دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

تاریخ

1 - تاریخ ایران باستان

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11738 1 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان زن / مرد 4
11737 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران باستان زن / مرد 5
11745 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران باستان زن / مرد 2
11741 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان زن / مرد 5
11746 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران باستان زن / مرد 4
11749 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان زن / مرد 1
11743 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان زن / مرد 4
11750 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران باستان زن / مرد 1
11736 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان زن / مرد 4
11740 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان زن / مرد 4
11748 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران باستان زن / مرد 2
11744 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران باستان زن / مرد 1
11739 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان زن / مرد 8
11747 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان زن / مرد 4
11752 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران باستان زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11751 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران باستان زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11742 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران باستان زن / مرد 8

2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11761 2 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 4
11760 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5
26515 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 3
11785 2 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 2
26516 2 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 3
11798 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ انقلاب اسلامی زن / مرد 2 .
11800 2 نوبت دوم پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی زن / مرد 2
11767 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5
11769 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
11755 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5
11787 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 4
11792 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 1
11756 2 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی زن 12 فقط زن
11770 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5
11766 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 4
11793 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 1
11783 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 2
11757 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 6
11784 2 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ ایران اسلامی زن 4 فقط زن
11759 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 9
11786 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 6
11763 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5
11791 2 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 2
11753 2 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 9
11754 2 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 10
11776 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی زن / مرد 6
11765 2 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 24
11771 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 7
11772 2 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 14
11764 2 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 14
11789 2 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 2
11781 2 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5
11779 2 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی زن / مرد 10
11773 2 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
11775 2 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 8
11782 2 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 3
11758 2 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 16
11794 2 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 6
11774 2 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 10
11805 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11807 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11797 2 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 4
11790 2 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 12
11795 2 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
11799 2 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی زن / مرد 9
11796 2 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5
11803 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11812 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11816 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 40 آموزش محور
11817 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 40 آموزش محور
11808 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11801 2 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11818 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 40 آموزش محور
11814 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11815 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11819 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 40 آموزش محور
11810 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11824 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه
11822 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 40 آموزش محور
11823 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 40 آموزش محور
11813 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11820 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 40 آموزش محور
11811 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11806 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11804 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره آغاج آذربایجان شرقی تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 20
11802 2 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11809 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 8
11821 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 40 آموزش محور
11762 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 6
11768 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 9
11788 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ ایران اسلامی زن / مرد 2
11777 2 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی مرد 20 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
11778 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ انقلاب اسلامی زن / مرد 6
11780 2 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی زن / مرد 3

3 - تارخ اسلام

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11855 3 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ اسلام زن / مرد 2
11873 3 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام زن / مرد 2
11842 3 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 5
11864 3 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 1
11868 3 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ تشیع زن / مرد 2
11829 3 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام زن / مرد 4
11840 3 روزانه دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی زن / مرد 4
11841 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 4
11837 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس زن / مرد 4
11833 3 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام زن / مرد 5
11834 3 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ اسلام زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
11854 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام زن / مرد 4
11826 3 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام زن / مرد 5
11857 3 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام زن / مرد 1
11862 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی زن / مرد 4
11863 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 4
11860 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس زن / مرد 4
11830 3 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ اسلام زن / مرد 6
11848 3 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع زن / مرد 4
11847 3 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ تشیع زن / مرد 6
11827 3 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام زن 13 فقط زن
11845 3 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع زن / مرد 6
11869 3 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع زن / مرد 1
11828 3 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام زن / مرد 6
11853 3 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام زن 5 فقط زن
11852 3 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام زن / مرد 2
11867 3 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع زن / مرد 4
11831 3 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام زن / مرد 5
11835 3 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام زن / مرد 9
11843 3 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 8
11839 3 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مطالعات خلیج فارس زن / مرد 8 .
11825 3 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ اسلام زن / مرد 13
11838 3 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس زن / مرد 19
11846 3 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع زن / مرد 10
11844 3 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع زن / مرد 12
11858 3 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام زن / مرد 7
11849 3 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع زن / مرد 10
11836 3 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام زن / مرد 8
11850 3 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تاریخ تشیع زن / مرد 10
11866 3 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع زن / مرد 5
11859 3 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام زن / مرد 4
11884 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع زن / مرد 20
11865 3 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 4
11883 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع زن / مرد 20
11861 3 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مطالعات خلیج فارس زن / مرد 5
11881 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع زن / مرد 20
11877 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام زن / مرد 8
11875 3 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11874 3 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11887 3 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع زن / مرد 40 آموزش محور
11888 3 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع زن / مرد 40 آموزش محور
11886 3 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع زن / مرد 40 آموزش محور
11889 3 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع زن / مرد 40 آموزش محور
11879 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 20
11876 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام زن / مرد 8
11882 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع زن / مرد 20
11880 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان تاریخ تشیع زن / مرد 20
11890 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ اسلام زن / مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه
11871 3 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ اسلام زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
11872 3 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ تشیع زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
11891 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران تاریخ اسلام زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
11892 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مطالعات تاریخ تشیع زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
11885 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع زن / مرد 8
11878 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام زن / مرد 20
11893 3 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم مطالعات تاریخ تشیع زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
11870 3 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تاریخ تشیع زن / مرد 2
11832 3 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام زن / مرد 4
11851 3 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ اسلام زن / مرد 2
11856 3 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام زن / مرد 2

4 - تاریخ عمومی جهان

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11895 4 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ عمومی جهان زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
11894 4 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان زن / مرد 8
11896 4 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان زن / مرد 5
11897 4 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز