دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه علوم تربیتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه علوم تربیتی

1 - برنامه ریزی درسی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12854 1 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 6
12853 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 6 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
12868 1 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس برنامه ریزی درسی زن 10 در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
12869 1 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامه ریزی درسی زن 15 در وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
12880 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی زن / مرد 4
12886 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی زن / مرد 1
12910 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12870 1 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی آموزشی زن / مرد 5
12871 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی آموزشی زن / مرد 6
12891 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی آموزشی زن / مرد 3
12892 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی آموزشی زن / مرد 4
12858 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 6
12862 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 8
12863 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی زن / مرد 6
12866 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی زن / مرد 18
12861 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی درسی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
12848 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی زن / مرد 8
12849 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی زن 14 فقط زن
12852 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی زن / مرد 7
12855 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی زن / مرد 8
12850 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی زن / مرد 7
12867 1 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی زن / مرد 6
12879 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 4
12883 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 1
12885 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 4
12856 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه
12857 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی زن / مرد 8
12847 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی زن / مرد 5
12873 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی زن / مرد 5
12864 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی زن / مرد 6
12859 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامه ریزی درسی زن / مرد 8
12851 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12860 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی زن / مرد 13
12889 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی درسی زن / مرد 6
12897 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12874 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران برنامه ریزی درسی زن 4 فقط زن
12887 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامه ریزی درسی زن / مرد 3
12881 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 5 شرایط در انتهای دفترچه
12875 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامه ریزی درسی زن / مرد 3
12865 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی زن / مرد 9
12877 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی زن / مرد 5
12882 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامه ریزی درسی زن / مرد 2
12907 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12903 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12888 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی درسی زن / مرد 3
12890 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی درسی زن / مرد 3
12876 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی درسی زن / مرد 5
12884 1 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی زن / مرد 4
12872 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامه ریزی درسی زن / مرد 2
12898 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12900 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12899 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12901 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12908 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12909 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12905 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12902 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12906 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12895 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12894 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی درسی زن / مرد 4
12904 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12896 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی درسی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12911 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامه ریزی درسی زن / مرد 20
12893 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی درسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
12878 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامه ریزی درسی زن / مرد 6
12912 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی برنامه ریزی درسی زن / مرد 20

2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12916 2 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 8
12914 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 5
12915 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 5
12931 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 2
12933 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 6
12939 2 نوبت دوم دانشگاه قم قم تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن 10 فقط زن
12940 2 نوبت دوم دانشگاه قم قم تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مرد 10 فقط مرد
12942 2 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 5
12923 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 12 توضیحات در انتهای دفترچه
12932 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 4
12924 2 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 8
12922 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 7 .
12929 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان زن / مرد 6
12917 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 12
12913 2 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن 8 فقط زن
12919 2 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 8 شرایط در انتهای دفترچه
12925 2 روزانه دانشگاه قم قم تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12920 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 10
12938 2 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 4
12927 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 12
12930 2 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن 4 فقط زن
12935 2 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
12926 2 روزانه دانشگاه قم قم تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش مرد 10 فقط مرد
12928 2 روزانه دانشگاه ملایر همدان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20
12918 2 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 8
12941 2 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 6
12951 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20
12936 2 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 2
12955 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20
12943 2 مجازی دانشگاه تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20 آموزش محور
12950 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20
12934 2 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 4
12952 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20
12948 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20
12958 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 40 آموزش محور
12953 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20
12949 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20
12961 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 40 آموزش محور
12960 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 40 آموزش محور
12959 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 40 آموزش محور
12956 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 40 آموزش محور
12957 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 40 آموزش محور
12945 2 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12921 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 7
12937 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 1
12944 2 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 6
12946 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12947 2 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 12 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12954 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش زن / مرد 20

3 - مدیریت آموزشی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12968 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 5
12967 3 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 6 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
12985 3 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 15 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
12994 3 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 2 محل تحصیل تهران
13001 3 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی زن / مرد 1
13007 3 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت آموزشی زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
12974 3 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 6
12980 3 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی زن / مرد 5
12978 3 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 8
12998 3 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 1
12993 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 3
12977 3 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
12970 3 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 6 محل تحصیل تهران
12963 3 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی زن / مرد 5
13000 3 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 4
12973 3 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی زن / مرد 10
12964 3 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی زن 11 فقط زن
13019 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع ) تهران مدیریت آموزشی زن 14 تحصیل رایگان - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12975 3 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی زن / مرد 9
12965 3 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی زن / مرد 4
12988 3 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی زن / مرد 3
12989 3 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت آموزشی زن 3 فقط زن
12986 3 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی مرد 30 پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12984 3 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی زن / مرد 8
13021 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی زن / مرد 20
12962 3 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی زن / مرد 15
12966 3 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی زن / مرد 15
12981 3 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی زن / مرد 6
12972 3 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی زن / مرد 12
12983 3 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی زن / مرد 8
12982 3 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی زن / مرد 14
12971 3 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی زن / مرد 12
12976 3 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی زن / مرد 7
13004 3 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی زن / مرد 4
12987 3 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی زن / مرد 5
12991 3 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی زن / مرد 5
12990 3 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی زن / مرد 3
12999 3 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی زن / مرد 3
13003 3 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی زن / مرد 4
13002 3 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی زن / مرد 3
13005 3 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی زن / مرد 4
12997 3 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی زن / مرد 2
13016 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13017 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی زن / مرد 20
12995 3 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان مدیریت آموزشی زن / مرد 6
13006 3 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 20 آموزش محور
13015 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13014 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13012 3 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12996 3 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی زن / مرد 6
13008 3 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 40 آموزش محور
13023 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13009 3 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13011 3 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13013 3 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13022 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13020 3 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم مدیریت آموزشی زن 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13024 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13029 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13026 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13028 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی مدیریت آموزشی زن / مرد 20
12969 3 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت آموزشی مرد 20 می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
12979 3 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت آموزشی مرد 20 آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
12992 3 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی زن / مرد 6
13010 3 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت آموزشی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13018 3 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13025 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت آموزشی زن / مرد 20
13027 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مدیریت آموزشی زن / مرد 20

4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13030 4 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 6
13038 4 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 3
13044 4 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 2
13061 4 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 20
13033 4 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 6
13036 4 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 5
13035 4 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 8
13041 4 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 1
13043 4 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 4
13032 4 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 7
13040 4 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 5
13037 4 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 8
13034 4 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 7
13045 4 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 4
13042 4 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 3
13050 4 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 20
13051 4 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی زن / مرد 20