دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه علوم دام و طیور

1 - علوم دامی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24829 1 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3
24833 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24939 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 2
24940 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 2
24878 1 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام زن / مرد 3
24882 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز تغذیه دام زن / مرد 4
24972 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام زن / مرد 3
24975 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز تغذیه دام زن / مرد 2
25024 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران تغذیه دام زن / مرد 3
25025 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی تغذیه دام مرد 3 فقط مرد
24906 1 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور زن / مرد 3
24909 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز تغذیه طیور زن / مرد 3
24992 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور زن / مرد 3
24994 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز تغذیه طیور زن / مرد 2
24930 1 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی پرورش زنبور عسل زن / مرد 3
25008 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی پرورش زنبور عسل زن / مرد 3
24856 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24866 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24956 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2
24963 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 1
24890 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام زن / مرد 4
24862 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24854 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24894 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام زن / مرد 4
24920 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه طیور زن / مرد 4
24924 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور زن / مرد 3
24880 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه دام زن / مرد 4
24881 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام زن / مرد 4
24908 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه طیور زن / مرد 4
24907 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور زن / مرد 4
24832 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24873 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام زن / مرد 3
24905 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور زن / مرد 4
24886 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام زن / مرد 4
24849 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24923 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه طیور زن / مرد 4
24840 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24892 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام زن / مرد 4
24933 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران پرورش زنبور عسل زن / مرد 4
24855 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24918 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه طیور زن / مرد 4
24831 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24844 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24884 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام زن / مرد 4
24869 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24879 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام زن / مرد 4
24893 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام زن / مرد 4
24911 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه طیور زن / مرد 4
24897 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام زن / مرد 3
24941 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 2
24883 1 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام زن / مرد 3
24925 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه طیور زن / مرد 3
24830 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24917 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه طیور زن / مرد 4
24861 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
24891 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه دام زن / مرد 4
24948 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 1
24984 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام زن / مرد 1
24919 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه طیور زن / مرد 4
24860 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24932 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پرورش زنبور عسل زن / مرد 4
24913 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور زن / مرد 4
25002 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه طیور زن / مرد 4
24916 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه طیور زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
24876 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام زن / مرد 4 .
24874 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام زن / مرد 4 .
24887 1 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام زن / مرد 7
24993 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه طیور زن / مرد 2
24915 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور زن / مرد 4
24902 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه طیور زن / مرد 3 .
25001 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه طیور زن / مرد 1
24922 1 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه طیور زن / مرد 3
24949 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24868 1 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24870 1 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24959 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2
25010 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان پرورش زنبور عسل زن / مرد 2
24997 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور زن / مرد 2
24964 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2
24889 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام زن / مرد 4
24838 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24968 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام زن / مرد 2
24951 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2
24863 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24839 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
24896 1 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه دام زن / مرد 3
24899 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام زن / مرد 3
24987 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور زن / مرد 2
24914 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه طیور زن / مرد 3
24858 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24864 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24888 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه دام زن / مرد 3
24903 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور زن / مرد 4 .
24825 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3
24842 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24974 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام زن / مرد 2
25003 1 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور زن / مرد 3
24847 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3
24981 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام زن / مرد 4
24960 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24865 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24841 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24846 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24921 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه طیور زن / مرد 3
24982 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام زن / مرد 4
24970 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام زن / مرد 4 .
24989 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور زن / مرد 3 .
24895 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه دام زن / مرد 3
24834 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24843 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24898 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام زن / مرد 3
24837 1 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3
24944 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24980 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام زن / مرد 4
24926 1 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور زن / مرد 3
24867 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24836 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24850 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4 .
25011 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران پرورش زنبور عسل زن / مرد 4
24985 1 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام زن / مرد 3
24900 1 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور زن / مرد 3
24910 1 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور زن / مرد 3
24999 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه طیور زن / مرد 4
24927 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه طیور زن / مرد 3
24826 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4 .
24845 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3
24978 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام زن / مرد 2
24943 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 2
24983 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام زن / مرد 2
25000 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه طیور زن / مرد 3
24853 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24962 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2
24877 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام زن / مرد 4
24872 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24904 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه طیور زن / مرد 4
24961 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24965 1 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24998 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور زن / مرد 2
24828 1 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24912 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور زن / مرد 4 .
24945 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3
24979 1 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام زن / مرد 7
24947 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 2
24848 1 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3
24827 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4 .
24852 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24928 1 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان تغذیه طیور زن / مرد 5
24835 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4 .
24875 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام زن / مرد 3 .
24851 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24934 1 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 2
24946 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24885 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام زن / مرد 4 .
24859 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24931 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان پرورش زنبور عسل زن / مرد 4
24857 1 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24969 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام زن / مرد 2 .
24952 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2 .
24955 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4
24991 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور زن / مرد 4
24976 1 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام زن / مرد 3
24936 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 1 .
24953 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2
24935 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3 .
24938 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4
24954 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2
24967 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24901 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه طیور زن / مرد 4
24929 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پرورش زنبور عسل زن / مرد 4 .
24986 1 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام زن / مرد 3
24973 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام زن / مرد 4
24950 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 3
24995 1 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور زن / مرد 3
24937 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 2
24957 1 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24977 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام زن / مرد 2 .
24971 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام زن / مرد 2
24942 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 2 .
25014 1 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25005 1 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه طیور زن / مرد 3
24988 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه طیور زن / مرد 3
25007 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پرورش زنبور عسل زن / مرد 2 .
25004 1 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور زن / مرد 3
24990 1 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه طیور زن / مرد 2
24996 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور زن / مرد 2 .
25009 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان پرورش زنبور عسل زن / مرد 2
24958 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 2
25018 1 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25006 1 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان تغذیه طیور زن / مرد 4
25020 1 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
25027 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران تغذیه طیور زن / مرد 5
25022 1 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور زن / مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25016 1 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
25026 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران تغذیه دام زن / مرد 5
24871 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد مغان) اردبیل فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
24966 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی پارس آباد مغان) اردبیل فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 3
25019 1 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه طیور زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25015 1 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
25012 1 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
25013 1 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی دام و طیور زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه