کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10480 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10481 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10482 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10483 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10484 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10485 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10486 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10487 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10488 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 18013 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18015 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18016 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10489 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10490 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10491 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10492 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10493 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10494 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10495 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10496 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10497 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 18017 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18019 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 18020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - نیمه متمرکز 21871 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن - مرد 42