دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه مهندسی عمران

1 - مهندسی عمران

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21145 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه زن / مرد 8 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
21153 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سازه زن / مرد 6
21452 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سازه زن / مرد 3 .
21456 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه زن / مرد 10
21199 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله زن / مرد 6 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
26511 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زلزله زن / مرد 10
21232 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 12 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
21281 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان راه و ترابری زن / مرد 3
21532 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان راه و ترابری زن / مرد 3
21541 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 2 .
21548 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 5
21292 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 4 .
21299 1 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 6 .
21362 1 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 10
21562 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 2
21570 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 4
21595 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل و نقل زن / مرد 2
21398 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 3
21399 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
21401 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران مهندسی و مدیریت ساخت مرد 6 فقط مرد
21604 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 4 .
21608 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران مهندسی و مدیریت ساخت مرد 6 فقط مرد
21394 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 4
21409 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی محیط زیست زن / مرد 6
21614 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی محیط زیست زن / مرد 6 .
21433 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب زن / مرد 7
21631 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب زن / مرد 1
21393 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 7 .
21395 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 7
21396 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده مرکز تحقیقات سازه و زلزله
21400 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 8
21603 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 4 .
21605 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 3
21397 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 6
21236 1 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 9 .
21257 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
21256 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 5
21252 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 9
21502 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 5 .
21234 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
21233 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک زن / مرد 5
21149 1 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه زن / مرد 20 .
21173 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه زن / مرد 10
21174 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه زن / مرد 9 فاقد خوابگاه
21146 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه زن / مرد 10
21147 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
21170 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه زن / مرد 15
21261 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 13
21202 1 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله زن / مرد 12 .
21215 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله زن / مرد 5
21216 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
21211 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده مرکز تحقیقات سازه و زلزله
21210 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله زن / مرد 7
21219 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران زلزله زن / مرد 8
21201 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله زن / مرد 2
21200 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله زن / مرد 6 .
21212 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله زن / مرد 9
21206 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله زن / مرد 10
21388 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
21387 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 6
21285 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 3
21286 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
21297 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 5 .
21275 1 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 5 .
21385 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 5
21408 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی.
21420 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
21419 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 4
21282 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 4
21311 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 4
21312 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
21545 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 3 .
21450 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه زن / مرد 10 .
21416 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 6
21353 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
21352 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 2
21168 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده مرکز تحقیقات سازه و زلزله
21167 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه زن / مرد 9
21513 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 3
21308 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 5
21528 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 2 .
21481 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله زن / مرد 6 .
21389 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 12
21613 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی.
21382 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل زن / مرد 1 فاقد خوابگاه.
21381 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل زن / مرد 5
21177 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سازه زن / مرد 8
21598 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 1
21402 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 4
21619 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 2
21288 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 10
21330 1 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 6 .
21606 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 6
21551 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 2
21533 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 2
21423 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 9
21609 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 1
21274 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری زن / مرد 5 .
21406 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 6
21407 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
21486 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله زن / مرد 2
21313 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 7
21519 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 5 .
21386 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 4
21253 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 10
21262 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک زن / مرد 4
21348 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 6
21367 1 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی زن / مرد 6 .
21460 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه زن / مرد 3
21600 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 4 .
21178 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه زن / مرد 8
21565 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 3 .
21283 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 4
21537 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 3 .
21554 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 1
21466 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سازه زن / مرد 3
21491 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران زلزله زن / مرد 3
21592 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی زن / مرد 1
21580 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 1
21607 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی و مدیریت ساخت مرد 3 فقط مرد
21624 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 2
21626 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن زن / مرد 8 محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
21296 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 5
21585 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی زن / مرد 3 .
21436 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21242 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه
21159 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه زن / مرد 14 شرایط در انتهای دفترچه
21599 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 3
21432 1 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21245 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 10
21289 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری زن / مرد 4
21417 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 8
21356 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 7
21520 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک زن / مرد 1
21309 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 8
21467 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه زن / مرد 2
21514 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 9
21434 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21220 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله زن / مرد 4
21238 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک زن / مرد 8
21303 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 7
21576 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 2
21329 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
21328 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 5
21370 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی زن / مرد 9 رشته ای توسط دو دانشکده مهندسی امور آموزشی این رشته گرایش بین عمران و مهندسی دریا انجام می شود.
21164 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه زن / مرد 11 توضیحات در انتهای دفترچه.
21426 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن زن / مرد 19 محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
21224 1 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله زن / مرد 10
21461 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه زن / مرد 15
21634 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21410 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 7
21230 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک زن / مرد 9
21350 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 11
21534 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری زن / مرد 4
21437 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21487 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله زن / مرد 8
21424 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی محیط زیست زن / مرد 4
21392 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 6
21340 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 7
21384 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل زن / مرد 7
21538 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری زن / مرد 1
21383 1 روزانه دانشگاه تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21435 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21438 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21440 1 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی زن / مرد 2
21492 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله زن / مرد 1
21248 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه.
21508 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک زن / مرد 1
21250 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک زن / مرد 6
21413 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی محیط زیست زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه.
21630 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21635 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21144 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه زن / مرد 17
21484 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله زن / مرد 2
21294 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 5
21276 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری زن / مرد 4
21314 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 4
21203 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله زن / مرد 6
21405 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی محیط زیست زن / مرد 3
21391 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی و مدیریت ساخت زن / مرد 10
21620 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 7
21552 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 7
21166 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه زن / مرد 15
21615 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی محیط زیست زن / مرد 1
21625 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی محیط زیست زن / مرد 1
21375 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی زن / مرد 7
21244 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک زن / مرد 12
21632 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21549 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 1
21358 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی زن / مرد 4
21137 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سازه زن / مرد 9 .
21431 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست گرایش آب و فاضلاب زن / مرد 4
21307 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی و مدیریت منابع آب زن / مرد 6
21371 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی زن / مرد 5
21415 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی محیط زیست زن / مرد 5
21197 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله زن / مرد 7
21636 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21633 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران.
21596 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حمل و نقل زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21251 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک زن / مرد 11