دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه مهندسی برق

1 - الکترونیک

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19299 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
19568 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 20
19340 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 9
19343 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 6 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
19367 1 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 12
19373 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 10
19450 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 3
19464 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 6
19470 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 3
19382 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 15 .
19477 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 3
19418 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک زن / مرد 4
19496 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک زن / مرد 2
19389 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران جنگ الکترونیک مرد 20 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
19482 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران جنگ الکترونیک مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
19487 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور زن / مرد 1 .
19406 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پرتوپزشکی زن / مرد 2 .
19421 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران برق و الکترونیک خودرو زن / مرد 6 .
19498 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران برق و الکترونیک خودرو زن / مرد 4 .
19323 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 9 .
19376 1 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 4 .
19303 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 8 .
19380 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 8 .
19472 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 2
19318 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4 .
19362 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 7 .
19412 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پرتوپزشکی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19405 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور زن / مرد 1 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19411 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پرتوپزشکی زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی.
19397 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کاربرد پرتوها زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی.
19398 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کاربرد پرتوها زن / مرد 2 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19404 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راکتور زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی.
19427 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4
19476 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 3 .
19420 1 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی زن / مرد 2
19347 1 روزانه دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 10 .
19384 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 10
19454 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 5
19379 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 10 .
19358 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 5 .
19330 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6 .
19320 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4 .
19434 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 1 .
19300 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5
19301 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
19479 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 7
19312 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 7 .
19458 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 2 .
19442 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 2 .
19368 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 9 .
19344 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 5
19345 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
19374 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 3 .
19435 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 3
19475 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 1 .
19317 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 13
19431 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 1 .
19414 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوفتونیک زن / مرد 7 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
19419 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک زن / مرد 7 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19381 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 3
19359 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 11 .
19354 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 8 .
19394 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها زن / مرد 4
19408 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پرتوپزشکی زن / مرد 5
19401 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران راکتور زن / مرد 3
19399 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راکتور زن / مرد 1
19392 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها زن / مرد 2
19296 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5 .
19465 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 4 .
19324 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 8
19396 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19413 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
19403 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19410 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19356 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه.
19298 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 7
19327 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
19332 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 10 .
19313 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 19
19459 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 11
19457 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 1 .
19485 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها زن / مرد 1
19493 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوفتونیک زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
19497 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19383 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 10
19378 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 8 شرایط در انتهای دفترچه
19395 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
19416 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانوالکترونیک زن / مرد 20 تحصیل دانشکده فناوری های نوین توضیحات در انتهای دفترچه - محل.
19402 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس راکتور زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
19409 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس پرتوپزشکی زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
19315 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
19491 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پرتوپزشکی زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19489 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راکتور زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19486 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19492 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فتونیک زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک.
19328 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6
19363 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 9
19341 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 5
19471 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 2 .
19309 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6 شرایط در انتهای دفترچه
19423 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 3 .
19484 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها زن / مرد 1
19365 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 7 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
19325 1 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه
19444 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 3
19385 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 5
19355 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 12
19433 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5
19462 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 7 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
19377 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 11
19353 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 8 شرایط در انتهای دفترچه
19306 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5
19473 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 2
19335 1 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5
19366 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 5
19333 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 13
19336 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5
19316 1 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 15
19386 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 15
19474 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
19521 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
19310 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 15
19478 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 6
19321 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 13
19295 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 12 .
19297 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 14
19350 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 6
19428 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 2
19307 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 10
19311 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 20
19338 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 11
19304 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
19469 1 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 3
19334 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4
19337 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 12
19438 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
19445 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 7
19415 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوالکترونیک زن / مرد 4
19329 1 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 20
19371 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 1
19425 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5
19314 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 8
19375 1 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 8
19326 1 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 12
19372 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 6
19417 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک زن / مرد 7
19448 1 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4
19357 1 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 15
19430 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 3 شرایط در انتهای دفترچه
19456 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 4 شرایط در انتهای دفترچه
19308 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 20
19352 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 12
19331 1 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک مرد 6 انتهای دفترچه - فقط مرد نیروهای مسلح میباشد. - شرایط در پذیرفته شده متعهد به جذب در
19322 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 10
19369 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 5
19302 1 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6
19391 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش افا (استتار، فریب و اختفا) زن / مرد 4 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
19305 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 12
19440 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4
19364 1 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 12
19439 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
19393 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها زن / مرد 7
19400 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان راکتور زن / مرد 4
19407 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان پرتوپزشکی زن / مرد 6
19342 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 4 .
19349 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 9
19348 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
19346 1 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 8
19463 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 3
19451 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 4
19424 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4
19370 1 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 5
19360 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 20
19432 1 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 2
19390 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش افا (استتار، فریب و اختفا) مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
19388 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران جنگ الکترونیک مرد 20 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
19441 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 12
19436 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 5
19534 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 8
19361 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 6
19351 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 20
19422 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 4 .
19495 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیک زن / مرد 3
19446 1 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 2
19429 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 10
19443 1 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک مرد 6 انتهای دفترچه - فقط مرد نیروهای مسلح میباشد. - شرایط در پذیرفته شده متعهد به جذب در
19339 1 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 15
19466 1 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 3
19449 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 3
19467 1 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 2
19460 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 8
19437 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 6
19536 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 8
19517 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 2 .
19455 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 10
19483 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش افا (استتار، فریب و اختفا) زن / مرد 4 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
19461 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک زن / مرد 4
19535 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک زن / مرد 10
19578 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال زن / مرد 20
19494 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوالکترونیک زن / مرد 2