دفترچه انتخاب رشته دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد

این بخش از نرم افزار انتخاب رشته که به صورت رایگان در اختیار شما داوطلب گرامی قرار گرفته شامل لینک صفحات اختصاصی هر رشته می باشد در نظر شما می توانید برای بررسی انتخاب های دیگر نیاز به سر در گم شدن در PDF انتخاب رشته ندارید می توانید به راحتی روی رشته خود را در زیر کلیک نمایید و انتخاب های آن رشته را ببینید و در هررشته روی مواردی که می خواهید کلیک کنید تا آنها را به شما نمایش دهد.

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1101: زبان و ادبیات فارسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1102: مجموعه علوم جغرافیایی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1103: سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1104: مجموعه زبان عربی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1105: علوم اقتصادی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1106: مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1107: تاریخ

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1108: مجموعه علوم اجتماعی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1109: زبان های باستانی ایران

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1110: مجموعه زبان شناسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1111: مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1112: مجموعه الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1113: مجموعه الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1114: مجموعه الهیات و معارف اسلامی ادیان

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1115: مجموعه الهیات و معارف اسلامی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1116: مجموعه فلسفه

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1117: مجموعه علوم تربیتی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1119: مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1120: مجموعه زبان فرانسه

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1121: مجموعه زبان انگلیسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1122: مجموعه زبان روسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1124: مجموعه زبان آلمانی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1125: مدیریت جهان گردی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1126: مجموعه حقوق

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1127: ایران شناسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1128: آموزش زبان ژاپنی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1129: زبان و ادبیات اردو

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1130: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1131: مطالعات جهان

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1132: باستان شناسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1133: مجموعه روان شناسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1134: مجموعه حسابداری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1137: مطالعات زنان

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1138: مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1139: مددکاری اجتماعی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1142: مجموعه مدیریت

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1143: مشاوره

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1144: مدیریت دریایی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1145: امور فرهنگی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1146: محیط زیست

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1147: اطلاعات و حفاظت اطلاعات

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1148: مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1149: مدیریت دفاعی (1)

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1150: مدیریت دفاعی (2)

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1152: مدرسی معارف اسلامی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1153: مدیریت اطلاعاتی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1154: مطالعات دفاعی استراتژیک

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1155: اطلاعات استراتژیک

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1156: آماد

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1157: مدیریت بحران

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1160: فرماندهی و مدیریت انتظامی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1161: مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1201: علوم زمین

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1202: مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1203: شیمی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1204: مجموعه فیزیک

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1205: مجموعه فوتونیک

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1206: مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1207: آمار

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1208: مجموعه ریاضی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1209: مجموعه علوم کامپیوتر

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1213: زیست شناسی گیاهی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1214: زیست شناسی جانوری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1215: مجموعه علوم محیط زیست

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1216: زیست شناسی دریا

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1217: اقیانوس شناسی فیزیکی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1218: مجموعه تاریخ و فلسفه علم

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1219: علوم شناختی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1220: مجموعه علوم اطلاعاتی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1251: مجموعه مهندسی برق

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1253: مهندسی نفت

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1255: مهندسی پلیمر

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1256: مجموعه مهندسی معماری کشتی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1257: مجموعه مهندسی شیمی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1259: مهندسی صنایع

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1262: مهندسی در سوانح طبیعی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1263: مهندسی نقشه برداری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1264: مجموعه مهندسی عمران

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1267: مجموعه مهندسی مکانیک

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1268: مهندسی معدن

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1272: مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1273: نانوفناوری نانومواد

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1276: مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1277: مهندسی کامپیوتر

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1279: مجموعه مهندسی هوافضا

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1283: مهندسی نساجی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1285: مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1286: مهندسی پلیمر صنایع رنگ

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1287: مهندسی طراحی محیط زیست

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1290: مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1292: مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1293: (HSE) مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1294: مجموعه ایمنی صنعتی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1301: مجموعه مرتع و آبخیزداری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1302: علوم و مهندسی آب

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1303: مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1304: اقتصاد کشاورزی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1305: علوم و مهندسی باغبانی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1306: ترویج و آموزش کشاورزی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1307: علوم و مهندسی جنگل

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1308: مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1309: مجموعه علوم دام و طیور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1311: علوم و مهندسی شیلات

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1312: مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1313: علوم و مهندسی صنایع غذایی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1314: حشره شناسی کشاورزی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1315: بیماری شناسی گیاهی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1317: علوم و مهندسی محیطزیست

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1319: مهندسی مکانیک بیوسیستم

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1321: مدیریت و کنترل بیابان

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1322: مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1323: اکوهیدرولوژی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1324: بیوتکنولوژی کشاورزی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1325: توسعه روستایی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1327: مدیریت کشاورزی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1328: مهندسی فضای سبز

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1350: مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1351: طراحی شهری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1352: مجموعه معماری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1353: مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1356: نمایش عروسکی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1357: مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1358: مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1359: مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1360: مجموعه هنرهای موسیقی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1361: مجموعه هنرهای ساخت و معماری

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1362: طراحی صنعتی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1363: فرش

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1364: طراحی پارچه و لباس

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1501: انگل شناسی دامپزشکی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1502: فیزیولوژی دامپزشکی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1503: قارچ شناسی دامپزشکی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1504: بافت شناسی دامپزشکی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1505: باکتری شناسی دامپزشکی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1506: ایمنی شناسی دامپزشکی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1507: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1509: بیوشیمی بالینی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1510: سم شناسی

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 - 1511: پیشگیری بیماری های دامی