 28
11845 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
11846 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مامایی با آزمون زن 20
11847 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11848 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری با آزمون زن و مرد 22
16620 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
11849 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11850 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11851 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11852 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11856 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون زن و مرد 82
11857 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون زن و مرد 52 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11858 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی با آزمون زن و مرد 48
11859 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 40
11860 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11861 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 20
11862 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
11863 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 60
11864 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 60 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11865 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 28
11866 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
11867 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
11868 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 22
11869 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25
11870 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
11871 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
11872 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون زن و مرد 30
11873 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
11874 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی با آزمون زن 20
11875 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 25
11876 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11877 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 22
11878 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون زن و مرد 10
16621 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
11899 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون زن و مرد 42
11900 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11901 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون زن و مرد 19
11902 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20
11903 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11904 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
11905 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری با آزمون زن و مرد 28
11906 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری با آزمون زن و مرد 28 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11907 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
11908 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11909 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
11918 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 180
11919 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
11920 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 14
11921 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 18
11922 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 50
11923 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11924 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 28
11925 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 12
11926 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 26
11927 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
11928 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
11929 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 12
11930 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی با آزمون زن 15
11931 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 26
16625 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 12
11933 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 35
11934 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 10
11935 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11936 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
11937 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 20
11938 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 24
11939 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11940 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 27
11941 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی با آزمون زن 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11942 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
11943 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون زن و مرد 22
16626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
11954 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 90
11955 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 27
11956 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
11957 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 48
11958 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 24
11959 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 24
11960 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون زن و مرد 24
11961 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
11962 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 24
11963 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 18
11964 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 17
11965 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی با آزمون زن 25
11966 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
11967 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری با آزمون زن و مرد 23
11968 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11969 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 30
11973 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 50 و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه شرایط مندرج در بخش پیوستها
11974 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 5 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11975 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 5 انتظامی (بورسیه ناجا) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام نیروی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11976 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 7 و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه شرایط مندرج در بخش پیوستها
11977 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (بورسیه نداجا) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام نیروی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11978 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 4 جمهوری اسلامی پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام ارتش شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11979 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 4 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11980 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 7 انتظامی (بورسیه ناجا) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام نیروی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11981 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری با آزمون مرد 40 و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه شرایط مندرج در بخش پیوستها
11982 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری با آزمون مرد 5 شرکت در آزمون از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه مجوز شرایط مندرج در بخش پیوستها
11983 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 10 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11984 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش و ناجا با ارائه گواهی عضویت رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها
11985 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 5 از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش و ناجا با ارائه گواهی عضویت رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها
11986 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 5 شرکت در آزمون از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه مجوز شرایط مندرج در بخش پیوستها
11987 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 4 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11988 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 5 ارائه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع با شرایط مندرج در بخش پیوستها
11989 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5 از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش و ناجا با ارائه گواهی عضویت رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها
16628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 از یگان خدمتی پذیرش از میان اعضای رسمی ارتش و ناجا با ارائه گواهی عضویت رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها
16629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون مرد 1 و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه شرایط مندرج در بخش پیوستها
16630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون مرد 4 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام رسمی شرایط مندرج در بخش پیوستها پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11990 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 14 ممنوعیت نقل و انتقال
11991 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11992 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 8 ممنوعیت نقل و انتقال
11993 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری با آزمون زن 14 ممنوعیت نقل و انتقال
11994 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 14 ممنوعیت نقل و انتقال
11995 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی با آزمون زن 7 ممنوعیت نقل و انتقال
11996 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11997 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
16631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 10 ممنوعیت نقل و انتقال
11999 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون زن و مرد 66
12000 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی با آزمون زن و مرد 22
12001 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 16
12002 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12003 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12004 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 25
12005 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون زن و مرد 40 میناب منعقد میگردد، در شهرستان میناب خواهد بود شماره  953/005  که مابین دانشکده پرستاری دانشگاه و بیمارستان شهرستان عرصه آموزش بالینی تا 6 نفر دانشجو بر اساس تفاهمنامههای موضوع بخشنامه
12006 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون زن و مرد 38 میناب منعقد میگردد، در شهرستان میناب خواهد بود شماره  953/005  که مابین دانشکده پرستاری دانشگاه و بیمارستان شهرستان عرصه آموزش بالینی تا 6 نفر دانشجو بر اساس تفاهمنامههای موضوع بخشنامه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12007 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 23
12008 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
12009 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25
12010 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی با آزمون زن 20
12011 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
12012 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
16632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
12014 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت انتقال و جابجایی به بندرعباس و سایر دانشگاههای علوم پزشکی
12017 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی با آزمون زن و مرد 46
12018 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 10
12019 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12020 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12021 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری با آزمون زن و مرد 60
12022 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12023 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
12024 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 30
12025 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون زن و مرد 30
12026 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مامایی با آزمون زن 25
12027 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12028 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12030 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی با آزمون زن و مرد 56
12031 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 28
12032 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12033 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 35
12034 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پرستاری با آزمون زن و مرد 32
12035 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12036 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12037 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مامایی با آزمون زن 15
12038 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12039 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 24
12041 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
12042 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12043 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12044 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12045 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 25
12046 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15
12047 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15
12048 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی پرستاری با آزمون زن و مرد 26 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12049 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12050 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 66
12051 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 70 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12052 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 23
12053 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12054 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 28
12055 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 28
12056 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12057 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 56
12058 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 54 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12059 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 35
12060 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 11
12061 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12062 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12063 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 26
12064 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 30
12065 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12066 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
12067 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20
12068 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 12
12069 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی با آزمون زن 28
12070 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 25
12071 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12079 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12080 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12081 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12082 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12083 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12084 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12085 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12086 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 18
12087 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12088 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 180
12089 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 85
12090 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 50
12091 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22
12092 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 90
12093 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 90 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12094 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12095 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 12
12096 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 28
12097 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12098 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 18
12099 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 13
12100 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی با آزمون زن 20
12101 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 22
12108 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 57
12109 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 60 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12110 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 19
12111 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 30
12112 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 28
12113 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12114 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 30
12115 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 38
12116 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 38 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12117 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12118 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12119 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 27
12120 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 21
12121 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12122 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 19
12123 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
12124 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
12125 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی با آزمون زن 20
12126 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 20
12127 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12128 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
12137 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 24
12138 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12139 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12140 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12141 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40
12142 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12143 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12146 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 20 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد.
12147 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد.
12148 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد. پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12149 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 24 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد. پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12150 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی با آزمون زن 13 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد.
12151 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد.
12152 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 25 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد. پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12154 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 24 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12155 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 24 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12156 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 14 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12157 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12158 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12159 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12160 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12161 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12162 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی با آزمون زن 23 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12163 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12164 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12165 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری با آزمون زن و مرد 22 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12169 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد عدم تعهد در ارائه خوابگاه
16636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 24 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12168 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری با آزمون زن و مرد 30 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12170 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 30
12171 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 16
12172 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 24
12173 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12174 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12175 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 16
12181 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 69
12182 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 24
12183 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22
12184 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12185 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12186 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 26
12187 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 26
12188 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی با آزمون زن 20
12189 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12190 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 26
12195 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون زن و مرد 28
12196 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون زن و مرد 6
12197 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22
12198 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12199 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 28
12200 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 28 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12201 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 22
12202 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 25
12203 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 22
12204 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 24
12205 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12206 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 25
12207 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12208 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون زن و مرد 22
16637 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12211 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون زن و مرد 21
12212 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون زن و مرد 21 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12213 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 16
12214 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
12215 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12216 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 25
12217 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری با آزمون زن و مرد 40
12218 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12219 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12220 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12221 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12222 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
12223 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 15
12224 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
12225 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
12226 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 18
12227 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی با آزمون زن 8
12228 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12229 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16638 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
12234 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 12
12235 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 15
12241 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 66
12242 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 30
12243 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 28
12244 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12245 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 30
12246 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری با آزمون زن و مرد 46
12247 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12248 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12249 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12250 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12251 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی با آزمون زن 20
12252 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12253 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16640 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 24
12259 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
12260 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 26 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12261 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
12262 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12263 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 28
12264 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12265 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12266 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12267 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 18
12268 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12269 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16641 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12273 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل شهرستان جوین) خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت انتقال به سایر نقاط پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12274 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 36
12275 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 34 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12276 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 17
12277 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12278 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12279 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 25
12280 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 20
12281 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 18
17131 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 10 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
12283 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12284 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12285 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12286 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16642 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12287 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 18
12288 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12289 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12290 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
12291 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 26
12292 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان ارادان) سمنان علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 30
11789 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 25 (شرایط در بخش پیوستها)
11790 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20 (شرایط در بخش پیوستها)
11791 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 30 (شرایط در بخش پیوستها)
11792 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 40 (شرایط در بخش پیوستها)
12293 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 34 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12294 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 34 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12295 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12296 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12297 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12298 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12299 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 15
12300 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12301 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 11
12302 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12303 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12304 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 15
16643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
17130 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 6 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17132 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری با آزمون زن و مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
17133 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی با آزمون زن 4 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
17134 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری با آزمون زن و مرد 7 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ـ ممنوعیت انتقال به تهران
12307 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 36
12308 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 32 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12309 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 12
12310 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12311 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12312 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون زن و مرد 44
12313 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 23
12314 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 25
12315 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی با آزمون زن 20
12316 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12317 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری با آزمون زن و مرد 22
12324 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12325 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12326 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 105
12327 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 103 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12328 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 38
12329 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 22
12330 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12331 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12332 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12333 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 22
12334 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 80
12335 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 80 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12336 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 25
12337 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12338 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 15
12339 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 24
12340 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 14
12341 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12342 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 18
12343 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 17 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12344 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
12345 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 18
12346 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی با آزمون زن 10
12347 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12348 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12349 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون زن و مرد 8
16644 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
16645 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست
16646 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12369 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بدون خوابگاه و ممنوعیت انتقال به سایر دانشکدههای پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12370 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 20 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بدون خوابگاه و ممنوعیت انتقال به سایر دانشکدههای پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12373 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 86
12374 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 84 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12375 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 45
12376 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 40
12377 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
12378 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 12
12379 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12380 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون مرد 20
12381 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40
12382 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12383 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12384 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12385 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12386 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12387 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12388 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 25
12389 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی با آزمون زن و مرد 17
12390 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
12391 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی با آزمون زن 15
12392 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 20
12393 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 26
12394 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16650 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
12398 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 22 ممنوعیت نقل و انتقال
12399 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 26 ممنوعیت نقل و انتقال
12400 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 12 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12401 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12402 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 12 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12404 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12405 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
12406 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 22 ممنوعیت نقل و انتقال
12408 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 64
12409 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12410 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12411 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 36
12412 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12413 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12415 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی با آزمون زن و مرد 44
12416 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15
12417 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
12418 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12419 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون زن و مرد 30
12420 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12421 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 23
12422 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی با آزمون زن 20
12423 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 30
12424 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12425 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16651 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 26
12430 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون زن و مرد 50
12431 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20
12432 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12433 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12434 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون زن و مرد 50
12435 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12436 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 18
12437 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 30
12438 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16652 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12444 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون زن و مرد 70
12445 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 12
12446 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 15
12447 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12448 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 26
12449 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 26 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12450 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12451 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12452 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 22
12453 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12454 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی با آزمون زن 20
12455 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12456 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 15
16653 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12465 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 30
12466 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12467 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 17
12468 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12469 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12470 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 32
12471 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 42 بیمارستان شهرستان سقز منعقد میگردد، در شهرستان سقز خواهد بود. بخشنامه شماره  953/005  که مابین دانشکده پرستاری دانشگاه و عرصه آموزش بالینی تا 01 نفر دانشجو بر اساس تفاهمنامههای موضوع پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12472 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12473 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 20
12474 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 20
12475 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 20
12476 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12477 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20
12486 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 60
12487 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12488 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون زن و مرد 34
12489 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 25
12490 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12491 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12492 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 30
12493 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12494 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 28
12495 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 24
12496 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12497 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 19
12498 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12499 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 25
12504 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 58 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
12505 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مامایی با آزمون زن 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
16656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 24
12510 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 32
12511 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه