دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه مهندسی شیمی

1 - مهندسی شیمی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20470 1 روزانه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 8
20623 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 4
20488 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرایندهای جداسازی زن / مرد 6
20503 1 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 3
20637 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرایندهای جداسازی زن / مرد 4
20642 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فرایندهای جداسازی زن / مرد 3
20654 1 نوبت دوم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 3
20733 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20520 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 4
20521 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
20535 1 روزانه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران طراحی فرایند زن / مرد 3
20659 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی فرایند زن / مرد 10
20676 1 نوبت دوم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران تهران طراحی فرایند زن / مرد 3
20536 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل زن / مرد 6
20677 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدل سازی، شبیه سازی و کنترل زن / مرد 6
20562 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوفناوری زن / مرد 3
20567 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانوفناوری زن / مرد 5
20693 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوفناوری زن / مرد 2
20697 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانوفناوری زن / مرد 3
20573 1 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی پلیمر زن / مرد 10
20707 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پدیده های انتقال زن / مرد 7
20713 1 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان پدیده های انتقال زن / مرد 6
20490 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
20489 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 7
20614 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستمهای انرژی زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20507 1 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 25 .
20551 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست زن / مرد 4
20552 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
20576 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
20575 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران پلیمر زن / مرد 6
20517 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 7
20545 1 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست زن / مرد 5 .
20464 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
20463 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 6
20540 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
20539 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل زن / مرد 8
20596 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی زن / مرد 6
20597 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زیست پزشکی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
20549 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست زن / مرد 5
20486 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 7
20610 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران انرژی و محیط زیست زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20611 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران انرژی و محیط زیست زن / مرد 2 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20527 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 12 .
20505 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند زن / مرد 5
20506 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی فرایند زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
20606 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20607 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20554 1 روزانه دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز زن / مرد 4 .
20461 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 5
20475 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
20474 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 5 با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
20587 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال زن / مرد 5
20565 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری زن / مرد 5
20594 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زیست پزشکی زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
20656 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 13
20682 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست زن / مرد 2
20494 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 11 .
20455 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
20454 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 5
20577 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران پلیمر زن / مرد 7 .
20609 1 روزانه دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
20619 1 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی زن / مرد 1
20714 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران زیست پزشکی زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
20605 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
20617 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
20613 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20561 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران صنایع شیمیایی معدنی زن / مرد 8
20541 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل زن / مرد 8
20467 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 11 .
20518 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 5
20662 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 2
20516 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند زن / مرد 7
20685 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست زن / مرد 1
20528 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند زن / مرد 8 .
20598 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی زن / مرد 5
20599 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژی زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
20592 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
20593 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زیست پزشکی زن / مرد 2
20616 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
20640 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 3
20710 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران پدیده های انتقال زن / مرد 1
20718 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران انرژی و محیط زیست زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20542 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدل سازی، شبیه سازی و کنترل زن / مرد 5 .
20524 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرایند زن / مرد 6 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
20483 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرایندهای جداسازی زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
20669 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 5 .
20485 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی زن / مرد 7
20548 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
20624 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 2
20514 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی فرایند زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
20645 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فرایندهای جداسازی زن / مرد 7 .
20600 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور زن / مرد 3
20688 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فرآوری و انتقال گاز زن / مرد 2
20695 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نانوفناوری زن / مرد 1
20663 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی فرایند زن / مرد 5
20701 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران پلیمر زن / مرد 2 .
20603 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20604 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت زن / مرد 3 فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
20719 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستمهای انرژی زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20720 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
20716 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
20602 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت زن / مرد 3
20678 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مدل سازی، شبیه سازی و کنترل زن / مرد 1
20628 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 3 .
20476 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی زن / مرد 15
20586 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال زن / مرد 5
20504 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند زن / مرد 12
20472 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی زن / مرد 4
20558 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر) خوزستان صنایع پتروشیمی زن / مرد 11
20544 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست زن / مرد 5
20477 1 روزانه دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی زن / مرد 15
20543 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست زن / مرد 4
20465 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 5 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
20496 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی زن / مرد 10 .
20531 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی فرایند زن / مرد 11
20572 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس پلیمر زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
20522 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی فرایند زن / مرد 15
20618 1 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر زن / مرد 3
20555 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
20509 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند زن / مرد 10
20460 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
20538 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدل سازی، شبیه سازی و کنترل زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
20525 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند زن / مرد 8
20499 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فرایندهای جداسازی زن / مرد 10
20578 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر زن / مرد 12 .
20601 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
20564 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانوفناوری زن / مرد 20 تحصیل دانشکده فناوری های نوین توضیحات در انتهای دفترچه - محل
20715 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی چرخه سوخت زن / مرد 1
20556 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس فرآوری و انتقال گاز زن / مرد 14
20478 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی زن / مرد 20
20557 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرآوری و انتقال گاز زن / مرد 6 .
20553 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان محیط زیست زن / مرد 11
20585 1 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان پدیده های انتقال زن / مرد 15
20471 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرایندهای جداسازی زن / مرد 20
20510 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی فرایند زن / مرد 19
20519 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند زن / مرد 14
20479 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فرایندهای جداسازی زن / مرد 5
20493 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فرایندهای جداسازی زن / مرد 9
20661 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی فرایند زن / مرد 4
20581 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پدیده های انتقال زن / مرد 5
20497 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرایندهای جداسازی زن / مرد 6
20456 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 10
20680 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست زن / مرد 2
20690 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر) خوزستان صنایع پتروشیمی زن / مرد 4
20560 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی زن / مرد 6 .
20566 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نانوفناوری زن / مرد 5
20529 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی فرایند زن / مرد 4
20452 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 6
20666 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی فرایند زن / مرد 6 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
20568 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پلیمر زن / مرد 3
20639 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی زن / مرد 4
20702 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پلیمر زن / مرد 3 .
20569 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پلیمر مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
20508 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی فرایند مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد.
20579 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پلیمر زن / مرد 4
20631 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فرایندهای جداسازی زن / مرد 2
20570 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پلیمر زن / مرد 5
20457 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 5
20633 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی زن / مرد 7
20487 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فرایندهای جداسازی زن / مرد 20
20635 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فرایندهای جداسازی زن / مرد 5
20534 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی فرایند زن / مرد 14
20468 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 6
20657 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی فرایند زن / مرد 3
20621 1 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 3
20473 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فرایندهای جداسازی زن / مرد 20
20634 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (دانشکده فنی کاسپین رضوان شهر گیلان) گیلان فرایندهای جداسازی زن / مرد 9
20589 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پدیده های انتقال زن / مرد 7
20501 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فرایندهای جداسازی زن / مرد 14
20466 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 11
20626 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 5 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
20667 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی فرایند زن / مرد 6
20670 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی فرایند زن / مرد 2 .
20526 1 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان طراحی فرایند زن / مرد 16
20591 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پدیده های انتقال زن / مرد 10
20709 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان پدیده های انتقال زن / مرد 4
20502 1 روزانه دانشگاه یزد یزد فرایندهای جداسازی زن / مرد 7
20515 1 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی فرایند زن / مرد 20
20513 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی فرایند زن / مرد 13
20675 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی فرایند زن / مرد 7
20559 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی زن / مرد 5
20608 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی زن / مرد 3
20652 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فرایندهای جداسازی زن / مرد 7
20511 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی فرایند زن / مرد 20
20492 1 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فرایندهای جداسازی زن / مرد 20
20532 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طراحی فرایند زن / مرد 18
20462 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 15
20530 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی فرایند زن / مرد 20
20655 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی فرایند زن / مرد 8
20632 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فرایندهای جداسازی زن / مرد 5
20546 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان محیط زیست زن / مرد 15
20482 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرایندهای جداسازی زن / مرد 15
20580 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پلیمر زن / مرد 12
20547 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان محیط زیست زن / مرد 9
20550 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست زن / مرد 19
20620 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 2
20469 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ترموسینتیک و کاتالیست زن / مرد 10
20681 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست زن / مرد 3
20495 1 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران فرایندهای جداسازی زن / مرد 16
20647 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فرایندهای جداسازی زن / مرد 2 .