کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10035 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10058 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10065 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10089 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مرد 25
تجربی - با آزمون 10090 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن 25
تجربی - با آزمون 10125 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10139 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 10145 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10147 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10187 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10202 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10291 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10311 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10325 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10330 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 10344 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10348 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10408 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10416 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10463 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10474 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10512 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مرد 8
تجربی - با آزمون 10513 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن 12
تجربی - با آزمون 10530 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10532 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10551 روزانه با آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10581 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10600 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 10612 روزانه با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10613 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10624 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10628 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10671 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10719 روزانه با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10726 نوبت دوم با آزمون دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10845 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10847 نوبت دوم با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 20
تجربی - مناطق محروم 13418 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 1
تجربی - مناطق محروم 13424 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 2
تجربی - مناطق محروم 13436 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) مرد 4
تجربی - با آزمون 13528 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13537 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13540 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13554 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - صرفا سوابق 13565 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13569 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13572 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13579 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13582 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13585 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13592 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13595 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13617 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13634 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13648 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 14906 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 14916 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 14934 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 14955 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 14964 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 14997 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15007 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15018 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15020 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15040 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15044 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بوئین و میاندشت اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15053 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15067 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15078 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15102 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15112 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15116 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15133 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15140 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15157 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15167 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15195 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15207 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15226 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15238 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15251 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15310 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15333 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15344 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15367 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15391 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15405 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15417 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15436 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15474 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15492 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15506 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15520 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15540 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15556 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15562 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15576 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15599 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15631 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 15673 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 15705 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25