دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

1 - مواد و جوشکاری

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22687 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 11
22667 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 14 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
22681 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 15
22754 1 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 10
22800 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22744 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جوشکاری زن / مرد 5
22717 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی استخراج فلزات زن / مرد 5
22802 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22721 1 روزانه دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 6 .
22803 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22731 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 5
22738 1 روزانه دانشگاه تهران تهران جوشکاری زن / مرد 6 .
22670 1 روزانه دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 29 .
22710 1 روزانه دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات زن / مرد 6 .
22714 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران استخراج فلزات زن / مرد 5
22742 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری زن / مرد 8
22684 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 11
22668 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 8
22669 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
22741 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری زن / مرد 5
22719 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 6
22720 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
22745 1 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی زن / مرد 1
22729 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 9
22790 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جوشکاری زن / مرد 3
22702 1 روزانه دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات زن / مرد 6 .
22792 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جوشکاری زن / مرد 3
22743 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری زن / مرد 8
22706 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شکل دادن فلزات زن / مرد 5
22712 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات زن / مرد 7
22740 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس جوشکاری زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
22694 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 3 با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22693 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 18 با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22679 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 6
22739 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جوشکاری زن / مرد 11 .
22716 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران استخراج فلزات زن / مرد 13 .
22727 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 6
22791 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان جوشکاری زن / مرد 4 .
22685 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 14 توضیحات در انتهای دفترچه
22751 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 15
22793 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی جوشکاری زن / مرد 4
22782 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 3
22810 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان جوشکاری زن / مرد 20
22708 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شکل دادن فلزات زن / مرد 9 .
22786 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 3
22811 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان جوشکاری زن / مرد 20
22775 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران استخراج فلزات زن / مرد 3
22711 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات زن / مرد 4
22666 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 13
22777 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران استخراج فلزات زن / مرد 2
22770 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شکل دادن فلزات زن / مرد 3
22705 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات زن / مرد 7 توضیحات در انتهای دفترچه
22734 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 5
22726 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 10 توضیحات در انتهای دفترچه
22757 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 4
22683 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22780 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران استخراج فلزات زن / مرد 3
22732 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 9
22755 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 1
22682 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
22730 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 15
22784 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 5 .
22776 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان استخراج فلزات زن / مرد 2
22699 1 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 3
22764 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 10
22733 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 7 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران.
22728 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 14
22758 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 9 توضیحات در انتهای دفترچه
22695 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22724 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 10
22718 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 4
22713 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات زن / مرد 7
22665 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 10
22680 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 16 .
22722 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 12
22774 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران شکل دادن فلزات زن / مرد 5
22709 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شکل دادن فلزات زن / مرد 5
22715 1 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات زن / مرد 10
22779 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان استخراج فلزات زن / مرد 5
22772 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شکل دادن فلزات زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
22688 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 5
22787 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 8
22686 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22748 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 2
22664 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 13
22785 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس بندرعباس) هرمزگان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 6
22778 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی استخراج فلزات زن / مرد 3
22691 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 10
22704 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس شکل دادن فلزات زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
22788 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 7 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران.
22783 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 6
22689 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 8 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران.
22756 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 16 .
22781 1 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 1
22696 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 17
22809 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 20
22678 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 18
22677 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 14 .
22749 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 9
22698 1 روزانه دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 11
22690 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 16 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
22663 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 16 .
22765 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 3
22672 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20 .
22761 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 8 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران.
22766 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 9
22675 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22701 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات زن / مرد 6 .
22673 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 12
22804 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 10
22794 1 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 30 آموزش محور
22805 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد خراسان رضوی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22676 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22697 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 18
22762 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 6
22692 1 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22703 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات زن / مرد 15
22707 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شکل دادن فلزات زن / مرد 6 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
22767 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 6
22798 1 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22759 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 15
22700 1 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22763 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 15
22808 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان شکل دادن فلزات زن / مرد 20
22768 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 4
22807 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22747 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 6
22806 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22795 1 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 40 آموزش محور
22799 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22760 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 16 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
22771 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات زن / مرد 10
22769 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شکل دادن فلزات زن / مرد 2 .
22773 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شکل دادن فلزات زن / مرد 6 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
22753 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20
22746 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 6 .
22801 1 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شکل دادن فلزات زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22796 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22797 1 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22674 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 15
22671 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
22750 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 14
22752 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زن / مرد 2
22735 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی جوشکاری زن / مرد 13
22736 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جوشکاری زن / مرد 5
22789 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی جوشکاری زن / مرد 4
22737 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جوشکاری زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
22723 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 7
22725 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان خوردگی و حفاظت مواد زن / مرد 8

2 - سرامیک

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22819 2 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سرامیک زن / مرد 5
22821 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سرامیک زن / مرد 14
22822 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سرامیک زن / مرد 3 با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22823 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سرامیک زن / مرد 10 با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22815 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک زن / مرد 6
22816 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سرامیک زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
22827 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس الکتروسرامیک زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
22812 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک زن / مرد 4
22814 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک زن / مرد 13
22832 2 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سرامیک زن / مرد 7
22813 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک زن / مرد 10
22826 2 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز سرامیک زن / مرد 5
22828 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سرامیک زن / مرد 1
22818 2 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک زن / مرد 18
22817 2 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سرامیک زن / مرد 12
22829 2 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سرامیک زن / مرد 2
22820 2 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سرامیک زن / مرد 6
22824 2 روزانه دانشگاه ملایر همدان سرامیک زن / مرد 15
22830 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک زن / مرد 9
22831 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سرامیک زن / مرد 5
22835 2 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سرامیک زن / مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
22825 2 روزانه دانشگاه یزد یزد سرامیک زن / مرد 6
22833 2 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان سرامیک زن / مرد 5
22834 2 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سرامیک زن / مرد 2

3 - ریخته گری

4 - مهندسی پزشکی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22850 4 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد بیومتریال زن / مرد 12
22851 4 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز بیومتریال زن / مرد 5
22865 4 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد بیومتریال زن / مرد 8
22845 4 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومتریال زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22846 4 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومتریال زن / مرد 2 محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوری های نو
22842 4 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومتریال زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22853 4 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بافت زن / مرد 7 محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22854 4 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بافت زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشگاه فناوری های نو
22852 4 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بافت زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22840 4 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومتریال زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای
22841 4 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیومتریال زن / مرد 2 علوم و فناوری های بین رشته ای فاقد خوابگاه - محل تحصیل دانشکده
22849 4 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بیومتریال زن / مرد 3 با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی
22848 4 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران بیومتریال زن / مرد 7
22866 4 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بافت زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22862 4 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیومتریال زن / مرد 1 محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22859 4 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران بیومتریال زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
22867 4 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بافت زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
22839 4 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومتریال زن / مرد 4
22843 4 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیومتریال زن / مرد 8
22844 4 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیومتریال زن / مرد 6