دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه مهندسی مکانیک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه مهندسی مکانیک

1 - ساخت تولید

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21971 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 3
21955 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 14 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
21960 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران ساخت و تولید مرد 20 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
21972 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
21987 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید زن / مرد 3
21991 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید زن / مرد 8
22017 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21959 1 روزانه دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 11
21967 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 2 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
21966 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 17 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای مهندسی مکانیک
21983 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک گرایش جوش زن / مرد 5
21993 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 5
21976 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 16
21969 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 15
21965 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید زن / مرد 7
21956 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید زن / مرد 7
21957 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
21977 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید زن / مرد 5
21997 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 7
21998 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
22010 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک گرایش جوش زن / مرد 2
22005 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 13
21953 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید زن / مرد 18
22006 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ساخت و تولید زن / مرد 2
21996 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ساخت و تولید زن / مرد 6
21951 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید زن / مرد 8
22000 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 15
21975 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید زن / مرد 14
21978 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید زن / مرد 10
21973 1 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه
21986 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ساخت و تولید زن / مرد 2
21974 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید زن / مرد 4 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
21982 1 روزانه دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید زن / مرد 13
21979 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید زن / مرد 19
21950 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید زن / مرد 8
22002 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ساخت و تولید زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
22007 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید زن / مرد 5
21949 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید زن / مرد 11
21961 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید زن / مرد 11
22003 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ساخت و تولید زن / مرد 4 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
21963 1 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی ساخت و تولید زن / مرد 20
21952 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید زن / مرد 9
21988 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید زن / مرد 12
21962 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید زن / مرد 20
21980 1 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ساخت و تولید زن / مرد 20
21968 1 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید زن / مرد 20
21981 1 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ساخت و تولید زن / مرد 15
21994 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ساخت و تولید زن / مرد 2
21958 1 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید زن / مرد 20
21954 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید زن / مرد 10
21984 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ساخت و تولید زن / مرد 3
21992 1 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ساخت و تولید زن / مرد 5
21995 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ساخت و تولید زن / مرد 10
22004 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید زن / مرد 9
21970 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید زن / مرد 20
21985 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید زن / مرد 3
22009 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ساخت و تولید زن / مرد 5
22023 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ساخت و تولید زن / مرد 10
22008 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ساخت و تولید زن / مرد 5
21989 1 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ساخت و تولید زن / مرد 3
22001 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید زن / مرد 5
22018 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22015 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ساخت و تولید زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21999 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی ساخت و تولید زن / مرد 5
22011 1 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 20 آموزش محور
22014 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ساخت و تولید زن / مرد 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22016 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ساخت و تولید زن / مرد 11
22012 1 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 40 آموزش محور
22021 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 16 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22024 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران ساخت و تولید زن / مرد 20
22013 1 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22022 1 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان ساخت و تولید زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22019 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ساخت و تولید زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22026 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان ساخت و تولید زن / مرد 20
22027 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین ساخت و تولید زن / مرد 20 محل تحصیل واحد قزوین
22020 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ساخت و تولید زن / مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22029 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان ساخت و تولید زن / مرد 20
22030 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان ساخت و تولید زن / مرد 20
22028 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان ساخت و تولید زن / مرد 20
22031 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان ساخت و تولید زن / مرد 20
21964 1 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی ساخت و تولید زن / مرد 14
22025 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس ساخت و تولید زن / مرد 20
21990 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ساخت و تولید زن / مرد 14

2 - طراحی کاربردی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22068 2 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 21
22040 2 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 12 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
22069 2 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 18 فاقد خوابگاه
22108 2 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی زن / مرد 2
22114 2 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی زن / مرد 7
22117 2 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی زن / مرد 4
22134 2 نوبت دوم دانشگاه قم قم طراحی کاربردی زن 3 فقط زن
22135 2 نوبت دوم دانشگاه قم قم طراحی کاربردی مرد 3 فقط مرد
22167 2 مشترک دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 10 تحصیل پردیس دانشکده های فنی شرایط در انتهای دفترچه - محل مشترک با دانشگاه ایندیانا - پردو -
22096 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس آیرودینامیک زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه
22097 2 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آیرودینامیک زن / مرد 2
22092 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نگهداری و پایش تجهیزات زن / مرد 6
22093 2 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نگهداری و پایش تجهیزات زن / مرد 8 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
22144 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نگهداری و پایش تجهیزات زن / مرد 1
22043 2 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 25
22062 2 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 16 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های نوین در مهندسی مکانیک
22063 2 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک
22064 2 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 5 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های نو
22109 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 13
22077 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 26
22120 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 7 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های نوین در مهندسی مکانیک
22172 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 20
22121 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری های مهندسی مکانیک
22122 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 2 محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوریهای نو
22065 2 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 20
22042 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
22041 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی کاربردی زن / مرد 6
22054 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 13
22061 2 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 40
22094 2 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران فناوری ماهواره زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22132 2 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 4 با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی.
22131 2 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 21
22145 2 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران فناوری ماهواره زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22034 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 11
22078 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی زن / مرد 32
22123 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 19
22116 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی کاربردی زن / مرد 2
22095 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فناوری ماهواره مرد 6 فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین
22047 2 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز طراحی کاربردی زن / مرد 25
22057 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی کاربردی زن / مرد 26 توضیحات در انتهای دفترچه
22133 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی کاربردی زن / مرد 5
22098 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی زن / مرد 15 محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
22055 2 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی کاربردی زن / مرد 20
22147 2 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی ماشینهای ریلی زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
22146 2 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فناوری ماهواره مرد 2 فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین.
22038 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی زن / مرد 24
22036 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی زن / مرد 8
22070 2 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس طراحی کاربردی زن / مرد 7
22075 2 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی زن / مرد 5 مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22044 2 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران طراحی کاربردی مرد 15 پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
22101 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 4
22103 2 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی کاربردی زن / مرد 2
22076 2 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی زن / مرد 21
22035 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی زن / مرد 20
22071 2 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
22083 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
22119 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 28
22052 2 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری طراحی کاربردی زن / مرد 20
22081 2 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 26
22032 2 روزانه دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی زن / مرد 12
22126 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم طراحی کاربردی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
22089 2 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی زن / مرد 20
22066 2 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی زن / مرد 20
22053 2 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی زن / مرد 20
22046 2 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی زن / مرد 15
22048 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی زن / مرد 16
22074 2 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 6 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
22130 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران طراحی کاربردی زن / مرد 14
22049 2 روزانه دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی زن / مرد 15
22033 2 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی زن / مرد 10
22050 2 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی زن / مرد 20
22137 2 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان طراحی کاربردی زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
22037 2 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی زن / مرد 15
22129 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران طراحی کاربردی زن / مرد 5 مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
22059 2 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی طراحی کاربردی زن / مرد 20
22088 2 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی زن / مرد 13
22085 2 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی زن / مرد 20
22105 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی زن / مرد 16
22112 2 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان طراحی کاربردی زن / مرد 2
22110 2 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر طراحی کاربردی زن / مرد 7
22072 2 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی زن / مرد 20
22060 2 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی زن / مرد 16
22102 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی کاربردی زن / مرد 10
22099 2 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی طراحی کاربردی زن / مرد 4
22168 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران طراحی کاربردی زن / مرد 10
22136 2 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 13
22124 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی زن / مرد 9
22100 2 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی کاربردی زن / مرد 3
22086 2 روزانه دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی زن / مرد 20
22141 2 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد طراحی کاربردی زن / مرد 4
22090 2 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 20
22073 2 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه طراحی کاربردی زن / مرد 18
22067 2 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی زن / مرد 20
22087 2 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان طراحی کاربردی زن / مرد 17
22039 2 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی زن / مرد 12
22045 2 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی طراحی کاربردی زن / مرد 20
22127 2 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی طراحی کاربردی زن / مرد 10
22058 2 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی زن / مرد 20
22140 2 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان طراحی کاربردی زن / مرد 10
22113 2 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی کاربردی زن / مرد 15
22139 2 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی کاربردی زن / مرد 6
22142 2 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی کاربردی زن / مرد 8
22104 2 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی طراحی کاربردی زن / مرد 3
22082 2 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی کاربردی زن / مرد 19
22115 2 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی کاربردی زن / مرد 10
22169 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی کاربردی زن / مرد 10
22106 2 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان طراحی کاربردی زن / مرد 2
22051 2 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان طراحی کاربردی زن / مرد 14
22128 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 6 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
22125 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان طراحی کاربردی زن / مرد 10
22118 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان طراحی کاربردی زن / مرد 15
22151 2 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی کاربردی زن / مرد 15
22166 2 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فناوری ماهواره مرد 6 فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22156 2 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22149 2 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان طراحی کاربردی زن / مرد 1
22150 2 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی کاربردی زن / مرد 24 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22177 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین طراحی کاربردی زن / مرد 20 محل تحصیل واحد قزوین