دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

علوم و مهندسی صنایع غذایی

1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25161 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران صنایع غذایی زن / مرد 4
25167 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی زن / مرد 3
25203 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران صنایع غذایی زن / مرد 3
25208 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی زن / مرد 2
25170 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز شیمی مواد غذایی زن / مرد 3 .
25173 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران شیمی مواد غذایی زن / مرد 4
25211 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز شیمی مواد غذایی زن / مرد 2 .
25184 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25188 1 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز فناوری مواد غذایی زن / مرد 3 .
25199 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25222 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان فناوری مواد غذایی زن / مرد 3
25224 1 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) البرز فناوری مواد غذایی زن / مرد 2 .
25233 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25187 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی زن / مرد 1 فاقد خوابگاه
25186 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی زن / مرد 6
25193 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25192 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
25164 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی زن / مرد 3
25198 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25179 1 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25185 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25169 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی زن / مرد 4
25177 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25228 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25172 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی مواد غذایی زن / مرد 4 توضیحات در انتهای دفترچه
25160 1 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی زن / مرد 4
25218 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25182 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25175 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی زن / مرد 4
25196 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25191 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی زن / مرد 4 .
25163 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان صنایع غذایی زن / مرد 4
25195 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان فناوری مواد غذایی زن / مرد 4 .
25180 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25165 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز خوزستان صنایع غذایی زن / مرد 4 .
25197 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25206 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی زن / مرد 3
25183 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25174 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی مواد غذایی زن / مرد 4
25214 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی زن / مرد 1
25181 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25166 1 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی زن / مرد 4
25159 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی زن / مرد 4
25223 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25216 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25194 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی زن / مرد 7
25202 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی زن / مرد 4
25176 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25232 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25205 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان صنایع غذایی زن / مرد 2
25227 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی زن / مرد 2 .
25210 1 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی زن / مرد 4
25168 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی زن / مرد 4
25220 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25189 1 روزانه دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25201 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی زن / مرد 2
25230 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی زن / مرد 4
25225 1 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی زن / مرد 3
25207 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی زن / مرد 4
25209 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی زن / مرد 3
25221 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25215 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25178 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 4 .
25171 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی مواد غذایی زن / مرد 3
25162 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان صنایع غذایی زن / مرد 4
25190 1 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فناوری مواد غذایی زن / مرد 4 .
25231 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی زن / مرد 2
25229 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25213 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی مواد غذایی زن / مرد 1
25226 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فناوری مواد غذایی زن / مرد 2 .
25219 1 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 1
25212 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی مواد غذایی زن / مرد 2
25217 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 2 .
25204 1 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان صنایع غذایی زن / مرد 2
25237 1 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25236 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25234 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25235 1 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25241 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران صنایع غذایی زن / مرد 5
25249 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25243 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان صنایع غذایی زن / مرد 5
25246 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25239 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی زن / مرد 5
25242 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی زن / مرد 5
25250 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی فناوری مواد غذایی زن / مرد 5 فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی واقع محل انجام رساله در پژوهشکده علوم و در مشهد
25244 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25240 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر صنایع غذایی زن / مرد 5
25245 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی زن / مرد 5 فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی واقع محل انجام رساله در پژوهشکده علوم و در مشهد
25247 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25248 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25200 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فناوری مواد غذایی زن / مرد 5
25238 1 پردیس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه