دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مهندسی کامپیوتر

1 - معماری سیستم های کامپیوتری

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23017 1 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 10
23040 1 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 3
23057 1 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 5
23029 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 12 فاقد خوابگاه
23028 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 10
23016 1 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 9
23026 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 8
23039 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 5
23031 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 9
23032 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 9
23027 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 4
23021 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 16
23045 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 3
23010 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 8
23019 1 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 10 شرایط در انتهای دفترچه
23014 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 4
23015 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
23023 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
23024 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 3
23012 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 6
23043 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 3
23047 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 4
23037 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 4
23018 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 8
23025 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 14
23035 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 6
23041 1 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 6 شرایط در انتهای دفترچه
23030 1 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 5
23022 1 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 10
23033 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 11
23020 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 20
23044 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 2
23034 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 8
23051 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 2
23046 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 6
23013 1 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 5
23038 1 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 1
23048 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 3
23042 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 16
23052 1 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 40 آموزش محور
23060 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 20
23066 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن 20 فقط زن
23053 1 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 40 آموزش محور
23059 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 16 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23056 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23055 1 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23058 1 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23067 1 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری مرد 30 آموزش محور - فقط مرد
23054 1 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 40 آموزش محور
23065 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 20
23061 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 20
23068 1 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی معماری سیستم های کامپیوتری زن 30 توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
23064 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 20
23062 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 20
23063 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 20
23036 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 3
23049 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 3
23050 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 2
23011 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان معماری سیستم های کامپیوتری زن / مرد 6

2 - نرم افزار

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23095 2 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 7
23077 2 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 8 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
23084 2 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نرم افزار زن / مرد 6
23085 2 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نرم افزار زن / مرد 8
23096 2 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 8 فاقد خوابگاه
23099 2 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نرم افزار زن / مرد 8 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
23105 2 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نرم افزار زن / مرد 14 .
23120 2 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نرم افزار زن / مرد 2
23123 2 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار زن / مرد 3
23130 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نرم افزار زن / مرد 8 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
23136 2 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نرم افزار زن / مرد 2
23165 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران نرم افزار زن / مرد 20
23226 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان نرم افزار زن / مرد 20
23080 2 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار زن / مرد 20 .
23092 2 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 9
23118 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار زن / مرد 10
23102 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران نرم افزار زن / مرد 17
23125 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 3
23088 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 8
23093 2 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 8
23122 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 2
23079 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار زن / مرد 2
23078 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار زن / مرد 3 فاقد خوابگاه
23091 2 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار زن / مرد 11
23126 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 4
23103 2 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار زن / مرد 18
23090 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار زن / مرد 12 توضیحات در انتهای دفترچه
23071 2 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار زن / مرد 10
23076 2 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار زن / مرد 9
23072 2 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار زن 11 فقط زن
23097 2 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار زن / مرد 9
23074 2 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار زن / مرد 5
23082 2 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار زن / مرد 5
23124 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار زن / مرد 4
23128 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار زن / مرد 3
23112 2 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار زن / مرد 6
23134 2 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار زن / مرد 2
23114 2 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار زن / مرد 2
23113 2 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار زن 4 فقط زن
23100 2 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار زن / مرد 7
23116 2 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار زن / مرد 6
23107 2 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار زن / مرد 8
23075 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار زن / مرد 7
23109 2 روزانه دانشگاه یزد یزد نرم افزار زن / مرد 6
23115 2 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار زن / مرد 3
23098 2 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار زن / مرد 15 توضیحات در انتهای دفترچه
23129 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
23083 2 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار زن / مرد 16
23131 2 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار زن / مرد 4
23081 2 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23119 2 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار زن / مرد 2
23104 2 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار زن / مرد 5
23086 2 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری نرم افزار زن / مرد 19
23135 2 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار زن / مرد 3
23069 2 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار زن / مرد 16
23140 2 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نرم افزار زن / مرد 3
23108 2 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار زن / مرد 10
23110 2 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار زن / مرد 5
23106 2 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار زن / مرد 15
23073 2 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی نرم افزار زن / مرد 16
23137 2 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار زن / مرد 6
23151 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار زن / مرد 10
23139 2 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار زن / مرد 1
23152 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار زن / مرد 10
23167 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 20
23215 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران تهران نرم افزار زن 20 فقط زن
23146 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23142 2 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران نرم افزار زن / مرد 40 آموزش محور
23141 2 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 40 آموزش محور
23156 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار زن / مرد 20
23243 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران علوم داده زن / مرد 15
23148 2 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران نرم افزار زن / مرد 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23153 2 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان نرم افزار زن / مرد 10
23145 2 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23143 2 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار زن / مرد 40 آموزش محور
23154 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار زن / مرد 40 آموزش محور
23147 2 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نرم افزار زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23194 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران نرم افزار مرد 20 فقط مرد
23173 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران نرم افزار زن 20 فقط زن
23144 2 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار زن / مرد 40 آموزش محور
23155 2 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار زن / مرد 40 آموزش محور
23149 2 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23182 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار زن / مرد 20
23150 2 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23202 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان نرم افزار زن / مرد 20
23216 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران نرم افزار زن 15 فقط زن
23160 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار مرد 15 فقط مرد
23217 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران نرم افزار مرد 15 فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
23164 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار زن / مرد 20
23158 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
23187 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار زن / مرد 20
23168 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد نرم افزار زن / مرد 20
23219 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد نرم افزار زن / مرد 20
23240 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان نرم افزار زن / مرد 20
23209 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان نرم افزار زن / مرد 20
23157 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم نرم افزار زن / مرد 20
23186 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار زن / مرد 20
23162 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین نرم افزار زن / مرد 20
23220 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام نرم افزار زن / مرد 20
23161 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23169 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار زن / مرد 20
23171 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار زن / مرد 20
23214 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار زن / مرد 20
23223 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار زن / مرد 20
23163 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار زن / مرد 20
23170 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار زن / مرد 20
23166 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار زن / مرد 20
23229 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار زن / مرد 20
23218 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان نرم افزار زن / مرد 20
23183 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار زن / مرد 20
23221 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین نرم افزار زن / مرد 20
23241 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل نرم افزار زن / مرد 20
23193 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار زن / مرد 20
23177 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار زن / مرد 20
23204 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار زن / مرد 20
23239 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان نرم افزار زن / مرد 20
23236 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار زن / مرد 20
23201 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار زن / مرد 20
23228 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار زن / مرد 20
23181 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار زن / مرد 20
23199 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار زن / مرد 20
23197 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار زن / مرد 20
23210 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان نرم افزار زن / مرد 20
23178 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار زن / مرد 20
23192 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار زن / مرد 20
23190 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار زن / مرد 20
23203 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار زن / مرد 20
23224 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم نرم افزار زن / مرد 20
23188 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان نرم افزار زن / مرد 20
23225 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار زن / مرد 20
23179 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار زن / مرد 20
23238 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان کرمان نرم افزار زن / مرد 20
23191 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان نرم افزار زن / مرد 20
23227 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار زن / مرد 20
23172 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان نرم افزار زن / مرد 20
23213 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان نرم افزار زن / مرد 20
23175 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان نرم افزار زن / مرد 20
23185 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار زن / مرد 20
23230 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار زن / مرد 20
23235 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار زن / مرد 20
23198 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار زن / مرد 20