دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مشاوره

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مشاوره

1 - مشاوره

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15969 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره مدرسه زن / مرد 4 .
15970 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 7 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
15972 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره مدرسه زن / مرد 5 .
15973 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره مدرسه زن / مرد 4 .
16007 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره مدرسه زن / مرد 2 .
16010 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره مدرسه زن / مرد 2
15980 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره شغلی زن / مرد 5 .
16016 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره شغلی زن / مرد 2
15987 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 5
15990 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره خانواده زن / مرد 6 .
16021 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره خانواده زن / مرد 2
16029 1 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده زن / مرد 3
16061 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مشاوره خانواده زن / مرد 20
16067 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان مشاوره خانواده زن / مرد 20
15994 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 8
15992 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 4
15984 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده زن / مرد 2
15971 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 5 .
15976 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 8 .
15996 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده زن / مرد 5
15985 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مشاوره خانواده زن 10 فقط زن
16024 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 4
15988 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره خانواده زن / مرد 5
16018 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مشاوره خانواده زن / مرد 2
16020 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 5
15974 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 4 .
16019 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مشاوره خانواده زن 4 فقط زن
16009 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 5
16012 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 4
16025 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده زن / مرد 3
16023 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 1
15993 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره خانواده زن / مرد 7
15991 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده زن / مرد 5
16011 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 1
15989 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره خانواده زن / مرد 4
15986 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مشاوره خانواده زن / مرد 8
15975 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره مدرسه زن / مرد 6 .
15983 1 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده زن / مرد 12
15998 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره خانواده زن / مرد 9
16022 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مشاوره خانواده زن / مرد 4
15997 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده زن / مرد 10
15999 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره خانواده زن / مرد 12
16000 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مشاوره خانواده زن / مرد 8
15978 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه زن / مرد 12 .
15977 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه زن / مرد 7 .
15968 1 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه زن / مرد 12 .
15979 1 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی زن / مرد 12
16028 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره خانواده زن / مرد 4
16038 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16026 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده زن / مرد 4
16017 1 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره خانواده زن / مرد 3
15981 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره شغلی زن / مرد 4
16014 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره مدرسه زن / مرد 4
16013 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه زن / مرد 2
16047 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره خانواده زن / مرد 8 .
16006 1 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره مدرسه زن / مرد 3
16039 1 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16054 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 20
16050 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مشاوره خانواده زن / مرد 20
16042 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره مدرسه زن / مرد 8
16049 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره خانواده زن / مرد 8 .
16041 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره مدرسه زن / مرد 8
16043 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره مدرسه زن / مرد 8
16033 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره مدرسه زن / مرد 5 .
16032 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مشاوره مدرسه زن / مرد 5 .
16044 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره شغلی زن / مرد 8
16051 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مشاوره توانبخشی زن / مرد 8 .
16034 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16048 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره خانواده زن / مرد 8 .
16046 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره شغلی زن / مرد 8 .
16053 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مشاوره توانبخشی زن / مرد 8 .
16035 1 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره مدرسه زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16040 1 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مشاوره خانواده زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16052 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره توانبخشی زن / مرد 8 .
16045 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مشاوره شغلی زن / مرد 8 .
16062 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده زن / مرد 20
16065 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده زن / مرد 20
16064 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مشاوره خانواده زن / مرد 20
16059 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مشاوره خانواده زن / مرد 20
16066 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده زن / مرد 20
16055 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مشاوره خانواده زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
16058 1 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران مشاوره خانواده زن 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
16060 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی مشاوره خانواده زن / مرد 20
16068 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مشاوره خانواده زن / مرد 20
16002 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره توانبخشی زن / مرد 4
16003 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مشاوره توانبخشی زن / مرد 6
16004 1 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره توانبخشی زن / مرد 6
16005 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره توانبخشی زن / مرد 12
16030 1 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی زن / مرد 3
16031 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره توانبخشی زن / مرد 4
16001 1 روزانه دانشگاه اردکان یزد مشاوره توانبخشی زن / مرد 12
16056 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مشاوره خانواده زن / مرد 20
16057 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مشاوره خانواده زن / مرد 20
16063 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مشاوره خانواده زن / مرد 20
16027 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مشاوره خانواده زن / مرد 4
16037 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره خانواده زن / مرد 5
16036 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مشاوره شغلی زن / مرد 5 .
15995 1 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مشاوره خانواده زن / مرد 6
15982 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره شغلی زن / مرد 6
16015 1 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مشاوره شغلی زن / مرد 3
16008 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مشاوره مدرسه زن / مرد 7