کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - صرفا سوابق - 1

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - صرفا سوابق - 1
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - صرفا سوابق 10016 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 17609 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - صرفا سوابق 10023 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10024 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10025 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10026 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10027 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10028 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه اردکان یزد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10038 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10039 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10040 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10041 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10042 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10043 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10044 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) آذربایجان غربی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10045 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) آذربایجان غربی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10068 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10069 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10070 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10071 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10072 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10073 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10074 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10075 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10076 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 17646 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - صرفا سوابق 10085 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10086 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10087 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10088 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10098 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10099 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10100 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10101 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10102 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10103 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10104 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10105 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10106 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10107 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10108 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10109 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10110 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 17667 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10111 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10112 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10148 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10149 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10150 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 24
تجربی - صرفا سوابق 10151 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10152 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10168 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10171 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10172 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 10173 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 10174 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10175 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10176 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10205 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جهرم فارس مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10211 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10212 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10213 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10214 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10215 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10216 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10217 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10218 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10219 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10220 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10221 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10222 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10223 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10224 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10225 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10226 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10227 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10228 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10229 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 17706 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 11
تجربی - صرفا سوابق 10240 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10241 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10242 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10254 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 10255 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10256 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 10257 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 10258 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10259 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 10260 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10261 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10279 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10280 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10281 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10282 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10283 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10284 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10285 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 17737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 10286 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10294 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10295 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 10296 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10297 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10298 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10299 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10300 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10301 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10302 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10303 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10304 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10305 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 17744 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 10306 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10307 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10308 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10309 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10310 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10311 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10312 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10313 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی چوب و کاغذ مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10314 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10315 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات زن 20
تجربی - صرفا سوابق 10316 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10317 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10318 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10319 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10320 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 17745 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 11
تجربی - صرفا سوابق 17746 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10332 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10333 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10334 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10335 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10336 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10337 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10338 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10339 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10340 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم دامی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10349 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10350 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10351 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10352 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10353 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10354 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10357 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10358 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10359 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10360 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10361 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10362 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10364 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10365 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10366 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10373 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10374 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 17791 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - صرفا سوابق 10397 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10398 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10399 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی جنگلداری زن - مرد 1
تجربی - صرفا سوابق 10400 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 1
تجربی - صرفا سوابق 10418 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10419 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10420 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10421 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10422 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10423 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10424 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10470 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10471 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10488 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10489 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10490 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10491 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10492 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10493 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10494 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10495 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10496 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی خاتمالانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10499 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 10500 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10503 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10504 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10505 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10506 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10507 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10508 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) سمنان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 17889 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران علوم انتظامی مرد 180
تجربی - صرفا سوابق 10518 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10519 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی تولیدات گیاهی مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10520 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن 18
تجربی - صرفا سوابق 10521 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10522 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم باغبانی زن 12
تجربی - صرفا سوابق 10523 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10524 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 10525 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی فضای سبز مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10526 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی گیاه پزشکی مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10527 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری مرد 8
تجربی - صرفا سوابق 10528 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن 12
تجربی - صرفا سوابق 10534 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10535 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی جنگلداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10536 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10537 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10538 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی شیلات زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10539 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10540 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10541 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10542 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10543 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10544 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی جنگلداری زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10545 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10546 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10547 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی شیلات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10548 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10549 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10550 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10555 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10556 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10557 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10558 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10559 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10560 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10561 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی شیلات زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10562 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10563 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10564 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10565 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10568 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10569 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10570 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 5
تجربی - صرفا سوابق 10571 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی شیلات زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 17910 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 17911 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 17918 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - صرفا سوابق 17919 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - صرفا سوابق 10609 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10614 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فسا فارس مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10615 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه فسا فارس مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10631 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10632 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10633 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10634 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10635 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10636 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10637 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10638 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10639 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10640 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10641 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10642 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10643 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10644 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10645 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10646 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 17991 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10654 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10660 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی دریا زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 10661 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10662 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10663 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 17995 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی زن - مرد 24
تجربی - صرفا سوابق 10664 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گنبد گلستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10674 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10675 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10677 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10678 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10679 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10680 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10681 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10694 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10695 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10696 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10697 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10698 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10699 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10700 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10701 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10702 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی گیاه پزشکی مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18027 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان علوم ورزشی مرد 11
تجربی - صرفا سوابق 10703 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) لرستان مهندسی گیاه پزشکی مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10712 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10713 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10728 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10729 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10730 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10731 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10732 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10733 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10734 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی خاک زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10735 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی جنگلداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10736 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی چوب و کاغذ زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10737 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10738 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10739 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی علوم دامی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10740 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی فضای سبز زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10741 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18057 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن - مرد 6
تجربی - صرفا سوابق 10742 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10743 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10744 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10745 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان) اردبیل مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10746 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر) اردبیل کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 50
تجربی - صرفا سوابق 10747 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده کشاورزی شهرستان مشگین شهر) اردبیل کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 50
تجربی - صرفا سوابق 10757 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10758 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10759 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10760 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10761 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10762 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10763 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10769 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10770 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10771 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10772 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10773 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10774 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10775 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10776 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10777 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10778 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10779 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10780 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10781 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10782 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10783 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ملایر همدان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10784 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی زن - مرد 50
تجربی - صرفا سوابق 10785 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10786 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10787 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10788 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10789 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10792 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10793 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 18083 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی مرد 9
تجربی - صرفا سوابق 10794 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10795 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10796 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10803 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان اقیانوس شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 10804 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10805 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان اقیانوس شناسی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10806 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10807 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10808 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 18096 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن - مرد 4
تجربی - صرفا سوابق 10809 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10810 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10811 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10812 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10813 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10814 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی فضای سبز زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10821 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10822 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10823 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10824 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10825 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی جنگلداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10826 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10827 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10828 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10835 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یزد یزد مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10836 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یزد یزد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10838 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10839 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10840 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10841 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10842 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10843 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10848 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10849 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع مبلمان زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10850 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10851 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10852 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10853 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع مبلمان زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10854 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10855 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10858 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی زن 25
تجربی - صرفا سوابق 10859 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی تولیدات گیاهی زن 25
تجربی - صرفا سوابق 18122 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی زن 27
تجربی - صرفا سوابق 10860 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی زن 20
تجربی - صرفا سوابق 10861 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی تولیدات گیاهی زن 20
تجربی - صرفا سوابق 18123 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی زن 3
تجربی - صرفا سوابق 10862 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10863 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10864 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10865 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10866 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10867 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10868 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10869 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10870 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10871 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و فرآوری خرما زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10872 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 18132 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 18133 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10873 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10874 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10875 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10876 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10877 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10878 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10879 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10880 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10881 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10882 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و فرآوری خرما زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10883 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 18134 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 18135 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
تجربی - صرفا سوابق 10884 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 10885 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10886 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10887 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10888 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10889 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 10
تجربی - صرفا سوابق 10892 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 20694 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم ادیان و مذاهب زن - مرد 36
تجربی - صرفا سوابق 20698 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20699 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20700 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20701 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20702 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20703 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20704 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 20705 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن 15
تجربی - صرفا سوابق 20706 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20707 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن 15
تجربی - صرفا سوابق 20708 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت بیمه زن 15
تجربی - صرفا سوابق 20709 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن 15
تجربی - صرفا سوابق 20710 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی زن 15
تجربی - صرفا سوابق 20711 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20712 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان تاریخ اسلام زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20719 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20720 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20721 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20722 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20723 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20729 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20730 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20731 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20734 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20735 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20736 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20737 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20738 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی ورزش زن - مرد 46
تجربی - صرفا سوابق 20739 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20741 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20742 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20743 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی امور بیمه زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20744 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20747 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20748 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت هتلداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13532 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13533 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی جنگلداری زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13534 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی شیلات زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20750 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20751 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم اقتصادی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20752 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20753 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20761 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20762 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20763 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20764 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20765 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20766 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20771 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن 30
تجربی - صرفا سوابق 20772 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20767 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
تجربی - صرفا سوابق 21650 مجازی غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 36
تجربی - صرفا سوابق 20768 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران علوم قرآن و حدیث زن 54
تجربی - صرفا سوابق 20769 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران فقه و حقوق اسلامی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20770 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) تهران فلسفه و کلام اسلامی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20786 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20787 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 42
تجربی - صرفا سوابق 20788 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20789 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20790 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان معارف اسلامی و علوم تربیتی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20791 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی تربیت معلم قرآن مجید زن 30
تجربی - صرفا سوابق 20792 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان کاردانی تربیت معلم قرآن مجید زن 30
تجربی - صرفا سوابق 20794 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 12
تجربی - صرفا سوابق 20795 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران شیعه شناسی زن 12
تجربی - صرفا سوابق 20796 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 12
تجربی - صرفا سوابق 20797 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20798 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20799 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد دزفول) خوزستان فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20800 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد ساوه) مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20801 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد ساوه) مرکزی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20802 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم زبان و ادبیات عربی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20803 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20804 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل واحد قم) قم فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20805 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم معارف اسلامی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 13538 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13539 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی فضای سبز زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 20810 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20811 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20812 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20813 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20815 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20816 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20817 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20818 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20819 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20820 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20821 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20822 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20823 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20824 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20825 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20826 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20827 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20828 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی حسابداری زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20829 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20830 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20831 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20832 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن 24
تجربی - صرفا سوابق 20833 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20834 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20835 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20836 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آریوبرزن - نورآباد ممسنی فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13542 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13543 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 20837 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20838 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20839 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20840 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20841 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آفرینش - بروجرد لرستان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20845 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20846 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20847 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20848 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20849 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20850 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کمال - ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20852 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20853 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20854 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13545 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 20855 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20856 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20857 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20858 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر زنجان کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20859 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 42
تجربی - صرفا سوابق 20861 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20862 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20863 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20864 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20865 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مربیگری ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20866 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20867 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20869 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارس - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20878 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران علوم ورزشی مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20879 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی استرآباد - گرگان گلستان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20881 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20882 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20883 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20884 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20885 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20886 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20887 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20889 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20890 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20891 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20893 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان حسابداری زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20894 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان علوم ورزشی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20895 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت امور بانکی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20896 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت بازرگانی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20897 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان مدیریت صنعتی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 20898 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی امور بانکی زن 30
تجربی - صرفا سوابق 20899 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان کاردانی حسابداری زن 30
تجربی - صرفا سوابق 20900 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20901 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20902 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بیمه زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20903 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20904 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20905 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20907 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20908 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20909 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20910 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20911 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امید - نهاوند همدان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20913 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20914 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20915 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20916 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20917 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13550 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 13551 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13552 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی شیمی آزمایشگاهی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 20919 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20920 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20921 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20922 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20923 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20924 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20925 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20927 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20928 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20929 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20930 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20931 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20933 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20934 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13553 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مهندسی صنایع مبلمان زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20935 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20936 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ایمان و اندیشه - ملایر همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20937 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20938 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20939 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20940 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20941 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20942 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20943 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20944 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20945 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20946 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20947 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20948 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20952 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20953 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20954 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی امور بیمه زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20955 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20956 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20958 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20959 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20960 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20961 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20962 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20963 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20964 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی امور دولتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20965 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20966 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهار اندیشه - چابهار سیستان وبلوچستان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13556 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13557 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13558 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13559 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی محیط زیست زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13560 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی تکنولوژی مواد غذایی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13561 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 13562 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 20967 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20969 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20970 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20971 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20972 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13565 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 20973 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13566 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 13567 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی شیمی آزمایشگاهی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 20974 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - صرفا سوابق 20975 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20976 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20977 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20978 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گناباد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20979 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20980 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20981 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20982 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 20983 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20985 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20986 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20990 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20991 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20992 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20993 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20994 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیروزان - فردوس خراسان جنوبی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20995 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20996 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20997 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 20998 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21000 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21001 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21002 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21003 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21004 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21005 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21006 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21007 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21011 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21012 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21013 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13570 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی علوم دامی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13571 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی امور زراعی و باغی زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 21014 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21015 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21016 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21017 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21018 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21019 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21020 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21021 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21022 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21023 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21024 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جامی - نجفآباد اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - صرفا سوابق 21025 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - صرفا سوابق 21026 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21029 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21030 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21031 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13573 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13574 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13575 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13576 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13577 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 21032 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21033 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21034 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21036 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21039 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن - مرد 24
تجربی - صرفا سوابق 21040 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
تجربی - صرفا سوابق 21041 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن - مرد 24
تجربی - صرفا سوابق 21042 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مربیگری ورزشی زن - مرد 24
تجربی - صرفا سوابق 21043 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21045 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21046 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21052 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21053 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21054 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21055 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21056 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21057 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21058 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21059 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21060 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21061 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21062 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21063 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21066 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم ورزشی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 21067 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن 18
تجربی - صرفا سوابق 21068 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن 30
تجربی - صرفا سوابق 21069 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی مدیریت بازرگانی زن 30
تجربی - صرفا سوابق 21070 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن 30
تجربی - صرفا سوابق 21073 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21074 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی امور بیمه زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21075 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21076 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21077 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21078 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21079 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21080 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21081 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21082 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21083 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21084 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21085 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21086 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21087 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی امور بیمه زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21088 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21089 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21090 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13580 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر شیمی محض زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 13581 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر کاردانی تکنولوژی مواد غذایی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 21092 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21093 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21094 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21095 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21098 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21099 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21100 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21101 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21102 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21103 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13583 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی شیلات زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21105 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21106 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21107 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21108 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21110 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21111 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 13584 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد کاردانی شیمی آزمایشگاهی زن - مرد 100
تجربی - صرفا سوابق 21112 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21113 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21115 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21117 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی امور بیمه زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21118 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21119 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21122 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21123 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21124 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21126 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21127 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21128 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21129 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21130 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21131 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21132 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21133 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21134 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21137 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21138 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21139 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21140 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21141 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13587 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران علوم و مهندسی خاک زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 21143 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21144 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21145 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی امور بانکی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21146 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21147 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 13594 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 21149 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بیمه زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21150 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی امور بیمه زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21156 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین علوم اقتصادی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21157 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 18
تجربی - صرفا سوابق 21158 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کاردانی امور مالی و مالیاتی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21159 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کاردانی حسابداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 21161 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران حسابداری زن - مرد 18