کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10048 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان زن 25
انسانی - با آزمون 10049 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران پژوهشگری اجتماعی زن 25
انسانی - با آزمون 10050 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 30
انسانی - با آزمون 10051 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10052 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 25
انسانی - با آزمون 10053 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 25
انسانی - با آزمون 10054 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 25
انسانی - با آزمون 10055 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 30
انسانی - با آزمون 10056 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 25
انسانی - با آزمون 10057 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10058 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10059 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 25
انسانی - با آزمون 17633 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 15
انسانی - با آزمون 17634 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 33
انسانی - با آزمون 17635 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
انسانی - با آزمون 17636 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی زن 15
انسانی - با آزمون 17637 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 15
انسانی - با آزمون 17638 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 15
انسانی - نیمه متمرکز 21840 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن - مرد 18