دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

1 - تجارت الکترونیک و IT

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22905 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی فناوری اطلاعات زن / مرد 10 .
22906 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
22907 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات زن / مرد 10 و مهندسی کامپیوتر و برق انجام می علوم کامپیوتر، مدیریت، مهندسی صنایع رشته ای توسط دانشکده های ریاضی و امور آموزشی این رشته گرایش بین شود.
22933 1 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی فناوری اطلاعات زن / مرد 4 .
22934 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
22935 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات زن / مرد 3 و مهندسی کامپیوتر و برق انجام می علوم کامپیوتر، مدیریت، مهندسی صنایع رشته ای توسط دانشکده های ریاضی و امور آموزشی این رشته گرایش بین شود.
22909 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تجارت الکترونیکی زن / مرد 6 .
22947 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی زن / مرد 3
22958 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای تکنولوژی اطلاعات زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22940 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 2
22959 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکه ای زن / مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22910 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 8 و مهندسی کامپیوتر انجام می شود علوم کاپیوتر، مدیریت، مهندسی صنایع رشته ای توسط دانشکده های ریاضی و امور آموزشی این رشته گرایش بین
22912 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 8
22937 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 2 و مهندسی کامپیوتر انجام می شود علوم کاپیوتر، مدیریت، مهندسی صنایع رشته ای توسط دانشکده های ریاضی و امور آموزشی این رشته گرایش بین
22926 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکه ای زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
22930 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی زن / مرد 8 .
22927 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستم های چند رسانه ای زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
22911 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 6
22929 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های چند رسانه ای زن / مرد 6 .
22922 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای تکنولوژی اطلاعات زن / مرد 5
22923 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستمهای تکنولوژی اطلاعات زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
22924 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکه ای زن / مرد 5
22925 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سامانه های شبکه ای زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
22943 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سامانه های شبکه ای زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
22944 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستم های چند رسانه ای زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین.
22921 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 5 توضیحات در انتهای دفترچه
22946 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی زن / مرد 2 .
22945 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های چند رسانه ای زن / مرد 1 .
22908 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی زن / مرد 4
22919 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
22938 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 5
22942 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 4
22916 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 4
22936 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی زن / مرد 2
22932 1 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت مرد 20 شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
22931 1 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس معماری سازمانی زن / مرد 5
22913 1 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی زن 10 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
22954 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22953 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری اطلاعات زن / مرد 2 و مهندسی کامپیوتر و برق انجام می علوم کامپیوتر، مدیریت، مهندسی صنایع رشته ای توسط دانشکده های ریاضی و امور آموزشی این رشته گرایش بین شود.
22941 1 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 4
22928 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های چند رسانه ای زن / مرد 4
22915 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 16
22914 1 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی مرد 10 فقط مرد
22917 1 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 8
22918 1 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 9
22960 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های چند رسانه ای زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
22961 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سازمانی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
22949 1 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 40 آموزش محور.
22952 1 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 40 آموزش محور
22920 1 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22980 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22964 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر معماری سازمانی زن / مرد 8 .
22962 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر تجارت الکترونیکی زن / مرد 8 .
22963 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر سیستمهای تکنولوژی اطلاعات زن / مرد 8 .
22948 1 مجازی دانشگاه شیراز فارس تجارت الکترونیکی زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
22951 1 مجازی دانشگاه شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 40 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
22957 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22966 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22982 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن.
22987 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22981 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مرد 15 فقط مرد.
22983 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22967 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22971 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین تجارت الکترونیکی زن / مرد 20 .
22985 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
23000 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 40 آموزش محور
22969 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22997 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22976 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22994 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22986 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
23001 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 40 آموزش محور.
22990 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سفیر دانش - ایلام ایلام مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22975 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22989 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
23007 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران معماری سازمانی زن / مرد 40 آموزش محور
23005 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 40 آموزش محور.
22988 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22974 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22995 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22996 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22977 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران تجارت الکترونیکی زن / مرد 20 .
23002 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 40 آموزش محور.
23006 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 40 آموزش محور
22984 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22970 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تجارت الکترونیکی زن / مرد 20 .
22972 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22973 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22979 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22978 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22999 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22991 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22998 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22993 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
22992 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مدیریت سیستمهای اطلاعاتی زن / مرد 20
23003 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی زن / مرد 40 آموزش محور
22965 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
22939 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 1
22950 1 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان تجارت الکترونیکی زن / مرد 40 آموزش محور
22955 1 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی مرد 10 فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22956 1 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی زن 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن -
22968 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 20
23004 1 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران تهران تجارت الکترونیکی زن / مرد 40 آموزش محور

2 - مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23008 2 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23009 2 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین