دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

1 - زیست شناسی سلولی و مولکولی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17984 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
17985 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 7
18008 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1
17993 1 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 8 .
18010 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 4 .
17999 1 روزانه دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی زن / مرد 4 .
18014 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انسان شناسی زیستی زن / مرد 1 .
17979 1 روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5 .
18002 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 .
17977 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 4
17997 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری زن / مرد 7 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
17995 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری زن / مرد 5
17996 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
17998 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری زن / مرد 9
18012 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران ریززیست فناوری زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18013 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری زن / مرد 1
17994 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری زن / مرد 4
17983 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 6
17978 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 8
17987 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
17989 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
18019 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
17991 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 4
18000 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1
18011 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریززیست فناوری زن / مرد 2
18001 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
17986 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
17980 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
17992 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 12
17988 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 6
18009 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2
17981 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 12
17990 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 6
17982 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 3
18004 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 3
18018 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریززیست فناوری زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18006 1 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 6
18016 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 3
18015 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18003 1 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 3
18022 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20 باهمکاری پژوهشگاه رویان واقع در اصفهان
18023 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
18025 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری زن / مرد 20
18026 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ریززیست فناوری زن / مرد 20
18020 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
18027 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران اخلاق زیستی زن / مرد 20 با همکاری پژوهشگاه ابن سینا
18024 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
18005 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2
18007 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2
18021 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
18017 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ریززیست فناوری زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

2 - ژنتیک

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18031 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک زن / مرد 5
18049 2 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ژنتیک زن / مرد 4
18057 2 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ژنتیک زن / مرد 4
18032 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
18038 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک زن / مرد 7
18029 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک زن / مرد 5
18051 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک زن / مرد 1
18039 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک زن / مرد 8
18033 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک زن / مرد 5
18045 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژنتیک زن / مرد 3
18030 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک زن / مرد 9
18046 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک زن / مرد 6
18063 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژنتیک زن / مرد 10
18043 2 روزانه دانشگاه یزد یزد ژنتیک زن / مرد 10
18028 2 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک زن / مرد 6
18037 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک زن / مرد 7
18036 2 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک زن / مرد 18
18041 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک زن / مرد 19
18054 2 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ژنتیک زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18058 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژنتیک زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18052 2 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژنتیک زن / مرد 4
18044 2 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک زن / مرد 1
18050 2 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک زن / مرد 2
18055 2 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک زن / مرد 2
18042 2 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک زن / مرد 8
18040 2 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ژنتیک زن / مرد 15
18060 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ژنتیک زن / مرد 10
18034 2 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک زن / مرد 12
18035 2 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ژنتیک زن / مرد 8
18053 2 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18048 2 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک زن / مرد 8
18062 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین ژنتیک زن / مرد 20 با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
18059 2 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک زن / مرد 19 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18061 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ژنتیک زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
18065 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران ژنتیک زن / مرد 20
18067 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک زن / مرد 20
18064 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ژنتیک زن / مرد 20
18056 2 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18066 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان ژنتیک زن / مرد 20
18047 2 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژنتیک زن / مرد 2

3 - میکروبیولوژی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18071 3 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 5 .
18090 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 2 .
18091 3 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
18077 3 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبیولوژی صنعتی زن 7 فقط زن.
18079 3 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 5
18085 3 روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 5
18084 3 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 4
18086 3 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 9
18099 3 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 2
18101 3 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 1
18074 3 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 5
18081 3 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 5
18100 3 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 2
18093 3 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 1
18097 3 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 1
18068 3 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا زن / مرد 4
18069 3 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران میکروبهای بیماریزا زن 4 فقط زن.
18078 3 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 3
18075 3 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبهای بیماریزا زن / مرد 6
18072 3 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
18082 3 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 7
18088 3 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا زن / مرد 2
18076 3 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 4
18073 3 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبهای بیماریزا زن / مرد 4 .
18080 3 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 4
18087 3 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 4
18083 3 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 3
18095 3 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 2
18070 3 روزانه دانشگاه ایلام ایلام میکروبهای بیماریزا زن / مرد 8
18094 3 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 2
18089 3 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام میکروبهای بیماریزا زن / مرد 4
18098 3 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 2
18092 3 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبهای بیماریزا زن / مرد 1 .
18104 3 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18106 3 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18102 3 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 2
18096 3 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 1
18105 3 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18114 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی میکروبهای بیماریزا زن / مرد 20
18109 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین میکروبهای بیماریزا زن / مرد 20 با همکاری بنیاد بیماریهای نادر
18108 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبهای بیماریزا زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
18115 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
18119 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 20
18112 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی میکروبهای بیماریزا زن / مرد 20 .
18110 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبهای بیماریزا زن / مرد 20 .
18118 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 20
18116 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 20
18113 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان میکروبهای بیماریزا زن / مرد 20
18117 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی میکروبیولوژی صنعتی زن / مرد 20
18103 3 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز میکروبهای بیماریزا زن / مرد 5 .
18107 3 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز میکروبیولوژی محیطی زن / مرد 5
18111 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران میکروبهای بیماریزا زن / مرد 20

4 - بیوشیمی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18129 4 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوشیمی زن / مرد 4
18133 4 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوشیمی زن / مرد 5
18141 4 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی زن / مرد 3 در انتهای دفترچه - محل تحصیل نیروهای مسلح در خواهند آمد - شرایط استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به و شرایط علمی لازم (درج شده در شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن تهران
18157 4 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بیوشیمی زن / مرد 4
18161 4 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوشیمی زن / مرد 3 در انتهای دفترچه - محل تحصیل نیروهای مسلح در خواهند آمد - شرایط استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به و شرایط علمی لازم (درج شده در شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن تهران
18169 4 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بیوشیمی زن / مرد 4
18177 4 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران بیوشیمی زن / مرد 20
18128 4 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی زن / مرد 6 فاقد خوابگاه
18127 4 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی زن / مرد 7
18138 4 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی زن / مرد 7
18153 4 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوشیمی زن / مرد 2
18159 4 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی زن / مرد 1
18123 4 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوشیمی زن 7 فقط زن
18122 4 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی زن / مرد 5
18142 4 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی زن / مرد 5
18124 4 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی زن / مرد 4
18131 4 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی زن / مرد 4
18139 4 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیوشیمی زن / مرد 5
18136 4 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوشیمی زن / مرد 9
18140 4 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی زن / مرد 14
18146 4 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی زن / مرد 12
18151 4 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوشیمی زن / مرد 2
18162 4 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی زن / مرد 1
18152 4 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی زن / مرد 3
18121 4 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی زن / مرد 5
18148 4 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی زن / مرد 16
18147 4 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوشیمی زن / مرد 4
18143 4 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی زن / مرد 15
18120 4 روزانه دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی زن / مرد 6
18126 4 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوشیمی زن / مرد 12
18134 4 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی زن / مرد 12
18137 4 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی زن / مرد 6
18125 4 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوشیمی زن / مرد 11
18145 4 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی زن / مرد 2
18144 4 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوشیمی زن / مرد 11
18132 4 روزانه دانشگاه دامغان سمنان بیوشیمی زن / مرد 8
18130 4 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی زن / مرد 15
18135 4 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بیوشیمی زن / مرد 8
18167 4 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوشیمی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18158 4 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوشیمی زن / مرد 3
18149 4 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی بیوشیمی زن / مرد 1
18156 4 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوشیمی زن / مرد 2
18150 4 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی زن / مرد 2
18163 4 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان بیوشیمی زن / مرد 8
18154 4 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوشیمی زن / مرد 3
18165 4 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیوشیمی زن / مرد 3
18164 4 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان بیوشیمی زن / مرد 1
18173 4 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران بیوشیمی زن / مرد 10
18170 4 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوشیمی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18168 4 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز بیوشیمی زن / مرد 1
18166 4 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
18171 4 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوشیمی زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18172 4 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بیوشیمی زن / مرد 10
18174 4 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بیوشیمی زن / مرد 10
18175 4 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان بیوشیمی زن / مرد 10
18176 4 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوشیمی زن / مرد 10
18178 4 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان بیوشیمی زن / مرد 20