دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان فارس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26341 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی با آزمون زن 36
17459 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
26342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 36
26343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 36
26344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
26345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
26346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
26347 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27133 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 24 -
27148 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10175 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی با آزمون هردو 45
10176 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 35
10177 روزانه دانشگاه جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 40
10250 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 30
22718 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 18
10251 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 5
22719 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 2
10375 روزانه دانشگاه شیراز فارس پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 40
10376 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ با آزمون هردو 20
10377 روزانه دانشگاه شیراز فارس جغرافیا با آزمون هردو 30
10378 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون هردو 70
10379 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 35
10380 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 35
10381 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم تربیتی با آزمون هردو 75
10382 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی با آزمون هردو 35
10383 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 15
10384 روزانه دانشگاه شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
10385 روزانه دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 15
22809 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 18
22811 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 18
22812 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 36
22813 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 18
22814 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 18
22815 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
22816 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
22817 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری با آزمون هردو 12
10386 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون هردو 200 محل تحصیل دانشکده آموزش های الکترونیکی
22818 مجازی دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120 محل تحصیل دانشکده آموزش های الکترونیکی
22884 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 6
22885 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 6
22886 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 6
22887 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 6
10604 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی با آزمون هردو 20
10640 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 40
10641 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 40
23103 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی با آزمون هردو 24
10642 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
23104 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس روانشناسی با آزمون هردو 20
23105 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 24
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12826 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه شیراز
12875 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12877 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12878 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12879 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12885 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه شیراز
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14220 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت تنگستان
14221 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت بوشهر
14222 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت خارک
14240 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت شبانکاره
14241 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت سعدآباد
14242 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت دشتستان
14264 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کنگان
14265 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه
14266 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دیر
14267 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دشتی
14268 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت بردخون
14269 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت جم
14270 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کنگان
14271 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه
14290 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت دیلم
14291 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت گناوه
14539 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت شادگان
14540 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت دشت آزادگان
14541 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت خرمشهر
14542 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت اروندکنار
14543 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی آبادان، دشت آزادگان، هویزه، خرمشهر، شادگان/محل خدمت آبادان
14559 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه دو اهواز
14560 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه سه اهواز
14561 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه چهار اهواز
14562 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت باوی
14563 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت کارون
14564 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کارون، اهواز، باوی، حمیدیه/محل خدمت ناحیه یک اهواز
14578 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
14579 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت باغملک
14580 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت ایذه
14581 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت اندیکا
14582 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محـل خـدمت منـاطق عشـایری بـه انتخـاب استان
14591 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت رامهرمز
14592 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هنـدیجان، بندرماهشـهر/محـل خـدمت بنـدر امـام خمینی
14593 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر/محل خدمت ماهشهر
14603 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شوشتر
14604 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت سردشت
14605 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت دزفول
14606 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دزفول، شوش، اندیمشک، شوشتر/محل خدمت شوشتر
14660 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سمنان، سرخه، مهدی شهر/محل خدمت سمنان
14670 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت بیارجمند
14671 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میامی، بیارجمند، بسطام/محل خدمت میامی
14684 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گرمسار، آرادان/محل خدمت گرمسار
16835 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 10 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
14862 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16836 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 15 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروسـتان، شیراز، کوار، مرودشـت/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16838 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
14868 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخـاب استان
16839 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 15 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخـاب استان
16842 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخاب استان
14873 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخاب استان
16843 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخاب استان
16846 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشـبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
14878 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16847 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 10 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآبـاد، قیر و کارزین/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16851 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی استانی (عشایری فارس) /محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
16853 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
14885 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16854 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16857 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 11 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش بـه انتخـاب استان
14894 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخـاب استان
16858 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 15 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخـاب استان
15417 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشترینان، الیگودرز، ازنا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
15425 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشهر، زاغه، پاپی، ویسیان، چگنی
15568 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ناحیه 1 بندرعباس
15569 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ناحیه 2 بندرعباس
15570 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت فین و سیاهو
15582 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرلنگه/محل خدمت بندر لنگه
15592 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
15597 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی حاجی آباد/محل خدمت حاجی آباد
15623 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
15624 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت بشاگرد
15696 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
15697 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بهاباد، بافق/محل خدمت بافق، بهاباد
15708 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
15709 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
15717 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
15718 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی مهریز، خاتم، مروست/محل خدمت خاتم، مروست، مهریز
15731 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
15732 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 2 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
15744 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
15745 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان و ادبیات فارسی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25768 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 36
25769 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17394 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25922 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25923 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17399 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25954 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 36
17406 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25993 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حقوق با آزمون هردو 60
26139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 36
26140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 36
26141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 36
17427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26143 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26144 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری با آزمون هردو 30
20179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حقوق با آزمون هردو 50
24563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 30
24564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 60
24565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 30
24567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
24568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
24569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
20064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس روانشناسی با آزمون هردو 30
20155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30