دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

علوم اقتصادی

1 - علوم اقتصادی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10978 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 5 .
11088 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 1 .
11089 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 2
11107 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد انرژی زن / مرد 1 .
11110 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 5 محل تحصیل تهران.
11003 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد انرژی زن / مرد 5 .
11027 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران بانکداری اسلامی مرد 20 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
11120 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی زن / مرد 2
11038 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی زن / مرد 10 .
11040 1 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد اسلامی زن / مرد 4
11042 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد اسلامی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
11044 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران اقتصاد اسلامی مرد 8 فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11132 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی زن / مرد 4 .
11134 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد اسلامی زن / مرد 4
11137 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران اقتصاد اسلامی مرد 2 فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11080 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست زن / مرد 9
11081 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد محیط زیست زن / مرد 20
11164 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست زن / مرد 6
11065 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 12
11066 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
11069 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد نظری زن / مرد 8
11071 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد نظری زن / مرد 15
11145 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد نظری زن / مرد 1
11156 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد نظری زن / مرد 5
11160 1 نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان اصفهان اقتصاد شهری زن / مرد 2
11161 1 نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان اصفهان افتصاد فرهنگ و هنر زن / مرد 2
11085 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران دفاع و پدافند اقتصادی مرد 20 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
11152 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
11016 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
11015 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 6
11114 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
11057 1 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 20
10982 1 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 4
11007 1 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 4
11147 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 20
11067 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 9
11244 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران بانکداری اسلامی مرد 20 فقط مرد
11026 1 روزانه دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی زن / مرد 4
10988 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 9
11078 1 روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست زن / مرد 4
11108 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 4
11062 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 8
11091 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 4
11017 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 9
11162 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اقتصاد محیط زیست زن / مرد 4
10998 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 6
11013 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 7
11055 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری زن / مرد 4
11056 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد نظری زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
11122 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بانکداری اسلامی زن / مرد 4
11037 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک زن / مرد 9
11005 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 4
11006 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
11153 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 6
11073 1 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران اقتصاد نظری زن / مرد 8
11151 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 1
11030 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی زن / مرد 6
11095 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 6
11049 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری زن / مرد 15 .
11103 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 1
11115 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 6
11009 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 20 محل تحصیل تهران
11113 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 1
11050 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری زن 14 فقط زن
10989 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مرد 8 فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11043 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی زن / مرد 9
11068 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری زن / مرد 10
11028 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بانکداری اسلامی زن / مرد 5 محل تحصیل تهران
10977 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن 14 فقط زن
11096 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مرد 2 فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
11002 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی زن 14 فقط زن
11064 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد نظری زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه
11082 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد مالی اسلامی زن / مرد 5 محل تحصیل تهران
10990 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 10
11054 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری زن / مرد 8
11034 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک زن / مرد 4
10981 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 5
11131 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک زن / مرد 6
11041 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران اقتصاد اسلامی زن / مرد 5 محل تحصیل تهران
10995 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 4
11025 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی زن / مرد 3
11125 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی زن / مرد 4
10986 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 4
11023 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی زن / مرد 8 .
11143 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد نظری زن 6 فقط زن
11019 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی زن / مرد 10
11136 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی زن / مرد 6
11257 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 15
11058 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد نظری زن / مرد 7
11053 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد نظری زن / مرد 6
10987 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 8 .
11072 1 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری زن / مرد 7 .
11087 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن 6 فقط زن
11014 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد انرژی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
11106 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اقتصاد انرژی زن 6 فقط زن
10992 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 10 .
10983 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 10
11012 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی زن / مرد 5
11075 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری زن / مرد 4
11039 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی زن / مرد 3
11154 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد نظری زن / مرد 5
11048 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد نظری زن / مرد 8
10976 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 8
11063 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد نظری زن / مرد 10 .
11036 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد و تجارت الکترونیک زن / مرد 5
11142 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد نظری زن / مرد 10 .
10980 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 7
11146 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد نظری زن / مرد 6
11031 1 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11097 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 5
11010 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی زن / مرد 8
11076 1 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان اقتصاد شهری زن / مرد 12
11029 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی زن / مرد 4
11070 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری زن / مرد 20 .
11090 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 4
11074 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری زن / مرد 5
10997 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 4
11059 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد نظری زن / مرد 6
11024 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی زن / مرد 6
11158 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری زن / مرد 4
11045 1 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11021 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی زن / مرد 8 .
11033 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی زن / مرد 3 .
11000 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 4
11047 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی زن / مرد 3
11116 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی زن / مرد 5
11061 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری زن / مرد 10
11100 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 2
11046 1 روزانه دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی مرد 10 فقط مرد
11035 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک زن / مرد 4
10985 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 10
11119 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بانکداری اسلامی زن / مرد 3 .
10984 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 5
11011 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی زن / مرد 10
11077 1 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان افتصاد فرهنگ و هنر زن / مرد 12
10993 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 15
10991 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 12
11032 1 روزانه دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی مرد 10 فقط مرد
11129 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک زن / مرد 2
11020 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی زن / مرد 12
11052 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد نظری زن / مرد 10
10996 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 6
11060 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری زن / مرد 30
11098 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 1
11084 1 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد آموزش زن / مرد 20
11083 1 روزانه دانشگاه یزد یزد اقتصاد مالی اسلامی زن / مرد 6
11018 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی زن / مرد 20
11008 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی زن / مرد 17
11121 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی زن / مرد 2
11117 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی زن / مرد 1 .
11022 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی زن / مرد 15
10979 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 8
11126 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی زن 3 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11141 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد نظری زن / مرد 3
11086 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 3
11159 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری زن / مرد 2
11133 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی زن / مرد 2
11093 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 5
10999 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 20
11157 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد نظری زن / مرد 3 .
11195 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 8
11004 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد انرژی زن / مرد 8
11102 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 4
11127 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم بانکداری اسلامی مرد 3 فقط مرد
11051 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد نظری زن / مرد 5
11155 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد نظری زن / مرد 2 .
11099 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 5
11128 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی زن / مرد 1 .
11140 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی زن / مرد 1
10994 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 6
11187 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11178 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11079 1 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد محیط زیست زن / مرد 15
11001 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 7
11169 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 4
11150 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد نظری زن / مرد 5
11109 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی زن / مرد 7
11124 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی زن / مرد 4
11139 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی مرد 3 فقط مرد
11138 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم اقتصاد اسلامی زن 3 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11094 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 4
11144 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد نظری زن / مرد 1
11202 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 8
11112 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی زن / مرد 5
11111 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد انرژی زن / مرد 5
11172 1 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ریزی زن / مرد 9
11189 1 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری زن / مرد 9
11130 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک زن / مرد 4
11176 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11149 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد نظری زن / مرد 10
11240 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 20
11218 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بانکداری اسلامی زن / مرد 8
11118 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی زن / مرد 5
11254 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی زن / مرد 20
11166 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد اقتصاد مالی اسلامی زن / مرد 2
11210 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی زن / مرد 8
11167 1 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد آموزش زن / مرد 5
11248 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک زن / مرد 20
11205 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی زن / مرد 8
11180 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بانکداری اسلامی زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز