دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه فیزیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه فیزیک

1 - مجموعه فیزیک

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17428 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن / مرد 30
17447 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ماده چگال زن / مرد 6
17712 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ماده چگال زن / مرد 5
17723 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ماده چگال زن / مرد 9
17724 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ماده چگال زن / مرد 2
17730 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ماده چگال زن / مرد 7
17438 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ماده چگال زن / مرد 8 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
17851 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ماده چگال زن / مرد 5
17610 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران اپتیک و لیزر زن 7 فقط زن.
17616 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 6 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
17807 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران اپتیک و لیزر زن 3 فقط زن.
17813 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اپتیک و لیزر زن / مرد 3
17821 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 2
17822 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر زن / مرد 1
17823 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اپتیک و لیزر زن / مرد 7
17516 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هسته ای زن / مرد 5
17517 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هسته ای زن / مرد 6
17521 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس هسته ای زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
17752 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هسته ای زن / مرد 2
17753 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هسته ای زن / مرد 4
17757 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای زن / مرد 1
17866 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هسته ای زن / مرد 4
17589 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 4 .
17590 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 8 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
17593 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 7
17594 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 6
17597 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 4 .
17606 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 3
17798 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 2
17582 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 3
17790 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 1
17685 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانو فیزیک زن / مرد 5
17840 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نانو فیزیک زن / مرد 2
17842 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو فیزیک زن / مرد 10
17846 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان نانو فیزیک زن / مرد 10
17900 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو فیزیک زن / مرد 10
17693 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش فیزیک زن / مرد 10 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
17694 1 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش فیزیک زن / مرد 15 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
17695 1 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش فیزیک مرد 15 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
17734 1 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک پلاسما زن 1 فقط زن.
17737 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 4 محل تحصیل تهران
17743 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 2
17653 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هسته ای زن / مرد 6 .
17827 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هسته ای گداخت هسته ای زن / مرد 2 .
17660 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی زن / مرد 2 .
17829 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی زن / مرد 1 .
17828 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
17584 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک آماری و سامانه های پیچیده زن / مرد 10
17586 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک آماری و سامانه های پیچیده زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
17696 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته فیزیک ماده چگال زن / مرد 4 .
17698 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 3 .
17697 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته اپتیک و لیزر زن / مرد 3 .
17538 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 4 .
17539 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 1 فاقد خوابگاه.
17543 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 6
17771 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 6
17779 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 3
17871 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 6
17699 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک زن / مرد 5
17664 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17663 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17676 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17675 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17670 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17671 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17672 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17673 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی و محیط زیست زن / مرد 1 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17651 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها زن / مرد 2 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17650 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17661 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی زن / مرد 4
17647 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها زن / مرد 5
17649 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هستهای کاربرد پرتوها زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
17659 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور زن / مرد 2 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17658 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
17655 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور زن / مرد 3
17657 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
17442 1 روزانه دانشگاه تهران تهران ماده چگال زن / مرد 10
17585 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده زن / مرد 6
17454 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال زن / مرد 12
17620 1 روزانه دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 4
17628 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 9
17494 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 6
17667 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما زن / مرد 7
17492 1 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 4
17511 1 روزانه دانشگاه تهران تهران هسته ای زن / مرد 5
17632 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 6 محل اجرای پروژه پژوهشگاه اپتیک، لیزر و فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
17462 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال زن / مرد 10 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
17674 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی زن / مرد 2 امور آموزشی این رشته گرایش بین مکانیک و فیزیک انجام می شود رشته ای توسط سه دانشکده برق،
17636 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 7 .
17440 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ماده چگال زن / مرد 2 فاقد خوابگاه.
17439 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ماده چگال زن / مرد 6
17617 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
17618 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
17500 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 6 .
17468 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ماده چگال زن / مرد 15
17469 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ماده چگال زن / مرد 6 با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
17463 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ماده چگال زن / مرد 9
17633 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 4
17497 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 2
17523 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای زن / مرد 14
17683 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نانو فیزیک زن / مرد 3
17493 1 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 8 محل تحصیل تهران
17623 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز اپتیک و لیزر زن / مرد 3
17445 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ماده چگال زن / مرد 12
17432 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ماده چگال زن 3 فقط زن.
17566 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نجوم و اخترفیزیک زن 7 فقط زن
17583 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده زن 7 فقط زن.
17487 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیک پلاسما زن 2 فقط زن
17680 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانو فیزیک زن 11 فقط زن.
17541 1 روزانه دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 7
17547 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 9
17596 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 11
17591 1 روزانه دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 7
17552 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
17600 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 4
17577 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 4
17535 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن 4 فقط زن.
17592 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 8
17571 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 8
17570 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 2 .
17615 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان اپتیک و لیزر زن / مرد 9
17437 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان ماده چگال زن / مرد 22
17830 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی زن / مرد 1
17707 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ماده چگال زن / مرد 4
17662 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی زن / مرد 2 توضیحات در انتهای دفترچه
17768 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 3
17646 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هستهای کاربرد پرتوها زن / مرد 2 .
17648 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی هستهای کاربرد پرتوها زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
17654 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور زن / مرد 1 .
17656 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
17797 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 3
17794 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده زن / مرد 1
17825 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هستهای کاربرد پرتوها زن / مرد 1 .
17816 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 1
17811 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 2
17799 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 1
17691 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانو فیزیک زن / مرد 6
17749 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هسته ای زن / مرد 2
17879 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک آماری و سامانه های پیچیده زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17609 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اپتیک و لیزر زن / مرد 11 .
17631 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس اپتیک و لیزر زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
17832 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فناوری پلاسما زن / مرد 1
17818 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 2
17772 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 1
17736 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 2
17715 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ماده چگال زن / مرد 2
17775 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
17461 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ماده چگال زن / مرد 23
17613 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین اپتیک و لیزر زن / مرد 10
17470 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ماده چگال زن / مرد 7
17689 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانو فیزیک زن / مرد 9
17457 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس ماده چگال زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
17634 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس اپتیک و لیزر زن / مرد 9
17431 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ماده چگال زن / مرد 12 .
17679 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو فیزیک زن / مرد 4
17652 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هسته ای گداخت هسته ای زن / مرد 4
17436 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ماده چگال زن / مرد 9 .
17614 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اپتیک و لیزر زن / مرد 5 .
17637 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اپتیک و لیزر زن / مرد 5
17665 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پلاسما زن / مرد 5 .
17503 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک پلاسما زن / مرد 6
17466 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ماده چگال زن / مرد 13
17629 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اپتیک و لیزر زن / مرد 8 .
17548 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 6 .
17738 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 1
17490 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک پلاسما زن / مرد 6 .
17669 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فناوری پلاسما زن / مرد 6
17522 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان هسته ای زن / مرد 9
17509 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هسته ای زن / مرد 10 .
17819 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران اپتیک و لیزر زن / مرد 3
17801 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 2
17690 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانو فیزیک زن / مرد 6
17927 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 8
17923 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 8 .
17681 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فیزیک زن / مرد 7 .
17495 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک پلاسما زن / مرد 4
17455 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ماده چگال زن / مرد 14 .
17458 1 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ماده چگال زن / مرد 15
17475 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج (دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه بیجار) کردستان ماده چگال زن / مرد 8
17452 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ماده چگال زن / مرد 13
17700 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ماده چگال زن / مرد 1
17755 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هسته ای زن / مرد 8
17525 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هسته ای زن / مرد 6
17519 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری هسته ای زن / مرد 6
17740 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک پلاسما زن / مرد 2
17835 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی زن / مرد 2 امور آموزشی این رشته گرایش بین مکانیک و فیزیک انجام می شود رشته ای توسط سه دانشکده برق،
17718 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ماده چگال زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
17641 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اپتیک و لیزر زن / مرد 6
17612 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اپتیک و لیزر زن / مرد 7
17635 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران اپتیک و لیزر زن / مرد 7
17434 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ماده چگال زن / مرد 12
17488 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک پلاسما زن / مرد 10
17642 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اپتیک و لیزر زن / مرد 7
17576 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
17578 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نجوم و اخترفیزیک زن / مرد 5
17551 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ذرات بنیادی و نظریه میدان ها زن / مرد 11
17588 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 3 .
17599 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس گرانش و کیهانشناسی زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
17702 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ماده چگال زن / مرد 3 .
17528 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هسته ای زن / مرد 12