دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه ظرفیت مازاد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12765 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 8
12766 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12778 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12779 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12780 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 5
12819 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12825 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 10 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
12822 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5
16675 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3
12833 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 10
12834 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12835 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12836 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
11808 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون زن و مرد 20
11809 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11810 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 7 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11910 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون زن و مرد 15
11911 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11912 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی با آزمون زن و مرد 10 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11913 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
11914 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 6
11915 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
11916 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 6
11917 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری با آزمون زن و مرد 5
16624 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
11944 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون زن و مرد 35 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11945 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4
11946 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4
11947 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 4
11948 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 5
11949 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11950 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 10
11951 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی با آزمون زن 3
11952 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
11953 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون زن و مرد 4
16627 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
11998 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 6 ممنوعیت نقل و انتقال
12013 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون زن و مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
49026 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی با آزمون زن و مرد 4
12029 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی با آزمون زن و مرد 14
12040 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12102 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12103 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 3
12104 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12105 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3
12106 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 3
12144 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 6
12145 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12153 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 8 نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع میباشد.
12166 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 8 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12167 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون زن و مرد 8 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12176 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 12
12177 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 2
12178 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12179 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12180 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 3
12191 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 16 بدون خوابگاه
12192 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه
12193 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه
12194 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی با آزمون زن 4 بدون خوابگاه
12209 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون زن و مرد 8 ممنوعیت انتقال
12210 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون زن و مرد 6 ممنوعیت انتقال
12270 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12271 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12272 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 2
12282 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11793 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 15 (شرایط در بخش پیوستها)
12305 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 8 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
12306 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون زن و مرد 7 شیوه نوین آموزش پزشکی- ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12318 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون زن و مرد 20
12319 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 2
12320 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون زن و مرد 3
12321 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 2
12322 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3
12323 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 2
12371 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12372 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12395 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 15
12396 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12397 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 15
12403 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12407 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 5
12414 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 23
12426 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی با آزمون زن و مرد 25
12427 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون زن و مرد 15
12428 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12429 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی با آزمون زن 4
12439 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون زن و مرد 10
12440 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12441 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون زن و مرد 10
12442 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12443 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12457 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4
12458 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 4
12459 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12460 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 10
12461 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 3
12462 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
12463 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 3
16654 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
12478 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12479 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4
12480 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12481 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12482 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 3
12483 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 3
12484 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 4
12485 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون زن و مرد 3
12527 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون زن و مرد 4
12528 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 4
12530 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای با آزمون زن و مرد 4
12531 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4
12532 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 4
12533 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 5
12534 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون زن و مرد 4
12567 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 11
12577 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل دانشکده پزشکی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12581 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12582 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 13 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12583 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12590 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون زن و مرد 6 محل تحصیل دانشکده داروسازی عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12593 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12594 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
16660 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12586 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری با آزمون زن و مرد 4 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12572 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران
12613 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون زن و مرد 21 بدون خوابگاه
12665 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 5
12666 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 4
12667 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 1
12668 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 5
12674 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12675 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون زن و مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12676 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12727 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12749 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی یزد
12750 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی یزد
12751 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی یزد
12752 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده بهداشت
12753 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل دانشکده بهداشت
12754 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی یزد
12755 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی با آزمون زن 4 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی یزد
16669 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده بهداشت
12747 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 4

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18694 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18695 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18696 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18697 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18698 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 5 و مامایی شهید بهشتی رشت عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران - محل تحصیل دانشکده پرستاری پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید