دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در رشته مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

مجموعه معماری

1 - مهندسی معماری

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25799 1 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 8
25796 1 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 14 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
25843 1 نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 2
25899 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی معماری زن / مرد 20
25932 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی معماری زن / مرد 20
25804 1 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 9
25830 1 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 7
25833 1 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 1
25797 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری زن / مرد 3
25798 1 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
25815 1 روزانه دانشگاه هنر تهران مهندسی معماری زن / مرد 20
25824 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فناوری زن / مرد 5
25822 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مسکن زن / مرد 8
25820 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران معماری آموزشی و فرهنگی زن / مرد 8
25823 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران پایداری زن / مرد 8
25821 1 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فضاهای درمانی و بهداشتی زن / مرد 5
25846 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فضاهای درمانی و بهداشتی زن / مرد 2
25848 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران پایداری زن / مرد 3
25845 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران معماری آموزشی و فرهنگی زن / مرد 3
25847 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مسکن زن / مرد 3
25849 1 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فناوری زن / مرد 2
25805 1 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری زن / مرد 14 توضیحات در انتهای دفترچه
25795 1 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 10
25818 1 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 20
25808 1 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 6
25813 1 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 12
25817 1 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 10 فقط مرد
25816 1 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 10 فقط زن
25806 1 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 20
25852 1 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25851 1 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی معماری زن / مرد 8
25920 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 20
25819 1 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری زن / مرد 8
25812 1 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 19
25809 1 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 18
25794 1 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری زن / مرد 7
25801 1 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری زن / مرد 12
25803 1 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن / مرد 12
25828 1 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 2
25835 1 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 2
25827 1 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری زن / مرد 3
25839 1 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 7
25841 1 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 1 فقط مرد
25838 1 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 9
25842 1 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 1 فقط زن
25844 1 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری زن / مرد 3
25831 1 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری زن / مرد 2
25807 1 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری زن / مرد 20
25825 1 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن / مرد 3
25800 1 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 12
25836 1 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 9
25802 1 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری زن / مرد 15
25850 1 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25791 1 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن / مرد 10
25837 1 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن / مرد 4
25860 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران فناوری زن / مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
25858 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مسکن زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
25857 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران معماری آموزشی و فرهنگی زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
25859 1 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران پایداری زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه.
25810 1 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری زن / مرد 20
25811 1 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری زن / مرد 14
25855 1 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی معماری زن / مرد 20
25867 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 20
25814 1 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن / مرد 20
25946 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مسکن زن / مرد 20
25792 1 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن / مرد 6
25834 1 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری زن / مرد 10
25862 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری زن / مرد 10
25876 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 20
25866 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 20
25840 1 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن / مرد 8
25832 1 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن / مرد 7
25853 1 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25826 1 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن / مرد 2
25856 1 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری زن / مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25854 1 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 19 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25875 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25869 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 20 توضیحات در انتهای دفترچه
25872 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
25901 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام ـ کرج البرز مهندسی معماری زن 20 فقط زن
25873 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری زن / مرد 20
25878 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مهندسی معماری زن / مرد 20
25863 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی معماری زن / مرد 15
25931 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 20
25868 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری زن / مرد 20
25871 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری زن / مرد 20
25865 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مهندسی معماری زن / مرد 15
25864 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان مهندسی معماری زن / مرد 15
25942 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 20
25895 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری زن / مرد 20
25861 1 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی معماری زن / مرد 15
25894 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری زن / مرد 20
25935 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 20
25877 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری زن / مرد 20
25915 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 20
25926 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
25879 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن / مرد 20
25874 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی معماری زن / مرد 20
25943 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مهندسی معماری زن / مرد 20
25936 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 20
25944 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 20
25912 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری زن / مرد 20
25930 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری زن / مرد 20
25939 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی معماری زن / مرد 20
25896 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
25945 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مهندسی معماری زن / مرد 20
25925 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری زن / مرد 20
25922 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 20
25870 1 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25886 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 20
25885 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری زن / مرد 20
25884 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 20
25891 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25941 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25913 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 20
25890 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
25937 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
25933 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 20
25904 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
25892 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری زن / مرد 20
25911 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 20
25908 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری زن / مرد 20
25882 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن / مرد 20
25903 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25887 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری زن / مرد 20
25921 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی معماری زن / مرد 20
25889 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری زن / مرد 20
25917 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان مهندسی معماری زن / مرد 20
25923 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن / مرد 20
25909 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری زن / مرد 20
25893 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 20
25897 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی معماری زن / مرد 20
25927 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی معماری زن / مرد 20
25929 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 20
25916 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری زن / مرد 20
25883 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری زن / مرد 20
25905 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری زن / مرد 20
25906 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری زن / مرد 20
25888 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری زن / مرد 20
25900 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری زن / مرد 20
25902 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری زن / مرد 20
25940 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25880 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25907 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25914 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25918 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25934 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری زن / مرد 20
25919 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25928 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25898 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25881 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25910 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25938 1 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری زن / مرد 20
25793 1 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری زن / مرد 13
25829 1 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 14
25924 1 غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی معماری زن / مرد 20

2 - مهندسی معماری منظر

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25948 2 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 7 در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل
25962 2 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری منظر زن / مرد 3 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25952 2 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 7
25951 2 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 6
25949 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 2
25950 2 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 2 فاقد خوابگاه
25957 2 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 4
25958 2 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 1
25953 2 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری منظر زن / مرد 6 توضیحات در انتهای دفترچه
25947 2 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر زن / مرد 8
25955 2 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر زن / مرد 2
25960 2 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25963 2 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 20
25970 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 20
25966 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام ـ کرج البرز مهندسی معماری منظر زن 20 فقط زن
25964 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری منظر زن / مرد 20
25965 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری منظر زن / مرد 20
25968 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری منظر زن / مرد 20
25967 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری منظر زن / مرد 20
25969 2 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر زن / مرد 20
25954 2 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 5
25956 2 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 7
25959 2 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 3
25961 2 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر زن / مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

3 - مهندسی معماری اسلامی

کد رشته دانشگاه کد ضریب نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25974 3 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی مرد 11 فقط مرد
25973 3 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی زن 11 فقط زن
25977 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی زن / مرد 20
25976 3 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی زن 2 فقط زن
25975 3 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی مرد 2 فقط مرد
25980 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام ـ کرج البرز مهندسی معماری اسلامی زن 20 فقط زن
25978 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی مرد 15 فقط مرد
25979 3 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی زن 15 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25981 3 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری اسلامی زن / مرد 20
25972 3 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری اسلامی مرد 15 فقط مرد
25971 3 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری اسلامی زن 11 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن

4 - مطالعات معماری ایران