دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان لرستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27156 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی با آزمون مرد 36 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 70
10002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون هردو 62
10003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون هردو 70
10004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 70
22551 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 46
10005 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون هردو 20
10007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون هردو 20
10008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
22552 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
10513 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی با آزمون هردو 35
10514 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ با آزمون هردو 25
10515 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10516 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق با آزمون هردو 30
10517 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 35
10518 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 35
10519 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم تربیتی با آزمون هردو 35
10520 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی با آزمون هردو 35
10521 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 40
10522 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 35
22974 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
22975 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 21
22977 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
10523 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10524 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حقوق با آزمون هردو 20
10525 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10526 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم سیاسی با آزمون هردو 15
22978 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
22980 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
22981 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 30
10527 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
22982 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی زن 30
22983 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 24
22984 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 24
22985 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان حسابداری با آزمون مرد 9
22986 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 9
22987 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی مرد 30
22988 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 24
22989 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 24
22990 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 24
22991 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان حسابداری با آزمون مرد 12
22992 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان روانشناسی با آزمون مرد 12
22993 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 12
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14058 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نمین
14089 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خلخال
14135 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد، طالقان
14136 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت اشتهارد، طالقان
14149 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 2 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
14150 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 4 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت مناطق چهارگانه کرج
14162 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
14163 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت نظرآباد، ساوجبلاغ
14177 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
14228 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت دشتستان
14248 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت بردخون
14249 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت جم
14302 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 3 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت مناطق 51 تا 91
14282 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت بندر ریگ
14339 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی شهر کرد، سامان، بن/محل خدمت شهرکرد، لاران، سامان، بن
14344 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 2 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی کوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان، کوهرنگ
14352 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی کیار، اردل/محل خدمت اردل، میانکوه، کیار
14359 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی لردگان/محل خدمت لردگان، فلارد، خانمیرزا، عشایر
14371 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی بیرجند، خوسف، درمیان/محل خدمت بیرجند
14394 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی زیرکوه، قاینات/محل خدمت قاین
14490 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی بجنورد/محل خدمت بجنورد
14509 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی شیروان، فاروج/محل خدمت شیروان
14645 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی طارم/محل خدمت طارم
14859 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
14865 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محـل خـدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخاب استان
14888 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 3 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخاب استان
14889 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخاب استان
14903 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی آبیک، البرز، قزوین/محل خدمت آبیک
14932 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت اسفرورین
14933 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی آوج، تاکستان، بویین زهرا/محل خدمت تاکستان
14961 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی قزوین، البرز/محل خدمت رودبارالموت
14988 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
15002 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریش آباد
15003 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی قروه، دهگلان/محل خدمت قروه، دهگلان، سریش آباد
15015 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 2 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
15016 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
15136 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه.ناحیه 3
15171 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت یاسوج
15201 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت چاروسا
15202 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی کهگیلویه، لنده، چرام/محل خدمت دهدشت (کهکیلویه)
15229 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی گچساران، باشت/محل خدمت گچساران
15248 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت/محل خدمت آزادشهر
15249 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت/محل خدمت رامیان
15276 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گمیشان
15277 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی آق قلا، گرگان، بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان/محل خدمت گرگان
15306 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت مراوه تپه
15307 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت گنبد
15308 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی گنبد، گالیکش، کلاله، مراوه تپه/محل خدمت کلاله
15377 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی عمارلو، رحمت آباد، رودبار/محل خدمت رودبار
15397 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی تالش/محل خدمت تالش
16115 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 12 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشـترینان، الیگـودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
16116 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 16 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی ازنا، بروجرد، الیگودرز، درود/محل خدمت بروجرد، اشـترینان، الیگـودرز، ازنـا، ززومـاهرو، سیلاخور، دورود
16119 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی پلدختر، کوهدشت، رومشگان/محل خدمت کوهدشت، طرحان، کوهنانی، پلدختر، معمولان، رومشگان
16120 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی پلدختر، کوهدشت، رومشگان/محل خدمت کوهدشت، طرحان، کوهنانی، پلدختر، معمولان، رومشگان
16128 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 12 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشـهر، زاغـه، پـاپی، ویسیان، چگنی
16129 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 16 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی خرم آباد، دوره، چگنی/محل خدمت خرم آباد، عشایری، بیرانشـهر، زاغـه، پـاپی، ویسیان، چگنی
16134 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نور آباد، کاکاوند، الشتر
16139 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی نورآباد، سلسله/محل خدمت نور آباد، کاکاوند، الشتر
15499 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
15500 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
15519 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
15520 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
15542 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
15585 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 1 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
15586 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت بیابان سیریک
15543 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
15615 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
15616 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت بشاگرد
15702 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 2 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
15703 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی تفت، ابرکوه، نیر/محل خدمت ابرکوه، نیر، تفت
15723 روزانه پردیس آیت اله کمالوند خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون زن 2 پردیس آیتاله کمالوند خرمآباد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
15724 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی میبد، اردکان، صدوق(اشکذر)/محل خدمت اردکان، میبد، صدوق(اشکذر)
15737 روزانه پردیس علامه طباطبائی خرمآباد لرستان دبیری تاریخ با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی خرم آباد/ مخصوص داوطلبان بومی یزد، زارچ/محل خدمت یزد، زارچ
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25791 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
20754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حسابداری با آزمون هردو 30
25173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 30
20776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20836 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25216 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حقوق با آزمون هردو 50
25180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان حسابداری با آزمون هردو 30
25181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 30
25182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
25183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
20794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30