دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

1 - مدیریت کسب و کار

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16107 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس استراتژی زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
16168 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی زن / مرد 1
16231 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس استراتژی زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16128 1 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازاریابی زن / مرد 5
16130 1 روزانه دانشگاه تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 7 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16187 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16141 1 روزانه دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 7 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16148 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 5
16195 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16199 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 2
16161 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی زن / مرد 9
16162 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مالی زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
16166 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مالی زن / مرد 12
16212 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مالی زن / مرد 5
16418 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین مالی زن / مرد 20
16124 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 8
16123 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 4
16109 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
16108 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استراتژی زن / مرد 9
16147 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8
16146 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 4
16153 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری زن / مرد 3
16154 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فناوری زن / مرد 9
16116 1 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی زن / مرد 7
16102 1 روزانه دانشگاه تهران تهران استراتژی زن / مرد 7
16177 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی زن / مرد 3
16170 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استراتژی زن / مرد 3
16158 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی زن / مرد 17
16121 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 16
16152 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری زن / مرد 18
16181 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 6
16206 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی زن / مرد 6
16203 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری زن / مرد 7
16163 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی زن / مرد 8 .
16125 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 6 .
16134 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 6 .
16155 1 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری زن / مرد 6 .
16183 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 4 .
16209 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مالی زن / مرد 3 .
16126 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بازاریابی مرد 8 فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16111 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران استراتژی مرد 8 فقط مرد
16190 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 4 .
16204 1 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فناوری زن / مرد 4 .
16184 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بازاریابی مرد 2 فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
16122 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 10
16175 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران استراتژی مرد 2 فقط مرد.
16156 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مالی زن / مرد 8 محل تحصیل تهران
16118 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی زن / مرد 8 محل تحصیل تهران
16159 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی زن / مرد 10
16104 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی زن / مرد 8 محل تحصیل تهران
16131 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8 محل تحصیل تهران
16138 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 8 محل تحصیل تهران
16143 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8 محل تحصیل تهران
16117 1 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
16103 1 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
16171 1 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
16110 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی زن / مرد 8 در انتهای دفترچه - محل تحصیل نیروهای مسلح در خواهند آمد - شرایط استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به و شرایط علمی لازم (درج شده در شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن تهران
16099 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی زن 9 فقط زن
16178 1 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
16167 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران استراتژی زن 4 فقط زن
16142 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 6
16101 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی زن / مرد 4
16115 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی زن / مرد 6
16233 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی زن / مرد 7
16196 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 3
16211 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی زن / مرد 1 .
16169 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی زن / مرد 2
16129 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 4
16113 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران استراتژی زن / مرد 4
16165 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مالی زن / مرد 4 .
16176 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بازاریابی زن / مرد 2
16174 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی زن / مرد 8 در انتهای دفترچه - محل تحصیل نیروهای مسلح در خواهند آمد - شرایط استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به و شرایط علمی لازم (درج شده در شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن تهران
16229 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز استراتژی زن / مرد 7
16100 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان استراتژی زن / مرد 10
16186 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 2
16164 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مالی زن / مرد 6
16149 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8
16157 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مالی زن / مرد 10
16235 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16243 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مالی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16137 1 روزانه دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 6
16119 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی زن / مرد 16
16160 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی زن / مرد 12
16210 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مالی زن / مرد 3
16106 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی زن / مرد 5
16105 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان استراتژی زن / مرد 16
16200 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 4
16120 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی زن / مرد 6
16398 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران استراتژی زن / مرد 20
16245 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی زن / مرد 8
16140 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 5
16136 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8
16139 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 8
16133 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 12
16258 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی زن / مرد 8
16317 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی زن / مرد 8
16150 1 روزانه دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 6
16151 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فناوری زن / مرد 6
16194 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 5
16114 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان استراتژی زن / مرد 12
16179 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی زن / مرد 8
16241 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16132 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 22
16144 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 12
16145 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 12
16172 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان استراتژی زن / مرد 8
16232 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران استراتژی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16213 1 مجازی دانشگاه تهران تهران استراتژی زن / مرد 25 آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16112 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان استراتژی زن / مرد 4 .
16127 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی زن / مرد 5
16135 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 5
16396 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران استراتژی زن / مرد 20
16193 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 4
16408 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 20
16192 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 2
16173 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان استراتژی زن / مرد 5
16236 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بازاریابی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16215 1 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی زن / مرد 40 آموزش محور - محل تحصیل تهران
16234 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16205 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مالی زن / مرد 5
16180 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی زن / مرد 6
16270 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8
16191 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 1
16185 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی زن / مرد 1
16217 1 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران استراتژی زن / مرد 40 آموزش محور
16230 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران استراتژی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16188 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 11
16201 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 2
16202 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فناوری زن / مرد 3
16282 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 8
16242 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مالی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16197 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 4
16214 1 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم استراتژی زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
16208 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مالی زن / مرد 8
16316 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مالی زن / مرد 8
16228 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی استراتژی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16222 1 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بازاریابی زن / مرد 40 آموزش محور
16189 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 4
16220 1 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی زن / مرد 40 آموزش محور - محل تحصیل تهران
16257 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی زن / مرد 8
16294 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8
16225 1 مجازی دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 40 آموزش محور - محل تحصیل تهران
16198 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8
16244 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی زن / مرد 8
16329 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی زن / مرد 8
16238 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16269 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8
16341 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران استراتژی زن / مرد 8 آموزش محور
16219 1 مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
16218 1 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی زن / مرد 10 آموزش محور
16239 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16240 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
16246 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران استراتژی زن / مرد 8
16226 1 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان مالی زن / مرد 10 آموزش محور
16281 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 8
16293 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8
16349 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی زن / مرد 8 آموزش محور
16259 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران بازاریابی زن / مرد 8
16223 1 مجازی دانشگاه اصفهان اصفهان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 10 آموزش محور
16254 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان استراتژی زن / مرد 8
16305 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فناوری زن / مرد 8
16357 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8 آموزش محور
16271 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8
16328 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز انرژی زن / مرد 8
16365 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 8 آموزش محور
16388 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مالی زن / مرد 8 آموزش محور
16326 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مالی زن / مرد 8
16216 1 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران استراتژی زن / مرد 40 پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - آموزش محور - محل تحصیل تهران مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16247 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران استراتژی زن / مرد 8
16283 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 8
16267 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان بازاریابی زن / مرد 8
16397 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین استراتژی زن / مرد 20
16340 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز استراتژی زن / مرد 10 آموزش محور
16318 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مالی زن / مرد 8
16224 1 مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 40 نیروهای مسلح در خواهند آمد - شرایط استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به و شرایط علمی لازم (درج شده در شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
16260 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران بازاریابی زن / مرد 8
16374 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 10 آموزش محور
16373 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8 آموزش محور
16395 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران انرژی زن / مرد 8 آموزش محور
16253 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان استراتژی زن / مرد 8
16348 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی زن / مرد 10 آموزش محور
16182 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بازاریابی زن / مرد 10 با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی (توضیحات در انتهای دفترچه )
16207 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مالی زن / مرد 10 با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی (توضیحات در انتهای دفترچه )
16308 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فناوری زن / مرد 8
16315 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد فناوری زن / مرد 8
16304 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8
16255 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد استراتژی زن / مرد 8
16339 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد انرژی زن / مرد 8
16336 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی انرژی زن / مرد 8
16301 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8
16291 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات زن / مرد 8
16319 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران مالی زن / مرد 8
16383 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فناوری زن / مرد 8 آموزش محور
16272 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8
16392 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مالی زن / مرد 10 آموزش محور
16279 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 8
16356 1 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز رفتار سازمانی و منابع انسانی زن / مرد 10 آموزش محور
16295 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران عملیات و زنجیره تامین زن / مرد 8
16306 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فناوری زن / مرد 8
16410 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مالی مرد 15 فقط مرد