دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه روان شناسی

1 - روانشناسی عمومی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14208 1 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 5
14221 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 6
14231 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی زن / مرد 3
14244 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 3
14248 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی زن / مرد 3
14250 1 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 20 آموزش محور
14306 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14288 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14217 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 4
14234 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 5
14207 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
14206 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 4
14219 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 8
14240 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 1
14242 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 3
14220 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 8
14202 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی زن 9 فقط زن
14210 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی زن / مرد 8
14243 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 4
14230 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی زن 3 فقط زن
14204 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی زن / مرد 10
14222 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی زن / مرد 12
14232 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی زن / مرد 5
14205 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 6
14227 1 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی زن / مرد 14
14203 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی زن / مرد 9
14214 1 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی زن / مرد 12
14216 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی زن / مرد 6
14245 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی زن / مرد 9
14233 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 4
14249 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی زن / مرد 5
14255 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14256 1 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14200 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14238 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی زن / مرد 6
14211 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی زن / مرد 7
14212 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی زن / مرد 8
14201 1 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی زن / مرد 12
14224 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی زن / مرد 13
14209 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی زن / مرد 12
14308 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14226 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی زن / مرد 8
14218 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14223 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی زن / مرد 7
14225 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14239 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی زن / مرد 4
14228 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی عمومی زن / مرد 5
14295 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14267 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14293 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی اجتماعی زن / مرد 20
14213 1 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی عمومی زن / مرد 12
14215 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی زن / مرد 28
14246 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی زن / مرد 5
14235 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی زن / مرد 4
14241 1 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 5
14247 1 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی زن / مرد 5
14229 1 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی زن / مرد 3
14253 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی زن / مرد 8
14265 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14268 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14269 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14301 1 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران روانشناسی عمومی زن 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14298 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14330 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14263 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14252 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14259 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14326 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14339 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14273 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14257 1 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14262 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14275 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14264 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14297 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14303 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14272 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14307 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14271 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14283 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14279 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14274 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14261 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14278 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14292 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14258 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14286 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14319 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی زن 15 فقط زن
14260 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14280 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14276 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14277 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14270 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14281 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14266 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14314 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14284 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14282 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14294 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی زن / مرد 40 آموزش محور
14324 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14311 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14302 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14285 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14309 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14287 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14316 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14323 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14340 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14305 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14331 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14300 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14304 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14336 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14328 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14342 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14337 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14296 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14344 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14291 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14289 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14290 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20
14322 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14347 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 15 شرایط در انتهای دفترچه -محل تحصیل واحد قم
14350 1 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم روانشناسی مثبت گرا زن 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14310 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14320 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی مرد 15 فقط مرد
14338 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14313 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14312 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14325 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14335 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14343 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14315 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14352 1 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 30 آموزش محور
14348 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14332 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14334 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14317 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14318 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14329 1 غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی عمومی زن 20 فقط زن.
14351 1 غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی مثبت گرا زن 20 فقط زن
14321 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14349 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا زن 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14251 1 مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی زن / مرد 40 آموزش محور
14341 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14327 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14236 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی زن / مرد 4
14237 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی زن / مرد 2
14254 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی زن / مرد 28
14299 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14345 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان کرمان روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14333 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین روانشناسی عمومی زن / مرد 20
14346 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران روانشناسی مثبت گرا زن / مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه

2 - روانشناسی بالینی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14356 2 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 6
14376 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی بالینی زن / مرد 4
14399 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم روانشناسی بالینی زن / مرد 20
14400 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی بالینی زن / مرد 20
14369 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی کودک و نوجوان زن / مرد 4
14386 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی کودک و نوجوان زن / مرد 2
14405 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان زن / مرد 20
26525 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران توانبخشی شناختی زن / مرد 5
26526 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی - تهران تهران توانبخشی شناختی زن / مرد 5
14361 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 4
14368 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده زن / مرد 7
14364 2 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 8
14371 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان زن / مرد 4
14375 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 6
14380 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 1
14385 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده زن / مرد 1
14381 2 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 4
14388 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان زن / مرد 1
14401 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی زن / مرد 20
14365 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی زن / مرد 8
14363 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی زن / مرد 15
14403 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس روانشناسی بالینی زن / مرد 20
14353 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی زن / مرد 4
14357 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی بالینی زن / مرد 12
14354 2 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی زن 8 فقط زن
14359 2 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 6 شرایط در انتهای دفترچه
14382 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی زن / مرد 4
14372 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی زن / مرد 3
14355 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی زن / مرد 6
14373 2 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی زن 4 فقط زن
14378 2 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
14392 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14370 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان زن / مرد 6
14393 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14362 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی زن / مرد 8
14374 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی زن / مرد 4
14358 2 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی زن / مرد 12
14387 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان زن / مرد 4
14395 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14377 2 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی زن / مرد 6
14360 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی زن / مرد 6
14367 2 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی زن / مرد 13
14366 2 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی زن / مرد 5
14404 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده زن / مرد 20
14396 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 20
14398 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی بالینی زن / مرد 20
14379 2 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی زن / مرد 3