دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه حقوق

1 - حقوق خصوصی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13540 1 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 8
13533 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی زن / مرد 10
13571 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی زن / مرد 3
13584 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی زن 3 فقط زن
13585 1 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی مرد 3 فقط مرد
13634 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حقوق خصوصی زن / مرد 20
13636 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حقوق خصوصی زن / مرد 20
13637 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان حقوق خصوصی زن / مرد 20
13563 1 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه.
13591 1 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه.
13570 1 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی زن / مرد 5
13594 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی زن / مرد 3
13548 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 5
13539 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
13538 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی زن / مرد 3
13541 1 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه.
13576 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 6
13581 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 1
13577 1 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه.
13551 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 8
13582 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 4
13552 1 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی مرد 12 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد.
13553 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی زن / مرد 7
13583 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی زن / مرد 3
13550 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه
13557 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 10
13534 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی زن / مرد 5
13537 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی زن / مرد 9
13560 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی زن / مرد 5
13543 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی زن / مرد 5 محل تحصیل تهران
13566 1 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13592 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق حمل و نقل تجاری زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
13589 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی زن / مرد 1
13561 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی زن / مرد 8
13590 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی زن / مرد 4
13536 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی زن / مرد 6
13574 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی زن / مرد 4
13565 1 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد.
13568 1 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
13593 1 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم فقه و حقوق اقتصادی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
13564 1 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد.
13544 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی زن / مرد 6
13549 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی زن / مرد 11
13535 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی زن / مرد 8
13546 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 6 شرایط در انتهای دفترچه
13542 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی زن / مرد 12
13580 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
13555 1 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی مرد 13 فقط مرد
13572 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی زن / مرد 3
13556 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی زن / مرد 10
13575 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی زن / مرد 6
13547 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق خصوصی زن / مرد 7
13587 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 4
13554 1 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی زن 13 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13545 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی زن / مرد 5
13562 1 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران سردفتری اسناد رسمی مرد 12 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13579 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی زن / مرد 2
13573 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی زن / مرد 2
13558 1 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
13559 1 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی زن / مرد 6
13567 1 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل تجاری مرد 12 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد.
13532 1 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی زن / مرد 11
13586 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی زن / مرد 10
13612 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13588 1 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
13599 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی زن / مرد 8
13601 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13603 1 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13607 1 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13615 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی زن / مرد 20
13625 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13613 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13595 1 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق خصوصی زن / مرد 40 آموزش محور
13598 1 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
13610 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق خصوصی زن / مرد 20
13600 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13614 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13620 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
13617 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13624 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق خصوصی مرد 20 فقط مرد
13608 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13597 1 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13616 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق خصوصی زن / مرد 20
13609 1 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13602 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13611 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق خصوصی زن / مرد 20
13606 1 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13661 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی زن / مرد 20
13631 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق خصوصی زن 20 فقط زن
13618 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
13646 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی زن / مرد 20
13596 1 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی زن 20 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13639 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی زن / مرد 20
13623 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13640 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی مرد 15 فقط مرد
13655 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی زن / مرد 20
13648 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق خصوصی زن 15 فقط زن
13644 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق خصوصی زن / مرد 20 محل تحصیل واحد قزوین
13619 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13647 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق خصوصی زن / مرد 20
13662 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حقوق مالی - اقتصادی زن / مرد 20
13629 1 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق خصوصی زن 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13633 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13642 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی زن / مرد 20
13641 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی زن 15 فقط زن
13651 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی زن / مرد 20
13638 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13645 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13660 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق ثبت اسناد و املاک زن / مرد 20 محل تحصیل واحد قزوین
13659 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک مرد 15 فقط مرد
13649 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق خصوصی مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13663 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 20 آموزش محور
13653 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13658 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک زن 15 فقط زن
13643 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حقوق خصوصی زن / مرد 20
13652 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حقوق خصوصی زن / مرد 20
13650 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی زن / مرد 20
13664 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی زن / مرد 40 آموزش محور
13628 1 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی مرد 15 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13627 1 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق خصوصی زن 15 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13630 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی زن / مرد 20
13578 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق خصوصی زن / مرد 5 محل تحصیل تهران
13604 1 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی مرد 10 فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13605 1 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13621 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حقوق خصوصی زن / مرد 20
13626 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد حقوق خصوصی زن / مرد 20
13622 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق خصوصی زن / مرد 20
13632 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان حقوق خصوصی زن / مرد 20
13635 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس حقوق خصوصی زن / مرد 20
13654 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق خصوصی زن / مرد 20
13656 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق ثبت اسناد و املاک مرد 15 فقط مرد
13657 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حقوق ثبت اسناد و املاک زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13569 1 غیر انتفاعی دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق خصوصی زن / مرد 5 تحصیل رایگان - شرایط در انتهای دفترچه

2 - حقوق بین الملل

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13669 2 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل زن / مرد 6
13679 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق بین الملل زن / مرد 1
13686 2 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل مرد 4 فقط مرد
13687 2 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل زن 4 فقط زن
13665 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق بین الملل زن / مرد 5
13716 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق بین الملل زن / مرد 20
13672 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل زن / مرد 6
13674 2 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل زن / مرد 8
13670 2 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
13681 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل زن / مرد 6
13684 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل زن / مرد 1
13685 2 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل زن / مرد 4
13682 2 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
13675 2 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13668 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
13667 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل زن / مرد 4
13673 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل زن / مرد 12 توضیحات در انتهای دفترچه
13671 2 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل زن / مرد 12 محل تحصیل تهران
13678 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل زن / مرد 5
13688 2 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل زن / مرد 2
13677 2 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل مرد 10 فقط مرد
13676 2 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13666 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل زن / مرد 7
13680 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل زن / مرد 2
13693 2 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل زن / مرد 6
13695 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13697 2 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13696 2 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل زن / مرد 12 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13698 2 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13694 2 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13701 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل زن / مرد 20
13712 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق بین الملل زن 15 فقط زن
13699 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل زن / مرد 20
13703 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل زن / مرد 20
13702 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل زن / مرد 20
13707 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق بین الملل زن / مرد 20
13711 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین حقوق بین الملل زن / مرد 20 محل تحصیل واحد قزوین
13704 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حقوق بین الملل زن / مرد 20
13689 2 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل زن / مرد 40 آموزش محور
13690 2 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
13705 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق بین الملل زن / مرد 20
13709 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
13700 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق بین الملل زن / مرد 20
13706 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق بین الملل زن / مرد 20
13692 2 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13708 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
13691 2 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل زن 20 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13710 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق بین الملل زن / مرد 20
13715 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق بین الملل زن / مرد 20
13683 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل زن / مرد 5 محل تحصیل تهران
13714 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی حقوق بین الملل زن / مرد 20
13713 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق بین الملل مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند

3 - حقوق جزا

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13725 3 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 12
13728 3 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 8 شرایط در انتهای دفترچه
13746 3 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 3
13753 3 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
13718 3 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 7
13730 3 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 7
13724 3 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
13723 3 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 3
13726 3 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
13733 3 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 8
13734 3 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی مرد 12 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد.
13751 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 12
13754 3 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 1
13755 3 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 4
13752 3 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه