دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

1 - رفتار حرکتی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11266 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران رشدحرکتی زن / مرد 4 محل تحصیل تهران
11302 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران رشدحرکتی زن / مرد 4 محل تحصیل تهران.
11339 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی رشدحرکتی زن / مرد 20
11279 1 روزانه دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 5
11278 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 10 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
11281 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 4
11315 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 4
11291 1 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش تربیت بدنی زن 15 در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
11293 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی ورزشی زن / مرد 4
11323 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی ورزشی زن / مرد 2
11295 1 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی زن / مرد 4
11265 1 روزانه دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی زن / مرد 5
11284 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 5
11296 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی زن / مرد 5
11314 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 3
11325 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی زن / مرد 2
11301 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی زن / مرد 3
11270 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رشدحرکتی زن / مرد 12
11287 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 12 .
11297 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی ورزشی زن / مرد 8 .
11264 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی زن 7 فقط زن
11275 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن 7 فقط زن
11289 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی زن 8 فقط زن
11317 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 1
11326 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی زن / مرد 1
11288 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 4
11271 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشدحرکتی زن / مرد 4
11318 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 8 .
11327 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی ورزشی زن / مرد 4 .
11305 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رشدحرکتی زن / مرد 8
11320 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی زن 3 فقط زن
11310 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن 4 فقط زن
11300 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی زن 4 فقط زن
11274 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 4
11282 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 5
11269 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس رشدحرکتی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
11286 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
11285 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 11
11292 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی زن / مرد 6
11276 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 3
11290 1 روزانه دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی زن / مرد 14
11277 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 4 .
11294 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی زن / مرد 4
11280 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 10
11273 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 5
11263 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی زن / مرد 6
11272 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 6
11268 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشدحرکتی زن / مرد 4
11267 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رشدحرکتی زن / مرد 10
11283 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 10
11319 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 1
11306 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشدحرکتی زن / مرد 1
11309 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 2
11311 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 1
11304 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشدحرکتی زن / مرد 4
11312 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 3 .
11324 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی زن / مرد 3
11322 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی زن / مرد 1
11299 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی زن / مرد 2
11321 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی زن / مرد 5
11308 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 2
11307 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 1
11303 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رشدحرکتی زن / مرد 5
11316 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 5
11338 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران رشدحرکتی زن / مرد 20
11334 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11337 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11333 1 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11336 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11332 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز.
11335 1 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11331 1 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11313 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 10
11329 1 مجازی دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 25 آموزش محور
11340 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی زن / مرد 20
11328 1 مجازی دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی زن / مرد 25 آموزش محور.
11341 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی ورزشی مرد 15 فقط مرد
11342 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی ورزشی زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11343 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی ورزشی زن / مرد 20
11330 1 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی زن / مرد 25 آموزش محور.
11298 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی ورزشی زن / مرد 6

2 - فیزیولوژی ورزشی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11346 2 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 8 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
11347 2 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 5
11348 2 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 4 محل تحصیل تهران
11414 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 3
11415 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 4 محل تحصیل تهران
11461 2 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11491 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 20
11363 2 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 5
11380 2 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 10
11466 2 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11495 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 20
11476 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11406 2 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش زن / مرد 8 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
11389 2 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 5
11387 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 3
11388 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
11370 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 5
11393 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 5
11374 2 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 12
11428 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 3
11444 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 3
11432 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 1
11447 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 1
11352 2 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه
11376 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 8
11356 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 8
11410 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش زن / مرد 8
11375 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 4
11355 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 4
11359 2 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن 7 فقط زن
11383 2 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن 9 فقط زن
11434 2 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 8
11418 2 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 8 شرایط در انتهای دفترچه
11441 2 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن 4 فقط زن
11424 2 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن 3 فقط زن
11407 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش زن / مرد 5 .
11349 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 6 .
11373 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
11408 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
11362 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 4
11403 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
11360 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 5
11382 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 3
11378 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 7
11405 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش زن / مرد 8
11385 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 3
11364 2 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 8
11381 2 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 5 .
11401 2 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی زن / مرد 5
11411 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش زن / مرد 7
11392 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 10
11399 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 7
11371 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 12
11394 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 12
11390 2 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 8
11361 2 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 12
11369 2 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 13
11372 2 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 8
11357 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 5
11345 2 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 8
11395 2 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11353 2 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 8
11377 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 5
11409 2 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش زن / مرد 12
11402 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی زن / مرد 5
11365 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 5 .
11366 2 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 7 .
11350 2 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 13
11379 2 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 13
11367 2 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 6
11368 2 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 12
11396 2 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض مرد 10 فقط مرد
11397 2 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 15
11344 2 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 4
11386 2 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 12
11398 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 5
11358 2 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 4
11354 2 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 12
11384 2 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 8
11351 2 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 6
11400 2 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 13
11404 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی زن / مرد 5
11391 2 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 12
11422 2 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 3
11436 2 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 3
11456 2 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش زن / مرد 3
11421 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 1
11435 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 1
11438 2 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 8
11419 2 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 3
11425 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 2
11452 2 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی زن / مرد 2
11439 2 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 2 .
11450 2 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 7
11440 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 3
11457 2 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش زن / مرد 7
11437 2 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 7
11453 2 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش زن / مرد 2
11433 2 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 3
11442 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 1
11412 2 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 1
11446 2 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 1
11448 2 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11427 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 2
11449 2 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض مرد 10 فقط مرد
11426 2 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 2
11455 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش زن / مرد 5
11451 2 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 8
11430 2 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 5
11423 2 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 1
11445 2 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 6
11443 2 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 2
11417 2 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 5
11431 2 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 6
11420 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 4
11458 2 مجازی دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 25 آموزش محور
11459 2 مجازی دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض زن / مرد 25 آموزش محور
11487 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی زن / مرد 8
11486 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی زن / مرد 8