دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در استان فارس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10194 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10195 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10196 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22718 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 9
22719 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون هردو 2
10448 روزانه دانشگاه شیراز فارس دامپزشکی با آزمون هردو 90
10449 روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی با آزمون هردو 35
10450 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی با آزمون هردو 25
10451 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 25
10452 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض با آزمون هردو 40
10453 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی خاک با آزمون هردو 25
10454 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
10455 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 20
10456 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی گیاه پزشکی با آزمون هردو 25
22809 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 9
22810 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22811 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 9
22812 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 18
22813 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 10
22814 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 10
22815 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 8
22816 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 8
22817 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری با آزمون هردو 6
10457 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10458 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10459 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10460 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10461 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22818 مجازی دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60 محل تحصیل دانشکده آموزش های الکترونیکی
10462 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی تولیدات گیاهی با آزمون هردو 25
10463 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10464 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10465 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22884 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 3
22885 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 3
22886 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 3
22887 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 3
10606 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 25
10607 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 5
10608 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10609 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10873 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون هردو 40
10874 روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس شیمی محض با آزمون هردو 40
23103 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی با آزمون هردو 12
10875 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی جنگلداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23104 روزانه مرکز آموزش عالی لار فارس روانشناسی با آزمون هردو 10
23105 روزانه مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 13
11226 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 20
11227 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 18
11228 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس اتاق عمل با آزمون هردو 16
11229 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس بهداشت عمومی با آزمون هردو 15
11230 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری با آزمون هردو 44
11231 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 19
11232 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری با آزمون هردو 17
11233 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 12
11460 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 94
11461 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 94
11462 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 56
11463 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 54
11464 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل با آزمون هردو 20
11465 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی با آزمون هردو 12
11466 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11467 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون هردو 40
11468 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون هردو 40
11469 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 31
27605 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی با آزمون هردو 10
11470 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 32
11471 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه با آزمون هردو 20
11472 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11473 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی با آزمون هردو 23
11474 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی با آزمون هردو 18
11475 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی با آزمون هردو 15
11476 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی با آزمون زن 15
11477 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 20
11478 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 21
11479 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11480 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری با آزمون هردو 22
11481 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 14
11482 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 15
11483 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 10
11484 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 4
11485 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری با آزمون هردو 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11486 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری با آزمون هردو 26 ممنوعیت نقل و انتقال
11487 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس اتاق عمل با آزمون هردو 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11488 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال
11489 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری با آزمون هردو 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11490 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11491 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی با آزمون هردو 25 ممنوعیت نقل و انتقال
11492 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان فارس علوم تغذیه با آزمون هردو 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11493 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون هردو 64
11494 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل با آزمون هردو 20
11495 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11496 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری با آزمون هردو 44
11497 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11498 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری با آزمون هردو 20
11499 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون هردو 23
11910 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس اتاق عمل با آزمون هردو 10
11911 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری با آزمون هردو 30
11912 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 17
11913 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری با آزمون هردو 10
11914 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11915 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 20
11916 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون هردو 16 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
11917 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون هردو 40 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
11918 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون هردو 10 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12612 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی گراش
12613 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در محـدوده تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جهرم
12614 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در منـاطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12615 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12616 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خدمت در مناطق محـروم تحـت پوشـش دانشکده علوم پزشکی لارستان
12617 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی جهرم
12618 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان فارس دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشکده علـوم پزشکی گراش
12647 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل بـرای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی یاسوج
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12814 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12817 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12875 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12876 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12877 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12878 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12879 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13670 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت تنگستان
13671 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت دلوار
13672 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت بوشهر
13675 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت شبانکاره
13676 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت دشتستان
13677 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت سعدآباد
13678 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت دشتستان
13684 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه
13685 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت بردخون
13686 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دشتی
13687 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کنگان
13688 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کاکی
13691 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت بندر ریگ
13705 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بروجن/محل خدمت بروجن، گندمان، بلداجی
13708 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کوهرنگ، فارسان/محل خدمت فارسان، کوهرنگ
13709 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی کیار، اردل/محل خدمت اردل، میانکوه، کیار
13711 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی لردگان/محل خدمت لردگان، فلارد، خانمیرزا، عشایر
13712 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی لردگان/محل خدمت لردگان، فلارد، خانمیرزا، عشایر
13752 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت باغملک
13753 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ایذه، باغملک، هفتکل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان/محل خدمت مسجدسلیمان
16835 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
13810 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
16836 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی سپیدان، ارسنجان، خرامه، سروستان، شیراز، کوار، مرودشت/محل خدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
16838 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16839 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی داراب، استهبان، فسا، نی ریز/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16842 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخـاب استان
16843 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پـذیرش بـه انتخـاب استان
16846 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین/محل خدمت یکی از منـاطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
13814 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
16847 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جهرم، داراب، زرین دشت، فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنـه پذیرش به انتخاب استان
16851 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بومی استانی (عشایری فارس) /محل خدمت مناطق عشایری به انتخاب استان
16853 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13815 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16854 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رستم، کازرون، ممسنی/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16857 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
16858 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خنج، گراش، لارستان، لامرد، مهر/محل خدمت یکی از مناطق آموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان
13856 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بویراحمد، دنا/محل خدمت یاسوج
13859 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی گچساران، باشت/محل خدمت گچساران
13893 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، آشتیان/محل خدمت آشتیان
13896 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، فراهان/محل خدمت فراهان
13899 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
13900 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خمین، دلیجان، محلات/محل خدمت خمین
13905 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
13906 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت زرندیه
13907 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی ساوه، زرندیه، نوبران/محل خدمت ساوه
13910 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
13911 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی اراک، شازند، سربند/محل خدمت شازند
13914 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ابوموسی
13915 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ناحیه 1 بندرعباس
13916 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت ناحیه 2 بندرعباس
13917 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی بندرعباس، ابوموسی/محل خدمت فین و سیاهو
13921 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت جاسک
13922 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی جاسک، سیریک/محل خدمت بیابان سیریک
13923 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی حاجیآباد/محل خدمت حاجیآباد
13925 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی خمیر/محل خدمت خمیر
13927 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی رودان/محل خدمت رودان
13930 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی قشم/محل خدمت هرمز
13935 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت میناب
13936 روزانه پردیس شهید باهنر شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون زن 1 پردیس شهید باهنر شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت سندرک
13937 روزانه پردیس شهید رجایی شیراز فارس دبیری شیمی با آزمون مرد 1 پردیس شهید رجایی شیراز/ مخصوص داوطلبان بومی میناب، بشاگرد/محل خدمت بشاگرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25768 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 18
25769 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25869 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25870 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
17396 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25921 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
25922 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25923 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25924 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25953 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25954 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25991 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 18
25992 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
25993 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 18
26140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 18
26141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
26142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26143 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18
26144 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
26341 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی با آزمون زن 18
26342 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
26343 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 18
26344 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی زن 30
26345 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی زن 30
26346 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی زن 30
26347 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی زن 30
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27078 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
27079 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
27104 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 12
27028 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 -
27034 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 10 مرد
27133 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 12 -
27148 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 10 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر (محل تحصیلقادرآباد) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد آباده طشک فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری با آزمون هردو 15
18984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18950 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24541 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطبآباد) فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس زیست شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 32
24556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زیست شناسی با آزمون هردو 40
18966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
24563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 15
24564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری با آزمون هردو 30
24565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی با آزمون هردو 15
24566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی کاربردی با آزمون هردو 32
24567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 15
24568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی با آزمون هردو 15
24569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون هردو 15
18967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زمین شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24647 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرین دشت فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس روانشناسی با آزمون هردو 15
24661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24679 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
18983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
24688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15