دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه مهندسی هوافضا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه مهندسی هوافضا

1 - مهندسی هوا فضا

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23434 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جلو برندگی زن / مرد 3 .
23435 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جلو برندگی زن / مرد 3 فاقد خوابگاه.
23505 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران جلو برندگی زن / مرد 2
23454 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 4
23455 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 4 فاقد خوابگاه
23474 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد.
23485 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد.
23566 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 3
23496 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد.
23494 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی فضایی زن / مرد 8 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران.
23547 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی فضایی زن / مرد 8 دفترچه - محل تحصیل تهران های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو.
23554 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران قدرت هوایی مرد 5 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد.
23442 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
23441 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 6
23483 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
23482 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 6
23452 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 6
23439 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 8
23479 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 11
23470 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
23469 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 6
23492 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 3
23493 1 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
23465 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 7
23449 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23436 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی زن / مرد 4 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23490 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده علوم و فناوری فضا
23489 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 4
23487 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی زن / مرد 5 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23476 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک زن / مرد 6 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23440 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 7
23445 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 8
23461 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی زن / مرد 15 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23509 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 3
23462 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های هوایی مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23477 1 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران آئرودینامیک مرد 15 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23447 1 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 5
23519 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 2
23473 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 11
23484 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 8
23527 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 3
23497 1 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23537 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 4
23498 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره زن / مرد 3
23499 1 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره زن / مرد 1 محل اجرای پروژه پژوهشکده علوم و فناوری فضا
23506 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران جلو برندگی زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23459 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی زن / مرد 5 فاقد خوابگاه
23460 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی زن / مرد 1
23480 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 5
23438 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 7
23466 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 8
23491 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 6
23453 1 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 8
23536 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران آئرودینامیک زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23524 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سازه های هوایی زن / مرد 7 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23464 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 5
23510 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 6
23450 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 5
23451 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
23478 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه.
23508 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 1
23488 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 5
23475 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی زن / مرد 5
23545 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 1
23543 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فضایی زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23495 1 روزانه پژوهشگاه هوا فضا تهران مهندسی فضایی زن / مرد 5
23448 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 4
23515 1 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 2
23517 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 3 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23471 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی زن / مرد 8 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
23549 1 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی فناوری ماهواره زن / مرد 2 محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
23486 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک زن / مرد 10
23518 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 1
23538 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 5
23458 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی زن / مرد 4
23446 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی زن / مرد 6
23528 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 8
23526 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 1
23544 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 1
23550 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره زن / مرد 1 توسط دو دانشکده مهندسی برق و هوافضا امور آموزش این رشته گرایش بین رشتهای انجام میشود.
23520 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 8
23546 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 5
23443 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلو برندگی زن / مرد 9 "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و شرایط علمی لازم (درج شده در سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23457 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 5 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران.
23548 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد.
23467 1 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی زن / مرد 12
23472 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی زن / مرد 9 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
23514 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جلو برندگی زن / مرد 1
23523 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی زن / مرد 3
23529 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه های هوایی زن / مرد 5
23542 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آئرودینامیک زن / مرد 2
23516 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 3
23535 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های هوایی زن / مرد 2
23463 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی زن / مرد 16
23437 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی زن / مرد 12
23444 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلو برندگی زن / مرد 9 "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه
23521 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 5 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران.
23481 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک زن / مرد 7
23456 1 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 5 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
23534 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران سازه های هوایی مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد.
23567 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23468 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی زن / مرد 14
23530 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های هوایی زن / مرد 4
23531 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان سازه های هوایی زن / مرد 9 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
23525 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه های هوایی زن / مرد 8
23512 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان جلو برندگی زن / مرد 9 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
23522 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 5 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن
23541 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران آئرودینامیک مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد.
23553 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران عملیات هوانوردی مرد 5 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23551 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران هوانوردی گرایش پهپاد مرد 5 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23552 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران خلبانی آزمایشگر مرد 5 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23555 1 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران ترافیک هوایی مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23539 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آئرودینامیک زن / مرد 3
23559 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23561 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 3
23507 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان جلو برندگی زن / مرد 6
23532 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های هوایی زن / مرد 8 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
23511 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جلو برندگی زن / مرد 9 خواهند آمد" - شرایط در انتهای دفترچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام شرایط علمی لازم (درج شده در سایت شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و "پذیرفته شدگان در صورت دارا بودن - محل تحصیل تهران
23563 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23564 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 1
23562 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه های هوایی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23557 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23556 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران جلو برندگی زن / مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23558 1 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 1
23568 1 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی فضایی زن / مرد 15 دفترچه - شرایط در انتهای دفترچه (NDUR) توضیحات در انتهای مشترک با دانشگاه دوستی ملل روسیه
23569 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه های هوایی زن / مرد 20
23533 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران سازه های هوایی زن / مرد 2
23540 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران آئرودینامیک زن / مرد 1
23565 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آئرودینامیک زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23500 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران هوانوردی گرایش پهپاد مرد 5 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23502 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران عملیات هوانوردی مرد 5 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23501 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران خلبانی آزمایشگر مرد 5 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23503 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران قدرت هوایی مرد 5 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23504 1 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران ترافیک هوایی مرد 10 های مسلح می باشد - شرایط در انتهای پذیرفته شده متعهد به جذب در نیرو دفترچه - فقط مرد
23513 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران جلو برندگی زن / مرد 1
23560 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس دینامیک پرواز و کنترل زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.