دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

1 - علوم سیاسی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13961 1 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 14
13978 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن / مرد 2
13991 1 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 1
13974 1 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی علوم سیاسی مرد 10 در انتهای دفترچه - فقط مرد ویژه کارکنان نیروهای مسلح - شرایط
13966 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 7
13980 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 14
13968 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 12
13960 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
13959 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران علوم سیاسی زن / مرد 3
13983 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 1
13969 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 8
13962 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی زن / مرد 12 محل تحصیل تهران
13984 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 12
13967 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی زن / مرد 16 توضیحات در انتهای دفترچه
13977 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن / مرد 2
13955 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 10
13963 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن / مرد 5
13956 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن / مرد 10
13958 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 7
13985 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 4
13976 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 7
13971 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی زن / مرد 9
13965 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن / مرد 7
13972 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی زن / مرد 17
13973 1 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی زن / مرد 7
13954 1 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 20
13979 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 5
13987 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم سیاسی زن / مرد 4
13975 1 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 5
13957 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن / مرد 12
13995 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13998 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی زن / مرد 20
13989 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم سیاسی زن / مرد 3
13982 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن / مرد 7
13988 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم سیاسی زن / مرد 5
13964 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی زن / مرد 8
13993 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران علوم سیاسی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14002 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی زن / مرد 20
13997 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی زن / مرد 20
14001 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم سیاسی زن / مرد 20
14000 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی زن / مرد 20
13992 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم سیاسی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13999 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی علوم سیاسی زن / مرد 20
13994 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13996 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14004 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم سیاسی زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
14003 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم علوم سیاسی زن / مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه
14005 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان علوم سیاسی زن / مرد 20
13970 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن / مرد 15
13981 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم سیاسی زن / مرد 4
13986 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن / مرد 10
13990 1 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 40 آموزش محور

2 - روابط بین الملل

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14010 2 روزانه دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 7
14014 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس روابط بین الملل زن / مرد 12
14032 2 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز روابط بین الملل زن / مرد 7
14013 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 7
14008 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل زن / مرد 4
14009 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
14015 2 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 12
14016 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل زن / مرد 6
14022 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 7
14024 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 1
14011 2 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل زن / مرد 4 محل تحصیل تهران
14006 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل زن / مرد 7
14025 2 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 12
14018 2 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل زن / مرد 12
14012 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روابط بین الملل زن / مرد 5
14007 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل زن / مرد 10
14017 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل زن / مرد 15
14019 2 روزانه دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل زن / مرد 6
14021 2 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روابط بین الملل زن / مرد 2
14020 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روابط بین الملل زن / مرد 4
14028 2 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روابط بین الملل زن / مرد 6
14034 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14029 2 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روابط بین الملل زن / مرد 3
14027 2 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل زن / مرد 12
14030 2 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 40 آموزش محور
14026 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روابط بین الملل زن / مرد 3
14035 2 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط بین الملل زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14033 2 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14037 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم روابط بین الملل زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
14036 2 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روابط بین الملل زن / مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14023 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران روابط بین الملل زن / مرد 4 محل تحصیل تهران
14031 2 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران روابط بین الملل زن / مرد 5

3 - مطالعات منطقه ای

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14054 3 نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مطالعات منطقه ای مرد 10 شاغلین رسمی سپاه پاسداران انقلاب پذیرش دانشجو در این رشته فقط از اسلامی - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14047 3 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران خاورمیانه و شمال آفریقا زن / مرد 4 محل تحصیل تهران.
14061 3 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران خاورمیانه و شمال آفریقا زن / مرد 4 محل تحصیل تهران.
14071 3 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران خاورمیانه و شمال آفریقا زن / مرد 4 محل تحصیل تهران
14074 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم خاورمیانه و شمال آفریقا مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14048 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14069 3 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14046 3 روزانه دانشگاه تهران تهران خاورمیانه و شمال آفریقا زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14049 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات اروپا زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14050 3 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات اروپا زن / مرد 4 محل تحصیل تهران.
14064 3 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات اروپا زن / مرد 4 محل تحصیل تهران.
14072 3 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مطالعات اروپا زن / مرد 4 محل تحصیل تهران
14051 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14052 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای جنوب شرقی زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14053 3 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات رژیم صهیونیستی زن / مرد 3 .
14067 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات رژیم صهیونیستی زن / مرد 3 .
14040 3 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 7
14065 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14063 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات اروپا زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14060 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خاورمیانه و شمال آفریقا زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14062 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14066 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای جنوب شرقی زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14043 3 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 8 تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل
14042 3 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 40
14055 3 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 1
14056 3 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 30
14057 3 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 4 تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل
14041 3 روزانه دانشگاه شیراز فارس مطالعات منطقه ای زن / مرد 18 توضیحات در انتهای دفترچه
14044 3 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای زن / مرد 15
14058 3 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مطالعات منطقه ای زن / مرد 5
14045 3 روزانه دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای زن / مرد 7
14059 3 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مطالعات منطقه ای زن / مرد 3
14068 3 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14073 3 مشترک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 5 مشترک با دانشگاه دولتی زبان شناسی تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو شرایط در انتهای دفترچه - محل مسکو(ULSM) کشور روسیه -
14070 3 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات منطقه ای زن / مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14038 3 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مطالعات منطقه ای مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
14039 3 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات منطقه ای زن / مرد 5

4 - اندیشه سیاسی در اسلام

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14077 4 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 6
14085 4 نوبت دوم پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 2
14082 4 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 1
14078 4 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 8
14083 4 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 4
14079 4 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 6
14084 4 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 4
14075 4 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 11
14087 4 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14086 4 مجازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
14089 4 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
14088 4 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم اندیشه سیاسی در اسلام مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14076 4 روزانه دانشگاه تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 6 تحصیل دانشکده معارف و اندیشه توضیحات در انتهای دفترچه - محل اسلامی
14080 4 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 3
14081 4 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اندیشه سیاسی در اسلام زن / مرد 3 تحصیل دانشکده معارف و اندیشه توضیحات در انتهای دفترچه - محل اسلامی

5 - دیپلماسی و سازمان های بین المللی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14090 5 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی زن / مرد 5
14091 5 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دیپلماسی و سازمان های بین المللی زن / مرد 5

6 - سياستگذاري عمومي

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14092 6 روزانه دانشگاه تهران تهران سیاستگذاری عمومی زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14094 6 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیاستگذاری عمومی زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی
14093 6 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیاستگذاری عمومی زن / مرد 8
14095 6 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیاستگذاری عمومی زن / مرد 4