دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه ریاضی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه ریاضی

1 - رياضيات و كاربردها

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18367 1 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی جبر زن / مرد 20
18349 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان جبر زن / مرد 10
18354 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جبر زن / مرد 12 .
18360 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر زن / مرد 6 شرایط در انتهای دفترچه
18511 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام جبر زن / مرد 2
18516 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر زن / مرد 5
18517 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جبر زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
18521 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جبر زن / مرد 4
18528 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان جبر زن / مرد 5
18578 1 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان جبر زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18339 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 13
18335 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 8 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
18337 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 30
18408 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز زن / مرد 8
18420 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
18502 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان آنالیز زن / مرد 4
18535 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام آنالیز زن / مرد 2
18542 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آنالیز زن / مرد 10
18543 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران آنالیز زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
18547 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز زن / مرد 4
18556 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز زن / مرد 5
18587 1 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان آنالیز زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
18462 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 6
18467 1 روزانه دانشگاه دامغان سمنان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 3 .
18471 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 6 شرایط در انتهای دفترچه
18475 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس هندسه (توپولوژی) زن / مرد 4
18561 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) زن / مرد 1
18565 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 5
18566 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 2 شرایط در انتهای دفترچه
18573 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 4
18501 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان دکترای پیوسته ریاضی گرایش جبر زن / مرد 4
18494 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان گراف و ترکیبات زن / مرد 6
18495 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گراف و ترکیبات زن / مرد 15
18496 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس گراف و ترکیبات زن / مرد 12
18497 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گراف و ترکیبات زن / مرد 9
18498 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران منطق ریاضی زن / مرد 4 .
18499 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران منطق ریاضی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه.
18503 1 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان هندسه زن / مرد 2
18336 1 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 15
18507 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 2
18425 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز زن / مرد 11
18476 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 6
18368 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر زن / مرد 11
18362 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جبر زن / مرد 10 .
18500 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران منطق ریاضی زن / مرد 5
18409 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز زن / مرد 6
18410 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آنالیز زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
18505 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 6
18426 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز زن / مرد 9
18350 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر زن / مرد 8 فاقد خوابگاه
18351 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جبر زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
18375 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جبر زن / مرد 6
18481 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هندسه (توپولوژی) زن / مرد 10
18369 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر زن / مرد 14
18373 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران جبر زن / مرد 8
18472 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 13 .
18431 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران آنالیز زن / مرد 12
18477 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 5
18433 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آنالیز زن / مرد 17
18463 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 8
18464 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
18398 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آنالیز زن / مرد 9
18342 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جبر زن / مرد 18
18365 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس جبر زن / مرد 15
18422 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آنالیز زن / مرد 7
18473 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 13
18519 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جبر زن / مرد 4
18545 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آنالیز زن / مرد 4
18424 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس آنالیز زن / مرد 12
18406 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز زن / مرد 14
18454 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 6
18399 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آنالیز زن 8 فقط زن
18480 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 8
18546 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آنالیز زن / مرد 2
18455 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران هندسه (توپولوژی) زن 5 فقط زن
18520 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جبر زن / مرد 2
18430 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آنالیز زن / مرد 7
18343 1 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جبر زن 20 فقط زن
18568 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 3
18439 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آنالیز زن / مرد 20
18441 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز زن / مرد 14
18338 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 28
18347 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین جبر زن / مرد 10
18348 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر زن / مرد 22
18384 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر زن / مرد 10
18461 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) زن / مرد 5
18429 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آنالیز زن / مرد 9
18382 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جبر زن / مرد 16
18363 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جبر زن / مرد 16
18479 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 3
18356 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جبر زن / مرد 8
18485 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 12
18372 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر زن / مرد 4
18569 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 2
18459 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 5
18404 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آنالیز زن / مرد 10
18460 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین هندسه (توپولوژی) زن / مرد 12
18346 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر زن / مرد 7
18403 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز زن / مرد 5
18416 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آنالیز زن / مرد 7
18468 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 10
18513 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جبر زن / مرد 14
18486 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هندسه (توپولوژی) زن / مرد 3
18438 1 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آنالیز زن / مرد 12
18392 1 روزانه دانشگاه یزد یزد جبر زن / مرد 11
18370 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جبر زن / مرد 10
18448 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آنالیز زن / مرد 10
18357 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جبر زن / مرد 13
18376 1 روزانه دانشگاه قم قم جبر زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
18377 1 روزانه دانشگاه قم قم جبر مرد 10 فقط مرد
18417 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آنالیز زن / مرد 18
18378 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جبر زن / مرد 15
18390 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان جبر زن / مرد 8
18385 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جبر زن / مرد 20
18391 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر زن / مرد 17
18393 1 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان جبر زن / مرد 12
18386 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جبر زن / مرد 9
18387 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان جبر زن / مرد 12
18358 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جبر زن / مرد 20
18359 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جبر زن / مرد 9
18352 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جبر زن / مرد 14
18371 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان جبر زن / مرد 5
18366 1 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان جبر زن / مرد 20
18344 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام جبر زن / مرد 2
18394 1 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان جبر زن / مرد 6
18345 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی جبر زن / مرد 10
18340 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جبر زن / مرد 16
18379 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جبر زن / مرد 12
18383 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جبر زن / مرد 9
18381 1 روزانه دانشگاه گنبد گلستان جبر زن / مرد 10
18341 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر زن / مرد 9
18380 1 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر زن / مرد 18
18374 1 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر زن / مرد 15
18364 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر زن / مرد 6
18469 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 6
18427 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز زن / مرد 10
18552 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آنالیز زن / مرد 8
18490 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 9
18418 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آنالیز زن / مرد 20
18450 1 روزانه دانشگاه یزد یزد آنالیز زن / مرد 7
18436 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز زن / مرد 6
18442 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آنالیز زن / مرد 20
18396 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آنالیز زن / مرد 7
18361 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری جبر زن / مرد 12
18428 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آنالیز زن / مرد 6
18432 1 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز زن / مرد 15
18389 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان جبر زن / مرد 11
18353 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر زن / مرد 11
18522 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران جبر زن / مرد 2
18512 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جبر زن / مرد 3
18526 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جبر زن / مرد 5
18445 1 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آنالیز زن / مرد 20
18400 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام آنالیز زن / مرد 6
18456 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام هندسه (توپولوژی) زن / مرد 3
18423 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آنالیز زن / مرد 6
18451 1 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آنالیز زن / مرد 10
18401 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آنالیز زن / مرد 20
18493 1 روزانه دانشگاه یزد یزد هندسه (توپولوژی) زن / مرد 6
18482 1 روزانه دانشگاه قم قم هندسه (توپولوژی) زن 11 فقط زن
18483 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 4
18487 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل هندسه (توپولوژی) زن / مرد 11
18443 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آنالیز زن / مرد 9
18405 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آنالیز زن / مرد 6
18449 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آنالیز زن / مرد 20
18492 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هندسه (توپولوژی) زن / مرد 12
18444 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان آنالیز زن / مرد 15
18402 1 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی آنالیز زن / مرد 12
18447 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آنالیز زن / مرد 20
18412 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آنالیز زن / مرد 8
18421 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آنالیز زن / مرد 13
18437 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آنالیز زن / مرد 13
18484 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 7
18440 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آنالیز زن / مرد 18
18411 1 روزانه دانشگاه جهرم فارس آنالیز زن / مرد 8
18397 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز زن / مرد 16
18413 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آنالیز زن / مرد 7
18407 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز زن / مرد 8
18530 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جبر زن / مرد 4
18515 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جبر زن / مرد 15
18524 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جبر زن / مرد 8
18508 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جبر زن / مرد 4
18509 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جبر زن / مرد 3
18514 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر جبر زن / مرد 6
18518 1 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی جبر زن / مرد 3
18523 1 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران جبر زن / مرد 5
18529 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جبر زن / مرد 5
18525 1 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جبر زن / مرد 6
18537 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آنالیز زن / مرد 10
18536 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آنالیز زن / مرد 2
18531 1 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آنالیز زن / مرد 5
18549 1 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران آنالیز زن / مرد 5
18550 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آنالیز زن / مرد 3
18533 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آنالیز زن / مرد 5
18452 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی هندسه (توپولوژی) زن / مرد 4
18538 1 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آنالیز زن / مرد 1
18453 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی هندسه (توپولوژی) زن / مرد 9
18470 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 10
18474 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی هندسه (توپولوژی) زن / مرد 8
18491 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان هندسه (توپولوژی) زن / مرد 8
18457 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی هندسه (توپولوژی) زن / مرد 10